Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 120/VI/13 Wójta Gminy Zambrów

z dnia 29 kwietnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r

Tekst pierwotny

Na podstawie § 12 pkt 4 uchwały Nr 155/XX/12 Rady Gminy Zambrów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zambrów na rok 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r., poz. 723) oraz art. 257, pkt 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r., poz. 1456, 1530, 1548) (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r., poz. 1456, 1530, 1548) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zmienić plan dochodów, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zmienić plan wydatków, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem - 29.515.564,00 zł, w tym dochody:

a) majątkowe - 1.101.919,00 zł,

b) bieżące - 28.413.645,00 zł,

2) plan wydatków ogółem - 32.453.490,00 zł, w tym wydatki:

a) majątkowe - 12.439.993,00 zł,

b) bieżące - 20.013.497,00 zł.

§ 3. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120/VI/13
Wójta Gminy Zambrów
z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Plan dochodów na 2013 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

bieżące

25 008 635,00

0,00

0,00

25 008 635,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

329 562,00

0,00

0,00

329 562,00

majątkowe

majątkowe razem:

1 101 919,00

0,00

0,00

1 101 919,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 101 919,00

0,00

0,00

1 101 919,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

010

Rolnictwo i łowiectwo

0,00

0,00

410 180,00

410 180,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

01095

Pozostała działalność

0,00

0,00

410 180,00

410 180,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

0,00

410 180,00

410 180,00

852

Pomoc społeczna

2 542 000,00

0,00

21 630,00

2 563 630,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

85295

Pozostała działalność

0,00

0,00

21 630,00

21 630,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

0,00

21 630,00

21 630,00

bieżące razem:

2 629 285,00

0,00

431 810,00

3 061 095,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

Ogółem:

28 739 839,00

0,00

431 810,00

29 171 649,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 431 481,00

0,00

0,00

1 431 481,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120/VI/13
Wójta Gminy Zambrów
z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Plan wydatków na 2013 r.

Poroz. z AR

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Wydatki razem:

20000

20000

20000

0

20000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20000

20000

20000

0

20000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Poroz. z JST

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Wydatki razem:

2050000

700000

0

0

0

700000

0

0

0

0

1350000

1350000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2050000

700000

0

0

0

700000

0

0

0

0

1350000

1350000

0

0

Własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Wydatki razem:

27200088

16110095

14543207

7061577

7481630

215000

936538

390350

0

25000

11089993

11089993

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27200088

16110095

14543207

7061577

7481630

215000

936538

390350

0

25000

11089993

11089993

0

0

Zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

10

Rolnictwo i łowiectwo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

410180

410180

410180

0

410180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

410180

410180

410180

0

410180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1095

Pozostała działalność

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

410180

410180

410180

0

410180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

410180

410180

410180

0

410180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4430

Różne opłaty i składki

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

410180

410180

410180

0

410180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

410180

410180

410180

0

410180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

852

Pomoc społeczna

2542000

2542000

110090

101690

8400

0

2431910

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21630

21630

0

0

0

0

21630

0

0

0

0

0

0

0

2563630

2563630

110090

101690

8400

0

2453540

0

0

0

0

0

0

0

85295

Pozostała działalność

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21630

21630

0

0

0

0

21630

0

0

0

0

0

0

0

21630

21630

0

0

0

0

21630

0

0

0

0

0

0

0

3110

Świadczenia społeczne

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21630

21630

0

0

0

0

21630

0

0

0

0

0

0

0

21630

21630

0

0

0

0

21630

0

0

0

0

0

0

0

Wydatki razem:

2629285

2629285

197375

181077

16298

0

2431910

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

431810

431810

410180

0

410180

0

21630

0

0

0

0

0

0

0

3061095

3061095

607555

181077

426478

0

2453540

0

0

0

0

0

0

0

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe