Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 124/2013 Wójta Gminy Siemiatycze

z dnia 26 kwietnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Dz. U. Nr 28 poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257 poz. 1726 : z 2011r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz.1707: z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548) oraz § 11 pkt 3 uchwały Nr XV/157/2012 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 19 grudnia 2012 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemiatycze na 2013 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 409.416 zł z tego:

1) Zadania zlecone: 322.114 zł

a) Dział 010, rozdział 01095 § 2010 306.252 zł

b) Dział 852, rozdział 85295 § 2010 15.862 zł

2) Zadania własne: 87.302 zł

a) Dział 854, rozdział 85415 § 2030 87.302 zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 431.126 zł z tego:

1) Zadania zlecone: 322.114 zł

a) Dział 010, rozdział 01095 § 4430 301.280 zł

b) Dział 010, rozdział 01095 § 4010 1.000 zł

c) Dział 010, rozdział 01095 § 4110 175 zł

d) Dział 010, rozdział 01095 § 4120 20 zł

e) Dział 010, rozdział 01095 § 4210 1.777 zł

f) Dział 010, rozdział 01095 § 4300 1.500 zł

g) Dział 010, rozdział 01095 § 4370 500 zł

h) Dział 852, rozdział 85295 § 3110 15.862 zł

2) Zadania własne: 109.012 zł

a) Dział 600, rozdział 60016 § 4210 2.500 zł

b) Dział 600, rozdział 60016 § 4300 10.000 zł

c) Dział 754, rozdział 75412 § 4300 3.000 zł

d) Dział 801, rozdział 80113 § 4170 1.000 zł

e) Dział 801, rozdział 80101 § 4170 500 zł

f) Dział 801, rozdział 80146 § 4410 4.000 zł

g) Dział 854, rozdział 85415 § 3240 88.012 zł

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 21.710 zł z tego:

1) Zadania własne: 21.710 zł

a) Dział 600, rozdział 60016 § 4270 10.000 zł

b) Dział 754, rozdział 75412 § 4210 3.000 zł

c) Dział 758, rozdział 75818 § 4810 3.210 zł

d) Dział 801, rozdział 80101 § 4210 500 zł

e) Dział 801, rozdział 80113 § 4300 1.000 zł

f) Dział 801, rozdział 80146 § 4440 4.000 zł

§ 4. Budżet Gminy po dokonanych zmianach uległ zmianie i wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 20.084.920 zł. w tym bieżące -14.385.933 zł majątkowe-5.698.987 zł.

2) Plan wydatków ogółem 21.260.371 zł w tym bieżące -13.583.050 zł majątkowe -7.677.321 zł.

§ 5. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 1.175.451 zł. Źródłem finansowania deficytu będą zaciągnięcie kredytu w kwocie 500.000 zł oraz wolne środki w kwocie 675.451 zł

§ 6. Uzasadnienie zmian w budżecie zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


Edward Zaremba


Uzasadnienie zmian w budżecie

Plan dochodów i wydatków na 2013roku zwiększył się o kwotę 409.416zł z następujących tytułów :

- na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego ( pismo Nr FB.3111.133.2013BB z dnia 10 kwietnia 2013r), dokonano zwiększenia dotacji w rozdziale 85415 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym -zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty o kwotę 87.302zł.

- na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego ( pismo Nr FB.3111.183.2013AK z dnia 25 kwietnia 2013r), dokonano zwiększenia dotacji w rozdziale 01095 na wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę za pierwszy okres płatniczy 2013r.

- na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego ( pismo Nr FB.3111.155.2012.MA z dnia 26 kwietnia 2013r), dokonano zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85295 paragraf 2010 o kwotę 15.862zł na wydatki związane z realizacją rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r.

Na wniosek kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Siemiatyczach dokonano przesunięć w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Rozwiązano rezerwę ogólną w kwocie 3.210 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego gminy przy wypłacaniu stypendiów dla uczniów oraz zakupu bali na remont mostka na rzece w miejscowości Klekotowo. Powyższe zmiany są konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budżetów poszczególnych jednostek.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe