| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/225/13 Rady Gminy Radziłów

z dnia 17 maja 2013r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radziłów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2012 r. poz. 391) po zasięgnięciu opinii Państwowego Inspektora Sanitrnego w Grajewie uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radziłów zawarte w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radziłów, stanowiącym załacznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziłów.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIII/211/13 Rady Gminy Radziłów z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radziłów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Konopka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/225/13
Rady Gminy Radziłów
z dnia 17 maja 2013 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY RADZIŁÓW

Dział I.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radziłów, zwanych dalej odpowiednio "Regulaminem" i "Gminą", określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radziłów.

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) chodniku - rozumie się przez to chodnik w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy o utrzymania czystości i porządku w gminach, a więc wydzieloną część drogi publicznej służącą do ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości;

2) drodze publicznej - rozumie się przez to drogę publiczną w rozumieniu art. 1 w zw. z art. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.);

3) miejscu zamieszkania - rozumie się przez to miejscowość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu;

4) mieszkańcu - rozumie się przez to osobę mającą na terenie Gminy miejsce zamieszkania;

5) nieruchomości - rozumie się przez to nieruchomość w rozumieniu art. 46 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93, z późn. zm.);

6) odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady komunalne w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt. 4 ustawy o odpadach, a więc odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także niezawierające odpadów niebezpiecznych, pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;

7) odpadach problemowych - rozumie się przez to odpady wskazane w § 25 niniejszego Regulaminu;

8) odpadach ulegających degradacji - rozumie się przez to odpady ulegające biodegradacji w rozumieniu art. 3 ust. 2 pkt. 7 ustawy o odpadach, a wiec odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;

9) odpadach zielonych - rozumie się przez to odpady zielone w rozumieniu art. 3 ust. 2 pkt. 8b ustawy o odpadach, a wiec stanowiące części roślin odpady komunalne pochodzące z pielęgnacji ogrodów i terenów zieleni, z wyjątkiem odpadów pochodzących z czyszczenie ulic i placów;

10) opakowaniach wielomateriałowych - rozumie się prze to opakowania wielomateriałowe w rozumieniu art. 2 pkt. 7a ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 z późn. zm.), a więc opakowania wykonane co najmniej z dwóch różnych materiałów, tak że nie można ich rozdzielić w sposób ręczny lub przy zastosowaniu prostych metod mechanicznych;

11) przedsiębiorcach odbierających odpady komunalne - rozumie się przez to:

a) przedsiębiorcę wpisanego do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, działającego na podstawie zawartej umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z Wójtem lub

b) gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, działających na podstawie umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zawartej z właścicielem nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;

12) regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych - zakład zagospodarowania odpadów spełniający wymogi określone w art. 3 ust. 3 pkt. 15c ustawy o odpadach;

13) terenach przeznaczonych do użytku publicznego - rozumie się przez to miejsca publiczne służące za zaspokajania potrzeb lokalnej społeczności, w szczególności w zakresie rekreacji, wypoczynku, komunikacji i edukacji;

14) ustawie o odpadach - rozumie się przez to ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.);

15) ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; ( Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.);

16) właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością; jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r.) lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany; wykonawcy robót budowlanych w przypadku budowy;

17) Wójcie - rozumie się przez to odpowiednio Wójta Gminy Radziłów;

18) Radzie - rozumie się przez to Radę Gminy Radziłów;

19) WPGO - rozumie się przez to wojewódzki plan gospodarki odpadami, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o odpadach;

20) zabudowie jednorodzinnej - rozumie się przez to budynek mieszkalny jednorodzinny bądź zespół takich budynków, wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkających w nich osób budynkami garażowymi i gospodarczymi;

21) zabudowie wielorodzinnej - rozumie się przez to budynek mieszkalny zawierający więcej niż dwa lokale mieszkalne bądź zespół takich budynków;

22) zarządcy dróg - rozumie się przez to zarządcę drogi w rozumieniu art. 19 ust. 2 ustawy o drogach publicznych;

23) zbiornikach bezodpływowych - rozumie się przez to zbiornik bezodpływowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a więc instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania.

24) harmonogramie - należy przez to rozumieć plan odbioru odpadów na terenie gminy Radziłów uwzględniający zapisy Regulaminu utrzymania i czystości na terenie gminy Radziłów, dotyczy między innymi częstotliwości odbioru odpadów zależnej od rodzaju odpadów, miejsca ich wytwarzania oraz wytwórcy, podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz BIP.

Dział II.
Obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radziłów

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

1) utrzymania czystości, porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego nieruchomości oraz znajdujących się na nich urządzeń;

2) uprzątnięcia błota, śniegu i lodu z chodnika położonego wzdłuż nieruchomości, podwórzy, bram i przejść niezwłocznie po ich pojawieniu się;

3) usunięcia śliskości na chodniku położonym wzdłuż nieruchomości niezwłocznie po pojawieniu się, poprzez odlodzenie i zabezpieczenie powierzchni celem umożliwienia bezpiecznego poruszania się pieszych.

4) składowanie na nieruchomości materiałów w sposób uporządkowany, nie stwarzający zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i zwierząt,

5) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali i budynków.

2. Wykonanie obowiązków o których mowa w ust. 1 na terenie budowy należy do wykonawcy robót budowlanych.

§ 3. Mycie pojazdów mechanicznych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na terenie zapewniającym odprowadzenie powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub gromadzenie ich w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do kanalizacji deszczowej, zbiorników wodnych lub gruntu.

§ 4. Naprawy pojazdów mechanicznych poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać się wyłącznie w miejscach, w których prace związane z naprawą pojazdów nie będą uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, oraz pod warunkiem, że nie będą powodowały zanieczyszczenia środowiska wodno - gruntowego, a sposób postępowania z odpadami powstającymi w wyniku naprawy będzie zgodny z przepisami szczególnymi.

Dział III.
Zasady postępowania z odpadami komunalnymi

Rozdział 1.
Zasady zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych

§ 5. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych wyłącznie do przeznaczonych do tego celu pojemników, o których mowa w § 9.

§ 6. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, umieszczania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych do pojemników i worków, według ich przeznaczenia zgodnie z postanowieniami § 9 i przekazaniu ich podmiotowi odbierającemu odpady z częstotliwością określoną w rozdziale 3.

2. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmuje następujące frakcje odpadów:

1) papier, tektura;

2) odpady opakowaniowe ze szkła;

3) metale;

4) tworzywa sztuczne;

5) opakowania wielomateriałowe;

6) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;

7) przeterminowane leki i chemikalia;

8) zużyte baterie i akumulatory;

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

11) odpady budowlane i rozbiórkowe;

12) zużyte opony;

13) odpady zielone.

§ 7. Właściciele nieruchomości, którzy nie są podłączeni do sieci kanalizacji sanitarnej, zobowiązani są do gromadzenia nieczystości ciekłych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych lub przetwarzania ich w przydomowych oczyszczaniach ścieków, o których mowa w § 14 ust. 2.

Rozdział 2.
Wymagania dotyczące pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych

oraz gromadzenia nieczystości ciekłych

§ 8. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w znormalizowane pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, może zostać zrealizowany w drodze porozumienia z właścicielem sąsiedniej nieruchomości. W takim przypadku minimalna pojemność pojemników stanowi sumę minimalnych pojemności dla poszczególnych nieruchomości, z uwzględnieniem częstotliwości odbioru odpadów na poszczególnych nieruchomościach.

§ 9. 1. W celu realizacji obowiązku utrzymania czystości i porządku na nieruchomości stosuje się:

1) pojemniki o pojemności 110 litrów ocynkowane;

2) pojemniki o pojemności 120 litrów z tworzywa sztucznego z kółkami;

3) pojemniki o pojemności 240 litrów z tworzywa sztucznego z kółkami;

4) pojemniki o pojemności 360 litrów z tworzywa sztucznego z kółkami;

5) pojemniki o pojemności 660 litrów z tworzywa sztucznego z kółkami;

6) pojemniki o pojemności 1100 litrów z tworzywa sztucznego lub metalu z kółkami;

7) pojemniki KP-7 z metalu, kryty lub odkryty;

8) worki wykonane z folii polietylenowych LDPE lub HDPE o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, wykluczającej rozerwanie się worka;

9) pojemniki przeznaczone na przeterminowane lekarstwa;

10) pojemniki na zużyte baterie.

2. Pojemniki i worki określone w ust. 1, przeznaczone do gromadzenia odpadów zmieszanych oraz przeznaczone do gromadzenia odpadów określonych w § 8 ust. 2 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 powinny być utrzymane w kolorze i z oznaczeniem:

1) niebieskim, w zakresie obejmującym pojemniki i worki do gromadzenia papieru i tektury - oznaczone napisem "PAPIER",

2) zielonym, w zakresie obejmującym pojemniki i worki do gromadzenia szkła - oznaczone napisem "SZKŁO",

3) żółtym, w zakresie obejmującym pojemniki i worki do gromadzenia tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych - oznaczone napisem "PLASTIK",

4) brązowym, w zakresie obejmującym pojemniki do gromadzenia odpadów biodegradowalnych - oznaczone napisem "ODPADY ZIELONE",

5) w kolorze czarnym, zielonym lub kolorze ocynku, w zakresie obejmującym pojemniki do gromadzenia komunalnych odpadów zmieszanych - bez napisu.

6) pojemniki znajdujące się na nieruchomościach nie zamieszkałych w stosunku do których nie została podjęta uchwała, o której mowa w § 18 ust. 3 powinny być w sposób widoczny oznaczone nazwą firmy wywozowej.

§ 10. W miejscach użytku publicznego (w szczególności chodniki, place, parki, zieleńce, przystanki autobusowe) odpady komunalne należy gromadzić w koszach ulicznych o minimalnej pojemności 60 l.

§ 11. 1. Ilość pojemników znajdujących się na danej nieruchomości powinna być ustalona z uwzględnieniem iloczynu osób zamieszkujących na terenie nieruchomości oraz średniej ilości odpadów wytwarzanych na nieruchomości zgodnie z ust. 2 pkt 1. W obliczeniach dopuszcza się 10% margines błędu.

2. Przyjmuje się następującą średnią odpadów komunalnych wytwarzanych w:

1) gospodarstwach domowych przez jedną osobę w ciągu miesiąca 60 l - jako ilość podstawową,

2) innych obiektach w ciągu 1 miesiąca:

a) 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne dla lokali gastronomicznych, jednak co najmniej pojemnik o pojemności 120 litrów, dotyczy także miejsca w ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu,

b) 120 l dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji,

c) 15 l na każdego pracownika, dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych;

d) 3 l na każdą z osób przebywających na terenie szkoły danego typu,

e) 6 l - na każdą osobę przebywającą na terenie przedszkoli lub żłobków,

f) 15 l na jedno łóżko (lub miejsce) w innych obiektach użyteczności publicznej,

g) 15 l na jednego pracownika dla lokali i punktów handlowych jednak co najmniej 1 pojemnik o pojemności 120 l na lokal lub punkt handlowy,

h) 10 l na jedno miejsce noclegowe dla obiektów świadczących usługi hotelarskie,

i) 5l na nagrobek dla cmentarzy

3. Dopuszcza się zbieranie i gromadzenie odpadów ulegających biodegradacji na przydomowych kompostowniach na terenie nieruchomości, na której powstały, przy czym nie może to powodować uciążliwości dla użytkowników sąsiednich nieruchomości.

§ 12. 1. Pojemniki i worki na odpady komunalne należy ustawiać w sposób umożliwiający łatwy dojazd i dostęp do nich na wyrównanej i w miarę potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota. Usytuować na nieruchomościach w miejscach nie powodujących uciążliwości dla mieszkańców i osób trzecich.

2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki na odpady w takim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, aby korzystanie z nich nie stanowiło zagrożenia dla zdrowia ich użytkowników, a w szczególności mają obowiązek utrzymywania ich w czystości.

3. Kosze uliczne, o których mowa w § 12 należy utrzymywać w stanie technicznym uniemożliwiajacym wydostawanie się odpadów pod wpływem wiatru, deszczu i innych czynników zewnętrznych.

§ 13. Zabrania się wrzucania do pojemników i worków na odpady komunalne:

1. śniegu, lodu, popiołu, żużlu, gruzu budowlanego oraz szlamów;

2. substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, baterii, świetlówek, akumulatorów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów przemysłowych i medycznych;

3. zagęszczania odpadów komunalnych zbieranych w pojemnikach w sposób uniemożliwiający ich usunięcie z pojemnika;

4. umieszczania w pojemnikach do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych innych odpadów, które powinny być zbierane selektywnie.

§ 14. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są na własny koszt do podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

2. W przypadku kiedy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest wyposażenie nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy o wielkości odpowiedniej do potrzeb lub przydomową oczyszczalnię ścieków.

Rozdział 3.
Sposób i częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych

z terenu nieruchomości

§ 15. 1. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają odpady komunalne, zobowiązani są zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych z gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta, z zastrzeżeniem § 16 ust. 2.

2. Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, zobowiązani są do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z jednostką organizacyjną Gminy Radziłów lub przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności z zakresu opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 16. 1. Odpady komunalne odbierane są:

1) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, odbiera wybrany w drodze przetargu zorganizowanego przez Gminę przedsiębiorca, który zawarł z Wójtem umowę na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6f ust. 1 ustawy w gminach, za wyjątkiem selektywnie zbieranych wymienionych w § 6 ust. 2;

2) od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają odpady komunalne, odpady odbiera przedsiębiorca, z którym właściciel nieruchomości zawarł umowę na odbieranie odpadów komunalnych o której mowa w § 15 ust. 1, za wyjątkiem selektywnie zbieranych wymienionych w § 6 ust. 2.

2. Odpady selektywnie zbierane wymienione w § 6 ust. 2 zbierane są przez Zakład Komunalny w Radziłowie zgodnie z harmonogramem.

3. W przypadku gdy Rada Gminy podejmie uchwałę, o której mowa w art. 6c ust 2 ustawy, odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, o których mowa w ust 1 pkt. 2, odbiera podmiot określony w ust. 1 pkt.1. W tym przypadku właściciele nieruchomości nie zawierają umowy, której mowa w § 15 ust. 1.

4. Zbiorniki bezodpływowe, w których gromadzone są nieczystości ciekłe, opróżniane są przez przedsiębiorcę, z którym właściciel nieruchomości pozbywający się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych zawarł umowę na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, której mowa w § 15 ust. 2.

§ 17. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego zgodnie z harmonogramem:

1) Z obszarów zabudowy zagrodowej, jednorodzinnej i wielorodzinnej, zgodnie z zawartą umową, jednak nie rzadziej niż:

a) odpady zmieszane - raz na miesiąc,

b) odpady ulegające biodegradacji - raz na miesiąc,

c) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, - raz na miesiąc,

d) pozostałe zbierane selektywnie - raz w roku,

2) Z obszarów zabudowy kolonijnej - raz na miesiąc, nie mniej niż 10 razy w roku.

3) Opróżnianie koszy ulicznych oraz z parków, przystanków następuje dwa razy w miesiącu.

4) Opróżnianie pojemników przeznaczonych na selektywną zbiórkę, opakowań, stojących na terenach przeznaczonych do użytku publicznego następuje raz na miesiąc.

5) Opróżnianie pojemników z cmentarzy następuje co najmniej raz na miesiąc lub według potrzeb, nie dopuszczając do przepełnienia się pojemników na odpady.

§ 18. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych następuje na zasadach wskazanych w umowie zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości a przedsiębiorcą, przy czym nieczystości ciekłe muszą być usuwane nie rzadziej niż raz na 1 rok, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do odprowadzania nieczystości ciekłych.

§ 19. W celu ułatwienia odbioru odpadów komunalnych właściciele nieruchomości umieszczają pojemniki i worki wypełnione odpadami przy drodze dojazdowej do nieruchomości lub w wyznaczonych miejscach umożliwiających swobodny do nich dostęp przez pracowników podmiotu odbierającego odpady komunalne i ich odbiór w dniu wywozu nieczystości.

§ 20. 1. Za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadkach określonych w § 16 ust. 1 pkt 1, lub w przypadku podjęcia przez Radę uchwały wymienionej w § 16 ust. 3 właściciel nieruchomości uiszcza na rzecz Gminy opłatę naliczoną na podstawie złożonej przez siebie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat ustalonych przez Radę Gminy w drodze uchwały. Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty określa uchwała w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku określonym w § 16 ust. 1 pkt 2, właściciel nieruchomości uiszcza opłatę na rzecz przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, na zasadach wskazanych w zawartej z nim umowie.

3. Za opróżnianie zbiorników bezodpływowych właściciel nieruchomości uiszcza opłatę na rzecz przedsiębiorcy wykonującego przedmiotową usługę, na zasadach wskazanych w zawartej z nim umowie, przy czym górną stawkę opłaty określa Rada Gminy w uchwale.

§ 21. 1. Właściciele nieruchomości i wszystkie osoby zobowiązane do stosowania przepisów niniejszego regulaminu zobowiązane są wobec osób uprawnionych do kontroli przez osoby/podmioty upoważnione przez Wójta Gminy Radziłów do:

1) umożliwienia wstępu na nieruchomość w celu wykonania czynności kontrolnych;

2) udzielenia informacji związanych z wykonywaniem obowiązków nałożonych regulaminem;

3) okazania dokumentów potwierdzających wykonanie przepisów Regulaminu.

2. Jeżeli właściciele nieruchomości nie zawarli umów na odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transporty nieczystości ciekłych Gmina organizuje odbieranie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych od tych właścicieli.

§ 22. 1. Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości obowiązani są do:

1) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do wskazanej w WPGO regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów, a w jej braku - do instalacji przeznaczonej do zastępczej obsługi regionu gospodarki odpadami komunalnymi;

2) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych zgodnie z umową zawartą z podmiotem uprawnionym do odbioru.

2. O zakwalifikowaniu właściciela nieruchomości do naliczania opłaty w obniżonej stawce, o której mowa w art. 6c ust 2 ustawy decyduje Wójt Gminy Radziłów na podstawie comiesięcznego wykazu właścicieli nieruchomości segregujących odpady sporządzonego przez Zakład Komunalny w Radziłowie.

3. Zakład Komunalny w Radziłowie uznaje odpady za segregowane w przypadku:

1) oddania w dniu zbiórki odpadów segregowanych zgodnie z harmonogramem lub do tego dnia do punktu selektywnej zbiórki odpadów w Radziłowie co najmniej 20 l na osobę zamieszkałą odpadów wymienionych w § 6 ust. 2, pkt 2, 4 i 5,

2) odpady wymienione w pkt 1 powinny być wolne od zanieczyszczeń,

3) pojemniki z tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe powinny być zgniecione, złożone do minimalnych rozmiarów, a nakrętki zdjęte,

4) opakowania szklane winny być pozbawione nakrętek i zatyczek,

5) do odpadów segregowanych, o których mowa w pkt 1 nie wlicza się folii rolniczej (między innymi po sianokiszonce), opakowań po nawozach, opakowań po środkach ochrony roślin oraz pojemników po olejach przemysłowych.

Dział IV.
Zasady postępowania z odpadami problemowymi

§ 23. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wydzielenia z odpadów komunalnych:

1. odpadów zielonych;

2. przeterminowanych leków i chemikaliów;

3. zużytych baterii i akumulatorów;

4. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

5. mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;

6. odpadów budowlanych i rozbiórkowych;

7. zużytych opon;

8. innych odpadów niebezpiecznych

- oraz zbierania i pozbywania się nich zgodnie z zasadami określonymi w § 24-29 Regulaminu.

§ 24. 1. Przeterminowane leki i chemikalia należy umieszczać wyłącznie w punktach do tego wyznaczonych, zlokalizowanych w aptekach i placówkach zdrowia.

2. Przekazaniu podlegają wyłącznie leki i chemikalia. Papierowe opakowania oraz papierowe ulotki informacyjne należy dołączyć do makulatury.

§ 25. Zużyte baterie i akumulatory należy umieszczać wyłącznie w punktach do tego wyznaczonych, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666 z późn. zm ) bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ulicy Plac 500 - lecia 14, 19-213 Radziłów.

§ 26. 1. Odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbierane będą:

1) w punktach sprzedaży detalicznej, przy zakupie sprzętu tego samego rodzaju, co zużyty sprzęt, w ilości nie większej niż ilość kupionego, nowego sprzętu;

2) w czasie zbiórek prowadzonych okresowo - co najmniej raz w roku, o terminie i sposobie odbioru odpadów mieszkańcy zostaną powiadomieniu przez Gminę, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz Sołectw.

3) w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Radziłowie przy ulicy Plac 500 - lecia 14.

§ 27. 1. Meble i inne odpady wielkogabarytowe odbierane co najmniej raz w roku w formie tzw. wystawek przez przedsiębiorcę odbierającego od właścicieli nieruchomości odpady komunalne, w terminach przez niego określonych.

2. W każdym czasie, za odpowiednią opłatą, właściciel nieruchomości może zamówić odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych z miejsca przez niego wskazanego lub też dostarczyć wyżej wskazane odpady do miejsca wyznaczonego przez odbierającego.

§ 28. 1. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy umieszczać w kontenerach przeznaczonych do tego typu odpadów, które na zlecenie właściciela nieruchomości odpłatnie dostarcza przedsiębiorca odbierający odpady komunalne.

2. W przypadku mniejszych ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych właściciel nieruchomości może odpłatnie dostarczyć je do miejsca wskazanego przez odbierającego.

§ 29. Zużyte opony należy przekazywać do zakładów serwisowych prowadzących sprzedaż i wymianę opon bądź też do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Radziłowie przy ulicy Plac 500 - lecia 14.

Dział V.
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

§ 30. Odpady komunalne zmieszane zbierane i odbierane od właścicieli nieruchomości będą przekazywane do wyznaczonej Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

§ 31. Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie, poprzez ich kompostowanie w przydomowych kompostownikach. Jest to ważny element przy wyliczeniu wypełnienia limitu ograniczenia ilości odpadów biodegradowalnych kierowanych do składowania.

Dział VI.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe i gospodarskie

§ 32. 1. Osoby utrzymujące lub sprawujące opiekę nad zwierzętami domowymi zobowiązane są do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę życia i zdrowia ludzi, a także dołożenia starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia.

2. Wyprowadzania zwierzęcia na tereny przeznaczone do wspólnego publicznego użytku tylko na smyczy, a mogące stwarzać zagrożenie, nadto w kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy bez kagańca jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości ogrodzonej w sposób uniemożliwiający opuszczenie jej przez psa, wykluczający dostęp osób trzecich i oznakowanej tabliczką ze stosowną informacją.

§ 33. 1. Wprowadza się zakaz utrzymania zwierząt gospodarskich na następujących terenach wyłączonych z produkcji rolniczych:

1) w zabudowie wielorodzinnej;

2) na terenach przeznaczonych do użytku publicznego.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta gospodarskie zobowiązane są do:

1) zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę życia i zdrowia ludzi, a także dołożenia starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia;

2) gromadzenia i usuwania nieczystości powstających podczas chowu lub hodowli zwierząt gospodarskich;

3) przeciwdziałania zanieczyszczeniu terenu nieruchomości, wód powierzchniowych i podziemnych nieczystościami powstającymi podczas chowu lub hodowli zwierząt gospodarskich;

4) zapewnienia zwierzętom gospodarskim odpowiednich pomieszczeń gospodarskich.

Dział VII.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzenia.

§ 34. 1. W przypadku wystąpienia na terenie nieruchomości gryzoni, właściciele nieruchomości zobowiązani są niezwłocznie przeprowadzić obowiązkowa deratyzację. Wójt Gminy Radziłów w drodze zarządzenia określi obszary podlegające deratyzacji oraz termin jej przeprowadzenia.

2. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Konopka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Wiśniewski

Doradca podatkowy. Menedżer w Departamencie Doradztwa Podatkowego Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »