Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/159/13 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 24 kwietnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarna Białostocka na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów poprzez:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 19 226 - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienia się plan wydatków poprzez:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 19 226 zł ,

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 35 452 - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: 29 613 726 zł , w tym:

- dochody bieżące w wysokości 28 094 679 zł ,

- dochody majątkowe w wysokości 1 519 047 ,

2) plan wydatków ogółem: 30 963 283 zł , w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 25 043 844 zł ,

- wydatki majątkowe w wysokości 5 919 439 .

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 349 557 , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 700 000 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 649 557 .

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500 000 zł ,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 700 000 zł ,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1 000 000 zł .

§ 6. W uchwale Nr XXII/133/12 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na 2013 rok, zmienionej uchwałą Nr XXIII/143/13 z dnia 12 lutego 2013 r. oraz uchwałą Nr XXIV/148/13 z dnia 26 marca 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 3 "Zadania inwestycyjne w 2013 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

2) załącznik Nr 5 "Przychody i rozchody budżetu w 2013 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załacznikim Nr 4 niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Anna Matląg


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/159/13
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2013 r.

Klasyfikacja

Zwiększenie
dochodów

Objaśnienia paragrafów

Rodzaj
zadania

Dział

Rozdział

§

Dochody bieżące

758

75801

2920

19.226

Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na 2013 r. - pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2013/RD-5859

własne

OGÓŁEM
dochody bieżące

19.226

×

DOCHODY RAZEM

19.226

×


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/159/13
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2013 r.

Klasyfikacja

Zmniejszenie
wydatków

Zwiększenie wydatków

Objaśnienia paragrafów

Rodzaj zadania

Dział

Rozdział

§

Wydatki bieżące

801

80101

4010

19.226

Zwiększenie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej finansowanych w ramach części oświatowej subwencji ogólnej.

Własne

801

80101

4010

19.226

Zmniejszenie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej finansowanych środkami własnymi budżetu gminy.

Własne

OGÓŁEM
Wydatki bieżące

19.226

19.226

×

Wydatki majątkowe

600

60016

6050

16.226

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na budowę ul. Gęsiej.

Własne

OGÓŁEM
Wydatki majątkowe

16.226

×

WYDATKI RAZEM

19.226

35.452


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/159/13
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Lp

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł*

środki wymienione w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

010

01010

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej we wsi Wólka Ratowiecka

1 246 849

1 190 849

477 534

A.
B.
C.

713 315

Urząd Miejski

2.

600

60016

Budowa ul. Spółdzielczej

450 000

450 000

150 000

300 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

3.

600

60016

Budowa ul. Orzeszkowej

680 000

680 000

380 000

300 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

4.

600

60016

Budowa ul. Kasztanowej

750 000

750 000

650 000

100 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

5.

600

60016

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg os. Starówka - etap I

70 000

70 000

70 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

6.

600

60016

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulic os. Zory

40 000

40 000

40 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

7.

600

60016

Budowa ul. Gęsiej

56 226

56 226

56 226

A.
B.
C.

Urząd Miejski

8.

700

70095

Termomodernizacja budynku przy ul. Czajkowskiego 9 w Czarnej Białostockiej

5 000

5 000

5 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

9.

710

71004

Opracowania urbanistyczne

60 000

60 000

60 000

0

A.
B.
C.

Urząd Miejski

10.

750

75023

Budowa nowego budynku Urzędu Miejskiego

200 000

200 000

200 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

11.

754

75412

Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku OSP w Czarnej Wsi Kościelnej

18 150

18 150

18 150

A.
B.
C.

Urząd Miejski

12.

801

80101

Budowa skoczni i bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej oraz modernizacja szatni

120 000

120 000

120 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

13.

801

80101

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej.

63 305

63 305

63 305

A.
B.
C.

Urząd Miejski

14.

900

90001

Budowa rowu melioracyjnego wraz z kanalizacją ściekową wód opadowych i roztopowych na os. Wschód i os. Tartaczne - wykonanie dokumentacji

80 000

80 000

80 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

15.

900

90001

Budowa przepustu pod torem kolejowym na działce nr 1594/14 w Czarnej Białostockiej

318 700

318 700

318 700

A.
B.
C.

Urząd Miejski

16.

926

92601

Budowa hali sportowo-widowiskowej

10 000

10 000

10 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

17.

700

70005

Zakupy inwestycyjne - zakup nieruchomości

200 000

200 000

200 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

18.

720

72095

Zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z realizacją projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, admoinistracja samorządowa".

263 712

263 712

39 557

A.
B.
C.

224 155

Urząd Miejski

Ogółem

4 631 942

4 575 942

2 938 472

700 000

0

937 470

x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/159/13
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota
2013 r.

1

2

3

4

Przychody ogółem:

3 448 517

1.

Kredyty

§ 952

1 700 000

2.

Pożyczki

§ 952

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 950

1 748 517

Rozchody ogółem:

2 098 960

1.

Spłaty kredytów

§ 992

2 090 960

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

8 000

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

5.

Lokaty

§ 994

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe