Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 296/13 Wójta Gminy Grajewo

z dnia 10 kwietnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548/ oraz § 11 pkt 2 Uchwały Nr 126/XXI/12 Rady Gminy Grajewo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na rok 2013 zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału na kwotę 10.982,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 18.472.909,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące kwota 16.971.626,00 zł

2) dochody majątkowe kwota 1.501.283,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 18.880.909,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące kwota 15.745.027,00 zł

2) wydatki majątkowe kwota 3.135.882,00 zł.

§ 3. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Stanisław Szleter


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 296/13
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 10 kwietnia 2013 r.

WYDATKI - zwiększenia / zmniejszenia w

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan wydatków przed zmianą

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

Plan wydatków po zmianie

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

492.822,00

0,00

492.822,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

335.822,00

0,00

335.822,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

21.491,00

582,00

22.073,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

59.400,00

10.400,00

69.800,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

100.000,00

- 10.982,00

89.018,00

Razem:

16.191.529,00

0,00

16.191.529,00

WYDATKI OGÓŁEM

18.880.909,00

tym:

wydatki bieżące

15.745.027,00

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

11.166.599,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

7.522.239,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3.644.360,00

2) Dotacje na zadania bieżące

196.014,00

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

3.431.271,00

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

429.143,00

5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

0

6) Obsługa długu

522.000,00

wydatki majątkowe

3.135.882,00

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:

3.135.882,00

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1.958.882,00

2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

0


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 296/13
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 10 kwietnia 2013 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału na kwotę 10.982,00 zł w związku z bieżącą działalnością jednostki.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe