Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/292/2013 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 18 kwietnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy 2013 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r., Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz.1337 oraz z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 z 2008 r Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz.567 z 2013 poz.153) oraz art. 211, art.212, art. 217, art. 235 i art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Dz. U. Nr 96, poz. 620, Dz.U. Nr 238, poz. 1578, Dz. U. Nr 257, poz. 1726 z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429, poz. 1456, poz. 1530, 1548) Rada Gminy Juchnowiec Kościelny uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2013 rok jest następujący:

1) Plan dochodów budżetu ogółem: 41.079.051 zł, w tym: bieżące 38.698.259 zł, majątkowe 2.380.792 zł,

2) Plan wydatków budżetu ogółem: 48.940.502 zł, w tym: bieżące 35.517.290 zł, majątkowe 13.423.212 zł

3) Planowany deficyt budżetu: 7.861.451 zł

4) Planowany deficyt zostanie pokryty następującymi przychodami:

- z kredytu i pożyczki 4.737.155 zł

- wolne środki 3.124.296 zł

§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/267/2012 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2012 roku "Zadania inwestycyjne w 2013 roku" przyjmuje treść jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Bożena Ewa Jakończuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/292/2013
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 18 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/292/2013
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 18 kwietnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/292/2013
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 18 kwietnia 2013 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2013 ROK.

I. DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 301.727 zł następująco:

- o kwotę 276.727 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 r, na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2013

- o kwotę 25.000 zł z tytułu dofinansowania projektu z LGD ze środków pochodzących z UE.

II. WYDATKI

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 301.727 zł następująco:

Dział Transport i łączność (+15.000 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł nadotację dla Powiatu Białostockiego

Dział Gospodarka komunalna (+ 50.000 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 zł, które przeznacza się na inwestycję p.n. Termomodernizacja budynków gminnych poz. 23.

Dział Kultura fizyczna ( + 236.727 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 31.460 zł na Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Kleosinie (z tego środki UE 25.000 zł, środki własne 6.460 zł, poz. 22.

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 205.267 zł na inwestycję p.n. Zagospodarowanie działek gminnych na cele rekreacyjno-sportowe, poz. 24.

III. PRZENIESIENIA

- Przenosi się wydatki w kwocie 20.000 zł przeznaczone na fundusz wsparcia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku z wydatków inwestycyjnych paragraf 6170 na wydatki bieżące sklasyfikowane w paragrafie 3000.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/292/2013
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 18 kwietnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe