Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/204/13 Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 maja 2013r.

o zmianie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. , poz. 391, poz. 951, z 2013r. poz. 21, poz. 228) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012r., poz. 567; z 2013r. poz. 153) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/185/13 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 27 lutego 2013r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013r. poz. 1378) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

" 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości, zwaną dalej "opłatą" uiszcza się raz na kwartał, począwszy od trzeciego kwartału 2013r. w następujących terminach:

1) do 15 marca - za I kwartał;

2) do 15 czerwca - za II kwartał;

3) do 15 września - za III kwartał;

4) do 15 grudnia - za IV kwartał ".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Augustowie


Krystyna Wilczewska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe