Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/149/2013 Rady Gminy Sokoły

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, po. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Rada gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

1) zmianie w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 16.180.708 zł, w tym:

a) bieżące - 14.894.018 zł;

b) majątkowe - 1.286.179 zł.

2) zmianie w planie wydatków, zgodnie załącznikiem Nr 2. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 15.268.661 zł, w tym:

a) bieżące - 13.267.761 zł;

b) majątkowe - 2.000.900 zł.

§ 2. Załącznik Nr 4 (plan przychodów i rozchodów budżetu gminy), do uchwały budżetowej Nr XVII/121/2012 Rady Gminy Sokoły z dnia 27 grudnia 2012 roku brzmi zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Hanna Maria Kurzyna


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/149/2013
Rady Gminy Sokoły
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/149/2013
Rady Gminy Sokoły
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/149/2013
Rady Gminy Sokoły
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie

Objaśnienie dokonanych zmian Uchwałą Rady Gminy

Nr XIX/149/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku.

Na podstawie decyzji PUW kwoty dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne w związku z uchwaleniem budżetu państwa na rok 2013. Środki te zostały wprowadzone do budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków.

Zwiększenie kwot dotacji dotyczy :

- pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za pierwszy okres płatniczy 2013 r.

Ogółem zatem zwiększa się dochody 368.444 zł i wynoszą one16.180.197zł, w tym dochody bieżące 14.894.018 zł i majątkowe 1.286.179 zł.

Zwiększeniu ogólnemu o kwotę 368.444 zł ulegają również wydatki, które po dokonanych zmianach wynoszą15.268.661zł, w tym wydatki bieżące 13.279.279 zł i majątkowe 2.000.900 zł.

Nie zmienia się deficyt budżetowy.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe