Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/184/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 27 maja 2013r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Drohiczyn oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz, 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz. 567; z 2013r. poz. 153) oraz art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r, o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz, 2572, Nr 273, poz, 2703, Nr 281, poz, 2781, z 2005 r, Nr 17, poz, 141, Nr 94, poz, 788, Nr 122, poz, 1020, Nr 131, poz. 1091.Nr 167, poz, 1400, Nr 249, poz, 2104, z 2006 r Nr 144, poz, 1043, Nr 208, poz, 1532, Nr 227, poz, 1658, z 2007. Nr 42, poz, 273, Nr 80, poz, 542, Nr 115, poz, 791 Nr 120, poz. 818. Nr 180, poz, 1280. Nr 181, poz, 1292, z 2008 r, Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54. poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991 z 2011 r, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206) Rada Miejska w Drohiczynie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/175/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Drohiczyn oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania ogłoszonej w Dzienniku Urzedowym Województwa Podlaskiego Poz. 1088 zmienia się:

1. § 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

2. 2.Dotacja przysługujaca danej szkole zostaje zwiększona o 20% w części oświatowej subwencji ogólnej.".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Marian Rgowiec

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe