| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 371/13 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 29 kwietnia 2013r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2013 r

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1, pkt 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz.1456, poz. 1530, poz. 1548) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą Nr XXVI/180/12 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2013 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2012 r. poz. 4318, z 2013 r. poz. 1215, poz. 1251, poz. 1369) wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia;

3) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 65.264.365 zł, w tym:

a) dochody bieżące stanowią kwotę 60.274.302 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 6.649.171 zł, dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 0 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 40.158 zł),

b) dochody majątkowe stanowią kwotę 4.990.063 zł;

4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 65.614.805 zł, w tym:

a) wydatki bieżące stanowią kwotę 58.029.090 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 6.649.171 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 0 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 40.158 zł),

b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 7.585.715 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 360.000 zł);

5) źródło pokrycia deficytu w kwocie 350.440 zł stanowią wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Miasta


Eugeniusz Berezowiec


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 371/13
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Zmiany w planie dochodów

w złotych

Dział/rozdział/paragraf

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

Dochody razem (A+B+C+D)

116 328

118 062

w tym dochody bieżące

116 328

118 062

w tym dochody majątkowe

0

0

A

Dochody na zadania własne

116 328

0

w tym dochody bieżące

116 328

0

w tym dochody majątkowe

0

0

852

Pomoc społeczna

116 328

0

85295

Pozostała działalność

116 328

0

§ 2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

116 328

0

B

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

0

118 062

w tym dochody bieżące

0

118 062

w tym dochody majątkowe

0

0

010

Rolnictwo i łowiectwo

0

22 890

01095

Pozostała działalność

0

22 890

§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0

22 890

852

Pomoc społeczna

0

95 172

85295

Pozostała działalność

0

95 172

§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0

95 172

C

Dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

0

0

D

Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

0

0


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 371/13
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Zmiany w planie wydatków

w złotych

Dział/rozdział/paragraf

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

Wydatki razem (A+B+C+D)

138 328

140 062

w tym wydatki bieżące

138 328

140 062

w tym wydatki majątkowe

0

0

A

Wydatki na zadania własne

138 328

22 000

w tym wydatki bieżące

138 328

22 000

w tym wydatki majątkowe

0

0

Dział 750

Administracja publiczna

200

200

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie

200

200

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

200

§ 4300

Zakup usług pozostałych

200

0

Dział 758

Różne rozliczenia

6 800

0

Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe

6 800

0

§ 4810

Rezerwy

6 800

0

Dział 801

Oświata i wychowanie

0

6 800

Rozdział 80104

Przedszkola

0

6 800

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

6 800

852

Pomoc społeczna

116 328

0

85295

Pozostała działalność

116 328

0

§ 3110

Świadczenia społeczne

116 328

0

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

15 000

15 000

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

15 000

15 000

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

15 000

§ 4260

Zakup energii

15 000

0

B

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

0

118 062

w tym wydatki bieżące

0

118 062

w tym wydatki majątkowe

0

0

010

Rolnictwo i łowiectwo

0

22 890

01095

Pozostała działalność

0

22 890

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

251

§ 4300

Zakup usług pozostałych

198

§ 4430

Różne opłaty i składki

0

22 441

852

Pomoc społeczna

0

95 172

85295

Pozostała działalność

0

95 172

§ 3110

Świadczenia społeczne

0

92 400

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 772

C

Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

0

0

D

Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

0

0

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PB Online

Serwis badań internetowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »