Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 185/XXX/13 Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 18 kwietnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1:

a) zmniejszyć dochody o kwotę 46.584 zł,

b) zwiększyć dochody o kwotę 121.765 zł

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2:

a) zmniejszyć wydatki o kwotę 54.901 zł,

b) zwiększyć wydatki o kwotę 130.082 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 23.122.690 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 18.108.678 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 5.014.012 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 24.389.555 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 15.138.163 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 9.251.392 zł;

3) planowany deficyt budżetowy 1.266.865 zł przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym w kwocie 626.865 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 640.000 zł.

§ 4. Wprowadzić zmiany w wykazie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wprowadzić zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie
z załącznikiem nr 4.

§ 6. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim.

Przewodniczący Rady


Witold Grunwald


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 185/XXX/13
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 18 kwietnia 2013 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2013 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 46.584 zł oraz zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 121.765 zł, w tym:

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

92 651,00

52 765,00

145 416,00

75095

Pozostała działalność

16 652,00

52 765,00

69 417,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

16 652,00

52 765,00

69 417,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

0,00

69 000,00

69 000,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

0,00

69 000,00

69 000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0,00

69 000,00

69 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

6 194 743,00

-46 584,00

6 148 159,00

90002

Gospodarka odpadami

88 420,00

-46 584,00

41 836,00

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

88 420,00

-46 584,00

41 836,00

Razem:

20 667 592,00

75 181,00

20 742 773,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

2 379 917,00

0,00

2 379 917,00

Ogółem:

23 047 509,00

-46 584,00

23 122 690,00

121 765,00


Nazwa

Plan na 2013

1.Dochody majątkowe, w tym

5 014 012

dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

4 578 012

dochody ze sprzedaży majątku

426 000

dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

10 000

w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3

4 409 208

2. Dochody bieżące, w tym:

18 108 678

na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3

58 599

Dochody ogółem

23 122 690

Przewodniczący Rady


Witold Grunwald


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 185/XXX/13
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 18 kwietnia 2013 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2013 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 54.901 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 130.082 zł, w tym:

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

1 201 282,00

-7 000,00

1 194 282,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

636 196,00

-7 000,00

629 196,00

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

636 196,00

-7 000,00

629 196,00

750

Administracja publiczna

3 316 507,00

46 765,00

3 363 272,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

3 058 717,00

20 500,00

3 079 217,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 130 000,00

13 500,00

1 143 500,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

14 000,00

7 000,00

21 000,00

75095

Pozostała działalność

131 498,00

26 265,00

157 763,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1 000,00

500,00

1 500,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

44 220,00

18 149,00

62 369,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

7 562,00

3 222,00

10 784,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

735,00

294,00

1 029,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,00

1 500,00

2 500,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 000,00

2 600,00

4 600,00

852

Pomoc społeczna

1 262 264,00

0,00

1 262 264,00

85204

Rodziny zastępcze

16 500,00

600,00

17 100,00

4430

Różne opłaty i składki

16 500,00

600,00

17 100,00

85206

Wspieranie rodziny

10 100,00

-1 100,00

9 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

8 000,00

-1 100,00

6 900,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

338 930,00

562,00

339 492,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

500,00

500,00

4300

Zakup usług pozostałych

2 990,00

217,00

3 207,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

5 625,00

-155,00

5 470,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

12 910,00

-62,00

12 848,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 250,00

-62,00

1 188,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

352 509,00

69 000,00

421 509,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

37 700,00

69 000,00

106 700,00

3240

Stypendia dla uczniów

37 700,00

66 500,00

104 200,00

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

0,00

2 500,00

2 500,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

7 816 995,00

-46 584,00

7 770 411,00

90002

Gospodarka odpadami

276 420,00

-46 584,00

229 836,00

4300

Zakup usług pozostałych

276 420,00

-46 584,00

229 836,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

458 196,00

13 000,00

471 196,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

270 696,00

13 000,00

283 696,00

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

245 500,00

13 000,00

258 500,00

Razem:

21 934 457,00

75 181,00

22 009 638,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

2 379 917,00

0,00

2 379 917,00

Ogółem:

24 314 374,00

-54 901,00

24 389 555,00

130 082,00


Rodzaj wydatków

Plan na 2013

1. Wydatki majątkowe

9 251 392

Inwestycje i zakup inwestycyjne

9 251 392

na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3

5 985 461

zakup i objęcie akcji i udziałów

0

wniesienie prawa do spółek prawa handlowego

0

2. Wydatki bieżące, w tym:

15 138 163

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

7 611 323

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

2 927 032

udzielone dotacje na zadania bieżące

570 144

świadczenia na rzecz osób fizycznych

3 533 376

na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3

56 288

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

0

obsługa długu

440 000

Wydatki ogółem

24 389 555

Przewodniczący Rady


Witold Grunwald


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 185/XXX/13
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 18 kwietnia 2013 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2013 ROKU

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

600

Transport i łączność

258 532,00

60016

Drogi publiczne gminne

258 532,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

251 520,00

Przebudowa dróg gminnych

251 520,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

7 012,00

Zakup wału do równania dróg

7 012,00

750

Administracja publiczna

1 221 000,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 221 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 200 000,00

Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Urzędu Miejskiego w Szczuczynie wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele biurowe

1 200 000,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

21 000,00

Zakup samochodu osobowego

14 000,00

Zakup oprogramowania

7 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

7 135 164,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

312 000,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

190 244,00

Budowa sieci kanalizacji deszczowej tłoczno-grawitacyjnej "Osiedla Pawełki" w mieście Szczuczyn

190 244,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

121 756,00

Budowa sieci kanalizacji deszczowej tłoczno-grawitacyjnej "Osiedla Pawełki" w mieście Szczuczyn

121 756,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

70 676,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

70 676,00

Budowa oświetlenia ulicznego

70 676,00

90095

Pozostała działalność

6 752 488,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 064 733,00

Budowa targowiska miejskiego w mieście Szczuczyn wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

40 000,00

Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie

1 024 733,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

3 707 635,00

Budowa targowiska miejskiego w mieście Szczuczyn wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

485 927,00

Kompleksowe rozwiązanie problemu niskiej emisji na terenie Gminy Szczuczyn poprzez zakup i montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych

1 460 193,00

Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw i wykonaniem ogrodzenia na części działki nr 1543 w m. Szczuczyn

73 170,00

Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie

1 688 345,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 965 826,00

Budowa targowiska miejskiego w mieście Szczuczyn wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

945 145,00

Kompleksowe rozwiązanie problemu niskiej emisji na terenie Gminy Szczuczyn poprzez zakup i montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych

786 257,00

Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw i wykonaniem ogrodzenia na części działki nr 1543 w m. Szczuczyn

46 830,00

Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie

187 594,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

14 294,00

Zakup sprzętu na place zabaw

14 294,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

7 500,00

92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

7 500,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

7 500,00

Zagospodarowanie terenu ruin pałacu Szczuków

7 500,00

Razem

8 622 196,00

Przewodniczący Rady


Witold Grunwald


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 185/XXX/13
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 18 kwietnia 2013 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU
W 2013 ROKU

Lp.

Podmiot dotowany

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Powiat Grajewski
- Warsztaty Terapii Zajęciowej

1 644

2.

Powiat Grajewski

629 196

3.

Miejski Dom Kultury
w Szczuczynie

258 500

4.

Biblioteka Publiczna
w Szczuczynie

180 000

5.

Kluby sportowe

110 000

6.

Spółka Wodna

20 000

Ogółem

630 840

438 500

0

130 000

0

0

Przewodniczący Rady


Witold Grunwald


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 185/XXX/13
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 18 kwietnia 2013 r.

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Po stronie dochodów wprowadzono zmiany m.in. z tytułu:

- zawarcia umowy z Powiatowym Urzędem Pracy o refundację wynagrodzeń pracowników interwencyjnych i pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych zwiększono dochody o kwotę 52.765 zł z przeznaczeniem na płace i pochodne,

- decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 69.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,

- otrzymania informacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku o zmniejszeniu dotacji na dofinansowanie zadania: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Szczuczyn w kwocie 46.584 zł.

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany m.in. z tytułu:

- do wysokości otrzymanych dotacji odpowiednio zwiększono i zmniejszono plan wydatków,

- przesunięcia środków w kwocie 7.000 zł z działu "drogi publiczne powiatowe" do działu "urzędy gmin" na zakup oprogramowania komputerowego niezbędnego do obsługi nowego systemu gospodarki odpadami,

- zwiększono plan w dziale "urzędy gmin" w kwocie 13.500 zł na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela zatrudnionego w 2011 roku w zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Bzurach,

- zwiększono wydatki związane z zatrudnienie pracowników interwencyjnych i pracowników publicznych oraz na zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do pracy w kwocie 26.265 zł,

- przesunięcia środków w dziale "pomoc społeczna" w kwocie 1.317 zł na koszty związane z utrzymaniem dzieci z gminy Szczuczyn przebywających w Pogotowiu Opiekuńczym "Opoka" w Wasilkowie oraz konfigurację systemu obsługi świadczeń pomocy społecznej POMOST STD,

- zwiększenia dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury w Szczuczynie w kwocie 13.000 zł na zatrudnienie pracownika interwencyjnego oraz zatrudnienie osoby w ramach efektywności zawartej wcześniej umowy z PUP.

Przewodniczący Rady


Witold Grunwald

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe