Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIV/225/13 Rady Gminy Radziłów

z dnia 17 maja 2013r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radziłów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2012 r. poz. 391) po zasięgnięciu opinii Państwowego Inspektora Sanitrnego w Grajewie uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radziłów zawarte w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radziłów, stanowiącym załacznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziłów.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIII/211/13 Rady Gminy Radziłów z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radziłów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Konopka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/225/13
Rady Gminy Radziłów
z dnia 17 maja 2013 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY RADZIŁÓW

Dział I.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radziłów, zwanych dalej odpowiednio "Regulaminem" i "Gminą", określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radziłów.

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) chodniku - rozumie się przez to chodnik w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy o utrzymania czystości i porządku w gminach, a więc wydzieloną część drogi publicznej służącą do ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości;

2) drodze publicznej - rozumie się przez to drogę publiczną w rozumieniu art. 1 w zw. z art. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.);

3) miejscu zamieszkania - rozumie się przez to miejscowość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu;

4) mieszkańcu - rozumie się przez to osobę mającą na terenie Gminy miejsce zamieszkania;

5) nieruchomości - rozumie się przez to nieruchomość w rozumieniu art. 46 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93, z późn. zm.);

6) odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady komunalne w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt. 4 ustawy o odpadach, a więc odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także niezawierające odpadów niebezpiecznych, pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;

7) odpadach problemowych - rozumie się przez to odpady wskazane w § 25 niniejszego Regulaminu;

8) odpadach ulegających degradacji - rozumie się przez to odpady ulegające biodegradacji w rozumieniu art. 3 ust. 2 pkt. 7 ustawy o odpadach, a wiec odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;

9) odpadach zielonych - rozumie się przez to odpady zielone w rozumieniu art. 3 ust. 2 pkt. 8b ustawy o odpadach, a wiec stanowiące części roślin odpady komunalne pochodzące z pielęgnacji ogrodów i terenów zieleni, z wyjątkiem odpadów pochodzących z czyszczenie ulic i placów;

10) opakowaniach wielomateriałowych - rozumie się prze to opakowania wielomateriałowe w rozumieniu art. 2 pkt. 7a ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 z późn. zm.), a więc opakowania wykonane co najmniej z dwóch różnych materiałów, tak że nie można ich rozdzielić w sposób ręczny lub przy zastosowaniu prostych metod mechanicznych;

11) przedsiębiorcach odbierających odpady komunalne - rozumie się przez to:

a) przedsiębiorcę wpisanego do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, działającego na podstawie zawartej umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z Wójtem lub

b) gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, działających na podstawie umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zawartej z właścicielem nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;

12) regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych - zakład zagospodarowania odpadów spełniający wymogi określone w art. 3 ust. 3 pkt. 15c ustawy o odpadach;

13) terenach przeznaczonych do użytku publicznego - rozumie się przez to miejsca publiczne służące za zaspokajania potrzeb lokalnej społeczności, w szczególności w zakresie rekreacji, wypoczynku, komunikacji i edukacji;

14) ustawie o odpadach - rozumie się przez to ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.);

15) ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; ( Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.);

16) właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością; jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r.) lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany; wykonawcy robót budowlanych w przypadku budowy;

17) Wójcie - rozumie się przez to odpowiednio Wójta Gminy Radziłów;

18) Radzie - rozumie się przez to Radę Gminy Radziłów;

19) WPGO - rozumie się przez to wojewódzki plan gospodarki odpadami, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o odpadach;

20) zabudowie jednorodzinnej - rozumie się przez to budynek mieszkalny jednorodzinny bądź zespół takich budynków, wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkających w nich osób budynkami garażowymi i gospodarczymi;

21) zabudowie wielorodzinnej - rozumie się przez to budynek mieszkalny zawierający więcej niż dwa lokale mieszkalne bądź zespół takich budynków;

22) zarządcy dróg - rozumie się przez to zarządcę drogi w rozumieniu art. 19 ust. 2 ustawy o drogach publicznych;

23) zbiornikach bezodpływowych - rozumie się przez to zbiornik bezodpływowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a więc instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania.

24) harmonogramie - należy przez to rozumieć plan odbioru odpadów na terenie gminy Radziłów uwzględniający zapisy Regulaminu utrzymania i czystości na terenie gminy Radziłów, dotyczy między innymi częstotliwości odbioru odpadów zależnej od rodzaju odpadów, miejsca ich wytwarzania oraz wytwórcy, podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz BIP.

Dział II.
Obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radziłów

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

1) utrzymania czystości, porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego nieruchomości oraz znajdujących się na nich urządzeń;

2) uprzątnięcia błota, śniegu i lodu z chodnika położonego wzdłuż nieruchomości, podwórzy, bram i przejść niezwłocznie po ich pojawieniu się;

3) usunięcia śliskości na chodniku położonym wzdłuż nieruchomości niezwłocznie po pojawieniu się, poprzez odlodzenie i zabezpieczenie powierzchni celem umożliwienia bezpiecznego poruszania się pieszych.

4) składowanie na nieruchomości materiałów w sposób uporządkowany, nie stwarzający zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i zwierząt,

5) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali i budynków.

2. Wykonanie obowiązków o których mowa w ust. 1 na terenie budowy należy do wykonawcy robót budowlanych.

§ 3. Mycie pojazdów mechanicznych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na terenie zapewniającym odprowadzenie powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub gromadzenie ich w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do kanalizacji deszczowej, zbiorników wodnych lub gruntu.

§ 4. Naprawy pojazdów mechanicznych poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać się wyłącznie w miejscach, w których prace związane z naprawą pojazdów nie będą uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, oraz pod warunkiem, że nie będą powodowały zanieczyszczenia środowiska wodno - gruntowego, a sposób postępowania z odpadami powstającymi w wyniku naprawy będzie zgodny z przepisami szczególnymi.

Dział III.
Zasady postępowania z odpadami komunalnymi

Rozdział 1.
Zasady zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych

§ 5. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych wyłącznie do przeznaczonych do tego celu pojemników, o których mowa w § 9.

§ 6. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, umieszczania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych do pojemników i worków, według ich przeznaczenia zgodnie z postanowieniami § 9 i przekazaniu ich podmiotowi odbierającemu odpady z częstotliwością określoną w rozdziale 3.

2. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmuje następujące frakcje odpadów:

1) papier, tektura;

2) odpady opakowaniowe ze szkła;

3) metale;

4) tworzywa sztuczne;

5) opakowania wielomateriałowe;

6) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;

7) przeterminowane leki i chemikalia;

8) zużyte baterie i akumulatory;

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

11) odpady budowlane i rozbiórkowe;

12) zużyte opony;

13) odpady zielone.

§ 7. Właściciele nieruchomości, którzy nie są podłączeni do sieci kanalizacji sanitarnej, zobowiązani są do gromadzenia nieczystości ciekłych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych lub przetwarzania ich w przydomowych oczyszczaniach ścieków, o których mowa w § 14 ust. 2.

Rozdział 2.
Wymagania dotyczące pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych

oraz gromadzenia nieczystości ciekłych

§ 8. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w znormalizowane pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, może zostać zrealizowany w drodze porozumienia z właścicielem sąsiedniej nieruchomości. W takim przypadku minimalna pojemność pojemników stanowi sumę minimalnych pojemności dla poszczególnych nieruchomości, z uwzględnieniem częstotliwości odbioru odpadów na poszczególnych nieruchomościach.

§ 9. 1. W celu realizacji obowiązku utrzymania czystości i porządku na nieruchomości stosuje się:

1) pojemniki o pojemności 110 litrów ocynkowane;

2) pojemniki o pojemności 120 litrów z tworzywa sztucznego z kółkami;

3) pojemniki o pojemności 240 litrów z tworzywa sztucznego z kółkami;

4) pojemniki o pojemności 360 litrów z tworzywa sztucznego z kółkami;

5) pojemniki o pojemności 660 litrów z tworzywa sztucznego z kółkami;

6) pojemniki o pojemności 1100 litrów z tworzywa sztucznego lub metalu z kółkami;

7) pojemniki KP-7 z metalu, kryty lub odkryty;

8) worki wykonane z folii polietylenowych LDPE lub HDPE o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, wykluczającej rozerwanie się worka;

9) pojemniki przeznaczone na przeterminowane lekarstwa;

10) pojemniki na zużyte baterie.

2. Pojemniki i worki określone w ust. 1, przeznaczone do gromadzenia odpadów zmieszanych oraz przeznaczone do gromadzenia odpadów określonych w § 8 ust. 2 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 powinny być utrzymane w kolorze i z oznaczeniem:

1) niebieskim, w zakresie obejmującym pojemniki i worki do gromadzenia papieru i tektury - oznaczone napisem "PAPIER",

2) zielonym, w zakresie obejmującym pojemniki i worki do gromadzenia szkła - oznaczone napisem "SZKŁO",

3) żółtym, w zakresie obejmującym pojemniki i worki do gromadzenia tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych - oznaczone napisem "PLASTIK",

4) brązowym, w zakresie obejmującym pojemniki do gromadzenia odpadów biodegradowalnych - oznaczone napisem "ODPADY ZIELONE",

5) w kolorze czarnym, zielonym lub kolorze ocynku, w zakresie obejmującym pojemniki do gromadzenia komunalnych odpadów zmieszanych - bez napisu.

6) pojemniki znajdujące się na nieruchomościach nie zamieszkałych w stosunku do których nie została podjęta uchwała, o której mowa w § 18 ust. 3 powinny być w sposób widoczny oznaczone nazwą firmy wywozowej.

§ 10. W miejscach użytku publicznego (w szczególności chodniki, place, parki, zieleńce, przystanki autobusowe) odpady komunalne należy gromadzić w koszach ulicznych o minimalnej pojemności 60 l.

§ 11. 1. Ilość pojemników znajdujących się na danej nieruchomości powinna być ustalona z uwzględnieniem iloczynu osób zamieszkujących na terenie nieruchomości oraz średniej ilości odpadów wytwarzanych na nieruchomości zgodnie z ust. 2 pkt 1. W obliczeniach dopuszcza się 10% margines błędu.

2. Przyjmuje się następującą średnią odpadów komunalnych wytwarzanych w:

1) gospodarstwach domowych przez jedną osobę w ciągu miesiąca 60 l - jako ilość podstawową,

2) innych obiektach w ciągu 1 miesiąca:

a) 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne dla lokali gastronomicznych, jednak co najmniej pojemnik o pojemności 120 litrów, dotyczy także miejsca w ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu,

b) 120 l dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji,

c) 15 l na każdego pracownika, dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych;

d) 3 l na każdą z osób przebywających na terenie szkoły danego typu,

e) 6 l - na każdą osobę przebywającą na terenie przedszkoli lub żłobków,

f) 15 l na jedno łóżko (lub miejsce) w innych obiektach użyteczności publicznej,

g) 15 l na jednego pracownika dla lokali i punktów handlowych jednak co najmniej 1 pojemnik o pojemności 120 l na lokal lub punkt handlowy,

h) 10 l na jedno miejsce noclegowe dla obiektów świadczących usługi hotelarskie,

i) 5l na nagrobek dla cmentarzy

3. Dopuszcza się zbieranie i gromadzenie odpadów ulegających biodegradacji na przydomowych kompostowniach na terenie nieruchomości, na której powstały, przy czym nie może to powodować uciążliwości dla użytkowników sąsiednich nieruchomości.

§ 12. 1. Pojemniki i worki na odpady komunalne należy ustawiać w sposób umożliwiający łatwy dojazd i dostęp do nich na wyrównanej i w miarę potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota. Usytuować na nieruchomościach w miejscach nie powodujących uciążliwości dla mieszkańców i osób trzecich.

2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki na odpady w takim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, aby korzystanie z nich nie stanowiło zagrożenia dla zdrowia ich użytkowników, a w szczególności mają obowiązek utrzymywania ich w czystości.

3. Kosze uliczne, o których mowa w § 12 należy utrzymywać w stanie technicznym uniemożliwiajacym wydostawanie się odpadów pod wpływem wiatru, deszczu i innych czynników zewnętrznych.

§ 13. Zabrania się wrzucania do pojemników i worków na odpady komunalne:

1. śniegu, lodu, popiołu, żużlu, gruzu budowlanego oraz szlamów;

2. substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, baterii, świetlówek, akumulatorów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów przemysłowych i medycznych;

3. zagęszczania odpadów komunalnych zbieranych w pojemnikach w sposób uniemożliwiający ich usunięcie z pojemnika;

4. umieszczania w pojemnikach do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych innych odpadów, które powinny być zbierane selektywnie.

§ 14. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są na własny koszt do podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

2. W przypadku kiedy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest wyposażenie nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy o wielkości odpowiedniej do potrzeb lub przydomową oczyszczalnię ścieków.

Rozdział 3.
Sposób i częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych

z terenu nieruchomości

§ 15. 1. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają odpady komunalne, zobowiązani są zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych z gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta, z zastrzeżeniem § 16 ust. 2.

2. Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, zobowiązani są do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z jednostką organizacyjną Gminy Radziłów lub przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności z zakresu opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 16. 1. Odpady komunalne odbierane są:

1) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, odbiera wybrany w drodze przetargu zorganizowanego przez Gminę przedsiębiorca, który zawarł z Wójtem umowę na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6f ust. 1 ustawy w gminach, za wyjątkiem selektywnie zbieranych wymienionych w § 6 ust. 2;

2) od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają odpady komunalne, odpady odbiera przedsiębiorca, z którym właściciel nieruchomości zawarł umowę na odbieranie odpadów komunalnych o której mowa w § 15 ust. 1, za wyjątkiem selektywnie zbieranych wymienionych w § 6 ust. 2.

2. Odpady selektywnie zbierane wymienione w § 6 ust. 2 zbierane są przez Zakład Komunalny w Radziłowie zgodnie z harmonogramem.

3. W przypadku gdy Rada Gminy podejmie uchwałę, o której mowa w art. 6c ust 2 ustawy, odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, o których mowa w ust 1 pkt. 2, odbiera podmiot określony w ust. 1 pkt.1. W tym przypadku właściciele nieruchomości nie zawierają umowy, której mowa w § 15 ust. 1.

4. Zbiorniki bezodpływowe, w których gromadzone są nieczystości ciekłe, opróżniane są przez przedsiębiorcę, z którym właściciel nieruchomości pozbywający się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych zawarł umowę na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, której mowa w § 15 ust. 2.

§ 17. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego zgodnie z harmonogramem:

1) Z obszarów zabudowy zagrodowej, jednorodzinnej i wielorodzinnej, zgodnie z zawartą umową, jednak nie rzadziej niż:

a) odpady zmieszane - raz na miesiąc,

b) odpady ulegające biodegradacji - raz na miesiąc,

c) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, - raz na miesiąc,

d) pozostałe zbierane selektywnie - raz w roku,

2) Z obszarów zabudowy kolonijnej - raz na miesiąc, nie mniej niż 10 razy w roku.

3) Opróżnianie koszy ulicznych oraz z parków, przystanków następuje dwa razy w miesiącu.

4) Opróżnianie pojemników przeznaczonych na selektywną zbiórkę, opakowań, stojących na terenach przeznaczonych do użytku publicznego następuje raz na miesiąc.

5) Opróżnianie pojemników z cmentarzy następuje co najmniej raz na miesiąc lub według potrzeb, nie dopuszczając do przepełnienia się pojemników na odpady.

§ 18. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych następuje na zasadach wskazanych w umowie zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości a przedsiębiorcą, przy czym nieczystości ciekłe muszą być usuwane nie rzadziej niż raz na 1 rok, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do odprowadzania nieczystości ciekłych.

§ 19. W celu ułatwienia odbioru odpadów komunalnych właściciele nieruchomości umieszczają pojemniki i worki wypełnione odpadami przy drodze dojazdowej do nieruchomości lub w wyznaczonych miejscach umożliwiających swobodny do nich dostęp przez pracowników podmiotu odbierającego odpady komunalne i ich odbiór w dniu wywozu nieczystości.

§ 20. 1. Za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadkach określonych w § 16 ust. 1 pkt 1, lub w przypadku podjęcia przez Radę uchwały wymienionej w § 16 ust. 3 właściciel nieruchomości uiszcza na rzecz Gminy opłatę naliczoną na podstawie złożonej przez siebie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat ustalonych przez Radę Gminy w drodze uchwały. Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty określa uchwała w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku określonym w § 16 ust. 1 pkt 2, właściciel nieruchomości uiszcza opłatę na rzecz przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, na zasadach wskazanych w zawartej z nim umowie.

3. Za opróżnianie zbiorników bezodpływowych właściciel nieruchomości uiszcza opłatę na rzecz przedsiębiorcy wykonującego przedmiotową usługę, na zasadach wskazanych w zawartej z nim umowie, przy czym górną stawkę opłaty określa Rada Gminy w uchwale.

§ 21. 1. Właściciele nieruchomości i wszystkie osoby zobowiązane do stosowania przepisów niniejszego regulaminu zobowiązane są wobec osób uprawnionych do kontroli przez osoby/podmioty upoważnione przez Wójta Gminy Radziłów do:

1) umożliwienia wstępu na nieruchomość w celu wykonania czynności kontrolnych;

2) udzielenia informacji związanych z wykonywaniem obowiązków nałożonych regulaminem;

3) okazania dokumentów potwierdzających wykonanie przepisów Regulaminu.

2. Jeżeli właściciele nieruchomości nie zawarli umów na odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transporty nieczystości ciekłych Gmina organizuje odbieranie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych od tych właścicieli.

§ 22. 1. Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości obowiązani są do:

1) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do wskazanej w WPGO regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów, a w jej braku - do instalacji przeznaczonej do zastępczej obsługi regionu gospodarki odpadami komunalnymi;

2) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych zgodnie z umową zawartą z podmiotem uprawnionym do odbioru.

2. O zakwalifikowaniu właściciela nieruchomości do naliczania opłaty w obniżonej stawce, o której mowa w art. 6c ust 2 ustawy decyduje Wójt Gminy Radziłów na podstawie comiesięcznego wykazu właścicieli nieruchomości segregujących odpady sporządzonego przez Zakład Komunalny w Radziłowie.

3. Zakład Komunalny w Radziłowie uznaje odpady za segregowane w przypadku:

1) oddania w dniu zbiórki odpadów segregowanych zgodnie z harmonogramem lub do tego dnia do punktu selektywnej zbiórki odpadów w Radziłowie co najmniej 20 l na osobę zamieszkałą odpadów wymienionych w § 6 ust. 2, pkt 2, 4 i 5,

2) odpady wymienione w pkt 1 powinny być wolne od zanieczyszczeń,

3) pojemniki z tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe powinny być zgniecione, złożone do minimalnych rozmiarów, a nakrętki zdjęte,

4) opakowania szklane winny być pozbawione nakrętek i zatyczek,

5) do odpadów segregowanych, o których mowa w pkt 1 nie wlicza się folii rolniczej (między innymi po sianokiszonce), opakowań po nawozach, opakowań po środkach ochrony roślin oraz pojemników po olejach przemysłowych.

Dział IV.
Zasady postępowania z odpadami problemowymi

§ 23. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wydzielenia z odpadów komunalnych:

1. odpadów zielonych;

2. przeterminowanych leków i chemikaliów;

3. zużytych baterii i akumulatorów;

4. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

5. mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;

6. odpadów budowlanych i rozbiórkowych;

7. zużytych opon;

8. innych odpadów niebezpiecznych

- oraz zbierania i pozbywania się nich zgodnie z zasadami określonymi w § 24-29 Regulaminu.

§ 24. 1. Przeterminowane leki i chemikalia należy umieszczać wyłącznie w punktach do tego wyznaczonych, zlokalizowanych w aptekach i placówkach zdrowia.

2. Przekazaniu podlegają wyłącznie leki i chemikalia. Papierowe opakowania oraz papierowe ulotki informacyjne należy dołączyć do makulatury.

§ 25. Zużyte baterie i akumulatory należy umieszczać wyłącznie w punktach do tego wyznaczonych, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666 z późn. zm ) bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ulicy Plac 500 - lecia 14, 19-213 Radziłów.

§ 26. 1. Odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbierane będą:

1) w punktach sprzedaży detalicznej, przy zakupie sprzętu tego samego rodzaju, co zużyty sprzęt, w ilości nie większej niż ilość kupionego, nowego sprzętu;

2) w czasie zbiórek prowadzonych okresowo - co najmniej raz w roku, o terminie i sposobie odbioru odpadów mieszkańcy zostaną powiadomieniu przez Gminę, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz Sołectw.

3) w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Radziłowie przy ulicy Plac 500 - lecia 14.

§ 27. 1. Meble i inne odpady wielkogabarytowe odbierane co najmniej raz w roku w formie tzw. wystawek przez przedsiębiorcę odbierającego od właścicieli nieruchomości odpady komunalne, w terminach przez niego określonych.

2. W każdym czasie, za odpowiednią opłatą, właściciel nieruchomości może zamówić odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych z miejsca przez niego wskazanego lub też dostarczyć wyżej wskazane odpady do miejsca wyznaczonego przez odbierającego.

§ 28. 1. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy umieszczać w kontenerach przeznaczonych do tego typu odpadów, które na zlecenie właściciela nieruchomości odpłatnie dostarcza przedsiębiorca odbierający odpady komunalne.

2. W przypadku mniejszych ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych właściciel nieruchomości może odpłatnie dostarczyć je do miejsca wskazanego przez odbierającego.

§ 29. Zużyte opony należy przekazywać do zakładów serwisowych prowadzących sprzedaż i wymianę opon bądź też do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Radziłowie przy ulicy Plac 500 - lecia 14.

Dział V.
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

§ 30. Odpady komunalne zmieszane zbierane i odbierane od właścicieli nieruchomości będą przekazywane do wyznaczonej Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

§ 31. Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie, poprzez ich kompostowanie w przydomowych kompostownikach. Jest to ważny element przy wyliczeniu wypełnienia limitu ograniczenia ilości odpadów biodegradowalnych kierowanych do składowania.

Dział VI.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe i gospodarskie

§ 32. 1. Osoby utrzymujące lub sprawujące opiekę nad zwierzętami domowymi zobowiązane są do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę życia i zdrowia ludzi, a także dołożenia starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia.

2. Wyprowadzania zwierzęcia na tereny przeznaczone do wspólnego publicznego użytku tylko na smyczy, a mogące stwarzać zagrożenie, nadto w kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy bez kagańca jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości ogrodzonej w sposób uniemożliwiający opuszczenie jej przez psa, wykluczający dostęp osób trzecich i oznakowanej tabliczką ze stosowną informacją.

§ 33. 1. Wprowadza się zakaz utrzymania zwierząt gospodarskich na następujących terenach wyłączonych z produkcji rolniczych:

1) w zabudowie wielorodzinnej;

2) na terenach przeznaczonych do użytku publicznego.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta gospodarskie zobowiązane są do:

1) zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę życia i zdrowia ludzi, a także dołożenia starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia;

2) gromadzenia i usuwania nieczystości powstających podczas chowu lub hodowli zwierząt gospodarskich;

3) przeciwdziałania zanieczyszczeniu terenu nieruchomości, wód powierzchniowych i podziemnych nieczystościami powstającymi podczas chowu lub hodowli zwierząt gospodarskich;

4) zapewnienia zwierzętom gospodarskim odpowiednich pomieszczeń gospodarskich.

Dział VII.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzenia.

§ 34. 1. W przypadku wystąpienia na terenie nieruchomości gryzoni, właściciele nieruchomości zobowiązani są niezwłocznie przeprowadzić obowiązkowa deratyzację. Wójt Gminy Radziłów w drodze zarządzenia określi obszary podlegające deratyzacji oraz termin jej przeprowadzenia.

2. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Konopka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe