Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 14/48/13 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 11 kwietnia 2013r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), art. 222 ust. 4 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(Dz. U. Nr 157, poz.1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) oraz § 12 pkt. 4) uchwały Nr XX/166/12 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2013, uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2013:

1) zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 24.938 zł.,

2) zwiększa się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 24.938 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) plan dochodów ogółem 54.655.398 zł.,

a) plan dochodów bieżących 49.913.638 zł.,

b) plan dochodów majątkowych 4.741.760 zł.,

2) plan wydatków ogółem 55.153.150 zł.,

a) plan wydatków bieżących 49.470.842 zł.,

b) plan wydatków majątkowych 5.682.308 zł.,

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 497.752 zł. będą wolne środki w kwocie 497.752 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wicestarosta


mgr Piotr Bożko


Członek Zarządu Powiatu


Zbigniew Jan Szpakowski


Członek Zarządu Powiatu


mgr inż. Mariusz Korzeniewski

Starosta


dr inż. Sławomir Jerzy Snarski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 14/48/13
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 11 kwietnia 2013 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2013 rok

Rodzaj zadania:

Własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

758

Różne rozliczenia

przed zmianą

828 472

828 472

0

zmniejszenie

-500

-500

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

827 972

827 972

0

75818

Rezerwy ogólne i celowe

przed zmianą

828 472

828 472

0

zmniejszenie

-500

-500

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

827 972

827 972

0

4810

Rezerwy

przed zmianą

828 472

828 472

0

zmniejszenie

-500

-500

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

827 972

827 972

0

852

Pomoc społeczna

przed zmianą

5 540 955

5 540 955

0

zmniejszenie

-18 242

-18 242

0

zwiększenie

18 242

18 242

0

po zmianach

5 540 955

5 540 955

0

85204

Rodziny zastępcze

przed zmianą

856 398

856 398

0

zmniejszenie

-18 242

-18 242

0

zwiększenie

18 242

18 242

0

po zmianach

856 398

856 398

0

3110

Świadczenia społeczne

przed zmianą

719 340

719 340

0

zmniejszenie

-18 242

-18 242

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

701 098

701 098

0

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

przed zmianą

80 998

80 998

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

18 242

18 242

0

po zmianach

99 240

99 240

0

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

przed zmianą

2 467 306

2 467 306

0

zmniejszenie

-4 000

-4 000

0

zwiększenie

4 500

4 500

0

po zmianach

2 467 806

2 467 806

0

85333

Powiatowe urzędy pracy

przed zmianą

1 603 493

1 603 493

0

zmniejszenie

-4 000

-4 000

0

zwiększenie

4 500

4 500

0

po zmianach

1 603 993

1 603 993

0

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

przed zmianą

3 400

3 400

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

3 400

3 400

0

po zmianach

6 800

6 800

0

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

przed zmianą

600

600

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

600

600

0

po zmianach

1 200

1 200

0

4307

Zakup usług pozostałych

przed zmianą

33 956

33 956

0

zmniejszenie

-3 400

-3 400

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

30 556

30 556

0

4309

Zakup usług pozostałych

przed zmianą

5 992

5 992

0

zmniejszenie

-600

-600

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

5 392

5 392

0

4580

Pozostałe odsetki

przed zmianą

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

38

38

0

po zmianach

38

38

0

8550

Różne rozliczenia finansowe

przed zmianą

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

462

462

0

po zmianach

462

462

0

Wydatki razem:

przed zmianą

45 900 850

40 218 542

5 682 308

zmniejszenie

-22 742

-22 742

0

zwiększenie

22 742

22 742

0

po zmianach

45 900 850

40 218 542

5 682 308

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

710

Działalność usługowa

przed zmianą

388 700

388 700

0

zmniejszenie

-572

-572

0

zwiększenie

572

572

0

po zmianach

388 700

388 700

0

71015

Nadzór budowlany

przed zmianą

273 700

273 700

0

zmniejszenie

-572

-572

0

zwiększenie

572

572

0

po zmianach

273 700

273 700

0

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

przed zmianą

16 800

16 800

0

zmniejszenie

-357

-357

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

16 443

16 443

0

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

przed zmianą

500

500

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

357

357

0

po zmianach

857

857

0

4300

Zakup usług pozostałych

przed zmianą

5 100

5 100

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

215

215

0

po zmianach

5 315

5 315

0

4430

Różne opłaty i składki

przed zmianą

1 300

1 300

0

zmniejszenie

-215

-215

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

1 085

1 085

0

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

przed zmianą

3 213 000

3 213 000

0

zmniejszenie

-1 624

-1 624

0

zwiększenie

1 624

1 624

0

po zmianach

3 213 000

3 213 000

0

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

przed zmianą

3 213 000

3 213 000

0

zmniejszenie

-1 624

-1 624

0

zwiększenie

1 624

1 624

0

po zmianach

3 213 000

3 213 000

0

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

przed zmianą

12 160

12 160

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

624

624

0

po zmianach

12 784

12 784

0

4180

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy

przed zmianą

80 000

80 000

0

zmniejszenie

-1 624

-1 624

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

78 376

78 376

0

4420

Podróże służbowe zagraniczne

przed zmianą

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

1 000

1 000

0

po zmianach

1 000

1 000

0

Wydatki razem:

przed zmianą

9 252 300

9 252 300

0

zmniejszenie

-2 196

-2 196

0

zwiększenie

2 196

2 196

0

po zmianach

9 252 300

9 252 300

0

Razem

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

Wydatki razem:

przed zmianą

55 153 150

49 470 842

5 682 308

zmniejszenie

-24 938

-24 938

0

zwiększenie

24 938

24 938

0

po zmianach

55 153 150

49 470 842

5 682 308

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe