Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/157/13 Rady Miasta Sejny

z dnia 29 maja 2013r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy - Miasta Sejny

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 i poz. 951, z 2013 r. poz. 21 i poz. 228) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz.887; z 2012 r. poz. 567 i z 2013 r. poz. 153) Rada Miasta Sejny uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, iż opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

2. Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w terminie do 10 sierpnia 2013 r.

§ 2. Opłatę należy uiścić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Sejny ustalony indywidualnie dla każdego właściciela nieruchomości.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIII/128/12 Rady Miasta Sejny z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy - Miasta Sejny.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Andrzej Mocarski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe