Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/156/13 Rady Miasta Sejny

z dnia 29 maja 2013r.

zmieniająca uchwałę Nr XXIII/129/12 Rady Miasta Sejny z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie gminy - Miasta Sejny

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391 i poz. 951, z 2013 r. poz. 21 i poz. 228), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/129/12 Rady Miasta Sejny z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie gminy - Miasta Sejny zmienia się § 1, który otrzymuje brzmienie:

1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie gminy - Miasta Sejny, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

2. Deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, winna spełniać następujące warunki:

1) elektroniczny formularz deklaracji winien być w formacie danych XML.

2) deklarację przesyłają właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy za pośrednictwem strony internetowej Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej www.epuap.gov.pl .

3) deklaracje przesyłane w formie elektronicznej winny być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pośrednictwem ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Andrzej Mocarski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe