Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/132/2013 Rady Gminy Korycin

z dnia 25 maja 2013r.

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Korycinie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) Rada Gminy Korycin uchwala, co następuje:

§ 1. Ulicy położonej w Korycinie, obejmującej działki o numerach geodezyjnych 167/51 i 167/46, oznaczonej kolorem żółtym na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały, nadaje się nazwęKrólowej Jadwigi.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Józef Gliński


Załącznik do Uchwały Nr XXI/132/2013
Rady Gminy Korycin
z dnia 25 maja 2013 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe