Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 160.2013 Wójta Gminy Czyże

z dnia 29 kwietnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 222 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 96, poz. 620. Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Dz. U. Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 z 2012 r. poz.1456,1530,1548 ) zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów i wydatków o kwotę 307 068 - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem 7 674 002 zł w tym:

a) dochody bieżące - 6 522 230 zł

b) dochody majątkowe - 1 151 772 zł

2. Wydatki budżetowe ogółem 7 674 002 zł w tym:

a) wydatki bieżące - 5 913 318 zł

b) wydatki majątkowe - 1 760 684 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Jerzy Wasiluk


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 160.2013
Wójta Gminy Czyże
z dnia 29 kwietnia 2013 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed
zmianą

Zmiana

Po zmianie

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

0,00

11 352,00

11 352,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

0,00

11 352,00

11 352,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0,00

11 352,00

11 352,00

Razem własne:

5 873 168,00

11 352,00

5 884 520,00

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed
zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

0,00

285 622,00

285 622,00

01095

Pozostała działalność

0,00

285 622,00

285 622,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

285 622,00

285 622,00

852

Pomoc społeczna

609 000,00

10 094,00

619 094,00

85295

Pozostała działalność

0,00

10 094,00

10 094,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

10 094,00

10 094,00

Razem zlecone:

672 247,00

295 716,00

967 963,00

Razem w drodze porozumień:

821 519,00

0,00

821 519,00

OGÓŁEM;

7 366 934,00

307 068,00

7 674 002,00

Na podstawie pism z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się plan dotacji celowej: - w rozdziale 85415 o 11 352 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone

- w rozdziale 01095 o kwotę 285 622 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,

- w rozdziale 85295 o kwotę 10 094 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego świadczenia w wysokości 200 zł miesięcznie osobom spełniającym aktualne warunki art.17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Własne

Dział

Roz
dział

Paragraf

Treść

Przed
zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

977 703,00

4 000,00

981 703,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

784 900,00

4 000,00

788 900,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

19 000,00

2 500,00

21 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

31 000,00

1 500,00

32 500,00

758

Różne rozliczenia

54 700,00

- 6 838,00

47 862,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

54 700,00

- 6 838,00

47 862,00

4810

Rezerwy

54 700,00

- 6 838,00

47 862,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

71 826,00

14 190,00

86 016,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

0,00

14 190,00

14 190,00

3240

Stypendia dla uczniów

0,00

14 190,00

14 190,00

Razem własne:

5 184 435,00

11 352,00

5 195 787,00

Rodzaj: Zlecone

Dział

Roz
dział

Parag
raf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

0,00

285 622,00

285 622,00

01095

Pozostała działalność

0,00

285 622,00

285 622,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

3 000,00

3 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

2 601,00

2 601,00

4430

Różne opłaty i składki

0,00

280 021,00

280 021,00

852

Pomoc społeczna

609 000,00

10 094,00

619 094,00

85295

Pozostała działalność

0,00

10 094,00

10 094,00

3110

Świadczenia społeczne

0,00

10 094,00

10 094,00

Razem zlecone:

672 247,00

295 716,00

967 963,00


Razem w drodze porozumień:

1 510 252,00

0,00

1 510 252,00

OGÓŁEM

7 366 934,00

307 068,00

7 674 002,00

- dział 010 rozdz. 01095 zwiększa się plan wydatków o kwotę 285 622 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,

- dział 852 rozdz. 85295 zwiększa się plan wydatków o10 094 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego świadczenia w wysokości 200 zł miesięcznie osobom spełniającym aktualne warunki art.17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych

- dział 854 rozdz. 85415 zwiększa się plan wydatków o 14 190 zł na wypłatę stypendium dla uczniów,

- dział 758 rozdz. 75818 uruchamia się rezerwę ogólną w wysokości 6 838 zł celem uzupełnienia planu wydatków w rozdziale 75023 i 85415.

Wójt Gminy


Jerzy Wasiluk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe