Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/154/13 Rady Gminy Mielnik

z dnia 24 maja 2013r.

w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15, art.40 ust.1 i 2, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym ( Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568: z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138poz. 974, Nr 173, poz.1218;z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz. 567) w związku z art.43 ust.1,2 i 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz.182 ), Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się "Szczegółowe warunki i tryb przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie" w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVII/90/97 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 marca 1997roku oraz uchwała Nr XXI/150/13 Rady Gminy Mielnik z dnia 22 marca 2013 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Władysław Stankiewicz


Załącznik do Uchwały Nr XXII/154/13
Rady Gminy Mielnik
z dnia 24 maja 2013 r.

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

§ 1. 1. Rodzinie lub osobie może być przyznany jednorazowy zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie zwany dalej zasiłkiem.

2. O przyznanie zasiłku mogą ubiegać się osoby i rodziny spełniające kryterium dochodowe określone w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zasiłek może zostać przyznany osobie lub rodzinie niespełniającej kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 2. Zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie może być przyznany w szczególności na:

1) podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej

2) podjęcie i prowadzenie działalności w ramach spółdzielni socjalnej

3) na pokrycie kosztów przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania

§ 3. Zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie nie przysługuje , jeżeli osoba lub rodzina otrzymała wsparcie finansowe na ten cel z innego źródła.

§ 4. Zasiłek na ekonomiczne usamodzielnienie przyznawany jest na wniosek, który powinien zawierać:

1) kwotę wnioskowanych środków;

2) kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności , wraz z wykazem źródeł ich finansowania oraz wskazaniem działań podjętych na rzecz rozpoczęcia działalności,

w szczególności dotyczących pozyskania lokalu, uzyskania niezbędnych pozwoleń, odbycia ewentualnych szkoleń;

3) kalkulację i harmonogram planowanych zakupów i opłat jakie mają być poczynione

z wnioskowanych środków;

4) przewidywany okres prowadzenia działalności;

§ 5. Wysokość zasiłku ustala się do 10- krotności kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej określonej w art.8 ust.1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 6. Osobie lub rodzinie, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej może być przyznany zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie z zastrzeżeniem zwrotu jego części lub całości na zasadach określonych w tabeli:

- dochód osoby lub rodziny w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej

- wysokość zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej - osoba samotnie gospodarująca

- wysokość zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej - w rodzinie

- do 100%

- nieodpłatnie

- nieodpłatnie

101% do 150%

- 50%

- 60%

151 % do 200%

- 60%

- 70%

201% do 250%

- 70%

- 80%

Powyżej 251%

- 100%

- 100%

2. Przyznany zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie podlega zwrotowi w całości od osoby albo rodziny w przypadku:

1) wykorzystania pomocy niezgodnie z celem jej przyznania;

2) zaprzestania działalności gospodarczej w okresie spłaty zasiłku celowego;

3) niepodjęcia działalności gospodarczej , na którą przyznano pomoc.

§ 7. Zasiłek podlega zwrotowi w równych ratach miesięcznych, począwszy od 6 - tego miesiąca następującego po wypłacie zasiłku.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe