Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/351/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 27 maja 2013r.

w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach projektu „Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2013-2014” - Poddziałanie 9.1.3 POKL 2007 - 2013

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 pkt 19a w związku z art. 11 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.[1])) Sejmik Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się ustalić zasady przyznawania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych uczęszczających do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej, których siedziby znajdują się na terenie Województwa Podlaskiego, w ramach projektu "Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2013-2014" - Poddziałanie 9.1.3 POKL 2007 - 2013.

§ 2. Stypendia, o których mowa w § 1, przyznawane są przez Zarząd Województwa Podlaskiego według wytycznych określonych w Szczegółowym Opisie Priorytetów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz zasad zawartych w Regulaminie przyznawania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach projektu "Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2013-2014"- Poddziałanie 9.1.3 POKL 2007 - 2013, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 4. Traci moc uchwała Nr VIII/188/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach projektu "Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2012"- Poddziałanie 9.1.3 POKL 2007 - 2013 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1430).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Sejmiku


Bogdan Dyjuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/351/13
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 27 maja 2013 r.

REGULAMIN
przyznawania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach projektu "Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2013-2014" - Poddziałanie 9.1.3 POKL 2007 - 2013

§ 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1) szkołach objętych projektem - oznacza to wszystkie szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej w województwie podlaskim,

2) Instytucji Pośredniczącej (IP) - oznacza to Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku (Departament Edukacji, Sportu i Turystyki)

3) POKL - oznacza to Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013,

4) rok szkolny - zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.[2])),

5) konkursach, turniejach i olimpiadach - oznacza to konkursy, turnieje i olimpiady organizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 z póź. zm.[3])),

6) sprawdzianach i egzaminach zewnętrznych - oznacza to sprawdziany organizowane na koniec szkoły podstawowej oraz egzaminy gimnazjalne przeprowadzane na zakończenie gimnazjum.

7) kryterium dochodowym - oznacza to przeciętny, miesięczny dochód przypadający na członka rodziny stypendysty wyliczany w oparciu o:

a) zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach netto za rok podatkowy 2012; 2013,[4])

b) zaświadczenia z Urzędu Gminy/Miasta o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego (ilość hektarów przeliczeniowych),

c) inne dokumenty niezbędne do ustalenia dochodu rodziny ucznia w przeliczeniu na osobę, zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.[5]));

8) rodzinie ucznia - oznacza to rodziców ucznia lub opiekuna prawnego ucznia oraz pozostające na utrzymaniu rodziców/opiekuna prawnego dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia, a w przypadku pobierania nauki do 25 roku życia, a także niepełnosprawne dzieci bez względu na wiek.

9) nauki preferowane - oznacza to:

a) Przedmioty matematyczno - przyrodnicze: matematyka, fizyka, chemia, biologia (przyroda), geografia, astronomia, informatyka,

b) Przedmioty techniczne-zawodowe: przedmioty zawodowe-techniczne ujęte w programie nauczania szkół ponadgimnazjalnych;

10) nauczycielu/opiekunie stypendysty - oznacza to nauczyciela, pedagoga szkolnego, doradcę zawodowego zatrudnionego w szkole, sprawującego opiekę dydaktyczną nad uzdolnionym uczniem, któremu przyznano stypendium.

11) Indywidualnym Planie Rozwoju Edukacyjnego Ucznia - oznacza to indywidualny program edukacyjny opracowany przez uzdolnionego ucznia lub jego rodzica przy pomocy nauczyciela/opiekuna stypendysty.

12) Regulaminie - oznacza to niniejszy Regulamin.

§ 2. 1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie odbywający naukę
w systemie dziennym, wszystkich szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej w województwie podlaskim.

2. Wsparciem stypendialnym zostanie objętych 460 uczniów/uczennic (po 230 w każdym roku trwania projektu), którzy spełnią wszystkie następujące kryteria obowiązkowe:

a) zameldowanie na pobyt stały lub tymczasowy na terenie województwa podlaskiego;

b) uczęszczanie do szkół, których siedziby znajdują się na terenie województwa podlaskiego;

c) spełniają kryterium dochodowe - jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza dwukrotności kwoty uprawniającej do otrzymania świadczeń rodzinnych, zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.[6]))

oraz przynajmniej jedno z poniższych kryteriów szczególnego uzdolnienia:

a) uzyskali średnią ocen co najmniej 5,0 na świadectwie w roku szkolnym 2012/13 albo 2013/2014;

b) ze sprawdzianu/egzaminu zewnętrznego kończącego:

- szkołę podstawową uzyskali co najmniej 38pkt (w 2013 r. dotyczy ucznia I klasy szkoły gimnazjalnej, który w/w sprawdzian pisał w roku szkolnym 2011/12; w 2014r.

- szkołę gimnazjalną uzyskali z części matematycznej lub przyrodniczej co najmniej 90% (w 2013 r. dotyczy ucznia III klasy szkoły gimnazjalnej, który w/w egzamin pisał w roku szkolnym 2011/12; w 2014 r. dotyczy ucznia III klasy szkoły gimnazjalnej, który w/w egzamin pisał w roku szkolnym 2012/13);

c) W roku szkolnym 2012/13 albo 2013/2014 byli:

- laureatem, finalistą, konkursu, olimpiady, turnieju na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim.

3. Spełnienie kryteriów obowiązkowych oraz przynajmniej jednego z kryteriów szczególnego uzdolnienia dopuszcza ucznia/uczennicę do drugiego etapu oceny.

§ 3. 1. Drugi etap oceny to tzw. kryteria dodatkowe polegające na przyznawaniu punktów w celu wyłonienia w pierwszej kolejności osób z grupy preferowanej.

2. Uczeń spełnia kryterium dodatkowe, jeżeli:

1) mieszka na obszarze wiejskim lub na terenie miasta do 25 tys. mieszkańców (miejsce stałego zameldowania);

2) osiągnięcia edukacyjne, określone w ramach kryterium szczególnego uzdolnienia dotyczą nauk preferowanych, tj. matematyczno - przyrodniczych albo zawodowych-technicznych;

3) dochód na osobę w rodzinie (w ramach dopuszczalnej kwoty), znajduje się w ustalonym przedziale;

4) uzyskał ocenę, co najmniej bardzo dobrą, z grupy przedmiotów należących do nauk preferowanych (średnia z trzech wybranych przedmiotów);

5) średnia ocen uzyskana na świadectwie w roku szkolnym 2012/13; 2013/2014 mieści się w ustalonym przedziale.

§ 4. Podstawą przyznawania stypendiów w latach 2013 oraz 2014 są osiągnięcia edukacyjne ucznia za rok szkolny 2012/2013 oraz 2013/2014 (nie dotyczy wyników ze sprawdzianów kończących szkołę podstawową).

§ 5. 1. Wnioskodawcą jest uczeń, a w przypadku osób niepełnoletnich, rodzic lub opiekun prawny.

2. Dyrektor szkoły, do której w roku szkolnym 2012/13 albo 2013/2014, uczęszczał wnioskodawca swoim podpisem potwierdza wiarygodność danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym

§ 6. 1. Dyrektor szkoły, do której w roku szkolnym 2012/2013 albo 2013/2014 uczeń uczęszczał, wybiera zatrudnionego w niej nauczyciela, który ze względu na posiadane kwalifikacje, sprawuje nad nim opiekę dydaktyczną, zgodnie z założeniami zawartymi w Indywidualnym Planie Rozwoju Edukacyjnego Ucznia. Nie dotyczy uczniów, którzy ukończyli szkołę.

2. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 1, wyraża zgodę na sprawowanie nieodpłatnej opieki dydaktycznej nad uczniem ubiegającym się o stypendium.

3. Jeżeli w szkole nie jest zatrudniony nauczyciel, który spełnia warunki określone
w ust.1 i/lub ust.2, opiekę dydaktyczną nad stypendystą może sprawować pedagog szkolny lub doradca zawodowy zatrudniony w szkole ucznia, do którego stosuje się postanowienia dotyczące nauczyciela-opiekuna stypendysty.

4. Nauczyciel opiekun stypendysty może objąć opieką dydaktyczną więcej niż jednego ucznia ubiegającego się o stypendium.

5. Nauczyciel/opiekun ucznia ubiegającego się o stypendium obejmuje nad nim opiekę dydaktyczną w zakresie:

a) sprawowania nadzoru merytorycznego nad stypendystą;

b) pomocy w tworzeniu i realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego Ucznia;

c) monitoringu sposobu wykorzystania stypendium przez stypendystę na cele edukacyjne, zaplanowane w Indywidualnym Planie Rozwoju Edukacyjnego Ucznia.

§ 7. 1. Wniosek stypendialny składa się z formularza zgłoszeniowego.

2. Do wniosku należy dołączyć:

a) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa za rok szkolny 2012/2013, 2013/2014.

b) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię wyniku sprawdzianu lub egzaminu zewnętrznego stanowiącą podstawę przyjęcia ucznia/uczennicy do gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej (dot. uczniów I i III klasy szkoły gimnazjalnej);

c) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego udział ucznia w konkursach, olimpiadach, turniejach, o których mowa w § 1 ust. 5;

d) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię orzeczenia o niepełnosprawności stypendysty bądź dziecka będącego członkiem rodziny wnioskodawcy (zgodnie z §1 pkt.8 Regulaminu);

3. Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

4. Wniosek stypendialny należy złożyć w Departamencie Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku: 15-888 Białystok, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, osobiście lub przesłać pocztą.

5. W przypadku, gdy braki formalne nie zostaną uzupełnione w terminie wskazanym przez IP, wniosek nie będzie rozpatrywany.

6. Ocena wniosku stypendialnego jest oceną punktową na podstawie karty oceny, której wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

7. W oparciu o łączną liczbę punktów uzyskaną podczas oceny kandydata sporządzana jest lista rankingowa stypendystów, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów. Listę sporządza Dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki w IP.

8. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów o kolejności umieszczania na liście rankingowej decydować będą przesłanki, wymienione zgodnie z hierarchią ważności:

a) relatywnie najniższy dochód przypadający na członka rodziny ucznia poniżej uprawniającego do otrzymywania świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;

b) średnia ocen ucznia ubiegającego się o stypendium uzyskana na koniec roku szkolnego 2012/2013, 2013/2014

c) uczestnictwo ucznia w roku szkolnym 2012/2013, 2013/2014 w konkursach, olimpiadach, turniejach zgodnie z kryteriami zawartymi w § 1 pkt. 5

9. W przypadku rezygnacji ucznia (znajdującego się na liście rankingowej na pozycji gwarantującej przyznanie stypendium) z uczestnictwa w projekcie, stypendium przyznaje się kolejnej osobie spełniającej wymagania formalne, która zdobędzie najwyższą liczbą punktów

10. Stypendia przyznaje Zarząd Województwa Podlaskiego, zwany dalej "Zarządem",
w drodze uchwały na podstawie listy rankingowej stypendystów.

11. Od decyzji Zarządu w sprawie przyznania stypendium nie przysługuje odwołanie.

12. Przyznanie stypendium oznacza powstanie obowiązku złożenia do IP, w terminie wskazanym w umowie stypendialnej, następujących dokumentów: ankiety ewaluacyjnej, ankiety samooceny, sprawozdania z wykorzystania stypendium oraz realizacji celów edukacyjnych określonych w Indywidualnym Planie Rozwoju Edukacyjnego Ucznia.

13. Sprawozdanie z wykorzystania stypendium musi być zgodne z Indywidualnym Planem Rozwoju Edukacyjnego Ucznia.

14. Pełna kwota stypendium musi zostać przeznaczona na cele edukacyjne np:

a) zakup literatury fachowej podręczników szkolnych, w tym prenumeratę i subskrypcję czasopism oraz e-subskrypcję czasopism;

b) opłacenie uczestnictwa w zajęciach pozaszkolnych, w tym w szkoleniach, kursach przygotowawczych, kwalifikacyjnych i doskonalących;

c) opłacenie uczestnictwa w kursach językowych;

d) opłacenie uczestnictwa w konferencjach, seminariach, obozach naukowych, wycieczkach edukacyjnych i innych wydarzeniach poszerzających wiedzę, rozwijających zdolności i umiejętności ucznia;

e) zakup pomocy dydaktycznej i oprzyrządowania, w tym zakup laptopa, komputera, monitora, tableta, oprogramowania komputerowego, drukarki, skanera, tonerów do drukarki, płyt CD, DVD, podzespołów komputerowych, aparatu fotograficznego itd.

f) opłacenie instalacji i korzystania z Internetu;

g) artykuły sportowe z przeznaczeniem szkolnym;

h) wyposażenie pokoju naukowego ucznia, które wpłynie na poprawę warunków jego nauki (biurko, krzesło obrotowe, regał na książki, lampka biurowa itd.)

i) koszty transportu publicznego ponoszone przez ucznia w celu dotarcia do szkoły (bilet, itp.)

15. Lista rankingowa stypendystów podawana jest do publicznej wiadomości przez publikację na stronie internetowej IP:www.wrotapodlasia.pl

§ 8. 1. W przypadku przyznania wsparcia stypendialnego IP podpisuje z uczniem, a w przypadku, gdy ten jest niepełnoletni z rodzicem ucznia lub jego opiekunem prawnym, umowę stypendialną, która szczegółowo określa termin i sposób wypłaty stypendium.

2. Wzór umowy ustala Zarząd.

3. Warunkiem wypłaty stypendium jest podpisanie umowy.

4. Nie podpisanie umowy stypendialnej pozbawia ucznia z możliwości otrzymania wsparcia. Stypendium przyznaje się kolejnej osobie spełniającej wymagania formalne z najwyższą liczbą punktów.

§ 9. Stypendia przyznaje się na okres 10 miesięcy tj. od 1 stycznia 2013 roku do 31 października 2013 roku albo od 1 stycznia 2014 roku do 31 października 2014 roku.

§ 10. Stypendium ustali się w wysokości 400 zł brutto miesięcznie, wypłacone będzie jednorazowo w kwocie 4000 zł do końca 2013 roku albo 2014 roku.

§ 11. 1. IP, podczas realizacji programu stypendialnego, może dokonać kontroli autentyczności i rzetelności dokumentów stanowiących podstawę przyznania stypendium.

2. Środki przekazane w ramach przyznanego stypendium, które uczeń uzyskał
na podstawie nieprawdziwych danych lub fałszywych dokumentów, podlegają zwrotowi
na podstawie art. 405 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) jako bezpodstawne wzbogacenie.

§ 12. Warunkiem wypłaty stypendium osobie kończącej szkołę jest kontynuowanie nauki, co stypendysta ma obowiązek udokumentować przez złożenie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku odpowiedniego zaświadczenia.

§ 13. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają zapisy Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz wytyczne Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki/Ministra Rozwoju Regionalnego.

§ 14. IP może wstrzymać wypłatę albo wystąpić o zwrot stypendium w przypadku:

1) podania przez stypendystę nieprawdziwych informacji w dokumentach zgłoszeniowych;

2) rezygnacji stypendysty z prawa do stypendium;

3) przerwania nauki w szkole;

4) przeznaczenia stypendium na inne cele niż edukacyjne;

5) niewywiązania się przez stypendystę z obowiązku terminowego dostarczania wymaganych przez IP dokumentów, a w szczególności: ankiety ewaluacyjnej, ankiety samooceny, sprawozdania z wykorzystania stypendium w tym sprawozdania z realizacji celów edukacyjnych określonych w Indywidualnym Planie Rozwoju Edukacyjnego Ucznia.


Załącznik Nr 1 do REGULAMINU

przyznawania stypendiów dla uczniów

szczególnie uzdolnionych w ramach

projektu "Wsparcie stypendialne dla

uzdolnionych uczniów 2013-2014" -

Poddziałanie 9.1.3 POKL 2007-2013

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZNIA DO PROJEKTU "WSPARCIE STYPENDIALNE DLA UZDOLNIONYCH UCZNIÓW 2013-2014" - PODDZIAŁANIE 9.1.3 POKL 2007 - 2013

UWAGA!Formularz zgłoszeniowy należy wypełnićkomputerowo

Imię i nazwisko: ...............................................................................................................................................

1. Informacja o szkole, w której uczeń pobiera naukę w roku szkolnym 2012 / 2013; 2013 / 2014[7])

nazwa szkoły ...............................................................................................................................................

klasa ...........................................................................................................................................................

adres szkoły:â?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Ś..............................â?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Ś..

ulica .....................................................................................â?Śâ?Śnr ...........................................................

kod pocztowy ...........................â?Ś.miejscowość ...........................................................................................

powiatâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Ś..............................â?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Ś

województwo ..............................................................................................................................................

2. Dane ucznia ubiegającego się o stypendium:

PESEL ..................................................................................................................................................

NIP ucznia (w przypadku braku należy wstawić kreskę)â?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Ś..............................â?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Ś...

data i miejsce urodzenia ................................................................................................................................

imiona i nazwiska rodziców / opiekunów prawnych â?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Ś..........................â?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Ś â?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Ś...............................................

â?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Ś.............................â?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Ś

Adres[8]) zameldowania stałego:

ulica ..............................................................nr domu .....................nr mieszkania .......................................

kod pocztowy ......................... poczta ........................... miejscowość...........................................................

powiat ............................................. województwo ......................................................................................

telefon kontaktowyâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Ś...............................â?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Ś

adres poczty elektronicznej:â?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Ś..............................â?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Ś...

adres zameldowania tymczasowego/zamieszkania (w przypadku, jeśli jest inny niż adres stałego zameldowania):

ulica ............................................................ nr domu ........................nr mieszkania .....................................

kod pocztowy ......................... poczta ........................... miejscowość...........................................................

powiat .............................................. województwo .....................................................................................

Czy uczeń posiada stałe zameldowanie na obszarze wiejskim-[9]).......................................................................

3. Osiągnięcia ucznia w roku szkolnym:

a) Średnia ocen ze świadectwa szkolnego uzyskana na koniec roku szkolnego 2012 / 2013; 2013 / 2014 (z uwzględnieniem dwóch miejsc po przecinku) â?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Ś

b) Oceny co najmniej bardzo dobre (5,0) z 3 wybranych przedmiotów preferowanych uzyskane na koniec roku szkolnego 2012 / 2013; 2013 / 2014[10]).

Przedmiot

Ocena
(co najmniej bdb.)

Średnia

Uwaga! Podanie liczby przedmiotów preferowanych innej niż 3 bądź oceny niższej niż 5,0 (bardzo dobry) jest brakiem formalnym!

c) Wyniki uzyskane w roku szkolnym 2011/2012, 2012/2013 ze sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej (dot. ucznia pierwszej klasy gimnazjalnej) lub wyniki
z uzyskane w roku szkolnym 2011/12, 2012/2013 z egzaminu zewnętrznego z części matematycznej lub przyrodniczej (dot. ucznia III klasy szkoły gimnazjalnej).

â?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Ś...

Uwaga! wyniki ze sprawdzianów/egzaminów zewnętrznych podają tylko uczniowie, którzy
w roku szkolnym 2012/13; 2013/2014 odbywali naukę w I lub III klasie szkoły gimnazjalnej.

4. Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego Ucznia (opracowany przez uzdolnionego ucznia lub jego rodzica przy pomocy nauczyciela/opiekuna stypendysty)[11]) :

4.1 Profil ucznia

a) uzdolnienia i zainteresowania ucznia â?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Ś.â?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Ś

4.2 Osiągnięcia edukacyjne ucznia za rok szkolny 2012/13; 2013/2014[12])

a) udział w olimpiadach, konkursach i turniejach

Nazwa olimpiady/turnieju/konkursu

Laureat

Finalista

4.3 Cele rozwoju edukacyjnego ucznia w związku z otrzymanym stypendium

a) szczegółowy cel rozwoju edukacyjnego, który uczeń zamierza osiągnąć (związane z poszerzeniem wiedzy)

â?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Ś.â?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Ś

b) rezultaty, jakie zamierza uzyskać uczeń, realizując szczegółowy cel rozwoju edukacyjnego np. udział w konkursie, olimpiadzie lub turnieju posiadającym charakter naukowy (ze wskazaniem konkretnej nazwy), uzyskanie certyfikatu, stworzenie programu komputerowego, itp.

â?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Ś.â?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Ś

4.4 Plan wydatków związanych z realizacją działań podejmowanych w ramach założonego szczegółowego celu rozwoju edukacyjnego na całą kwotę stypendium (4000 zł)

â?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Ś.â?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Ś

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU NA OSOBĘ
W RODZINIE

1. Sytuacja materialna gospodarstwa domowego ucznia

Rodzina ucznia składa się z ............... osób[13]) pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

2. Oświadczam, że w 2012, 2013 roku dochody[14]) moje i członków mojej rodziny, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, wynosiły:

Lp.

Imię Nazwisko

Data urodzenia

Miejsce pracy/ nauki

Stopień pokrewieństwa

Roczna wysokość dochodu netto w

Łączny dochód netto całego gospodarstwa domowego

Średni miesięcznydochód nettona jednego członka gospodarstwa domowego wynosi........................ zł.

Uwaga!Średni miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny należy obliczyć w następujący sposób:

Łączny dochód netto całego gospodarstwa domowego podzielić przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Otrzymany wynik należy podzielić przez 12.)

6. Wypełnia pełnoletni uczeń/rodzic/prawny opiekun:

Oświadczam, że średni miesięczny dochód członków mojej rodziny uzyskany
w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku (tj. za rok 2012; 2013), obliczony zgodnie
z zasadami określonymi w art. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2006 r. nr 139, poz. 992, z późn. zm.) w przeliczeniu na osobę, nie przekracza dwukrotności kwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń rodzinnych określonej w w/w ustawie.

Jednocześnie oświadczam, że członkiem mojej rodziny JEST / NIE JEST(niepotrzebne skreślić)osoba legitymująca się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Oświadczam także, że jest mi wiadome, iż dokumenty, na podstawie których zadeklarowałem(am) dochody, jestem zobowiązany(a) przechowywać przez okres 3 lat.

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych danych
(art. 233 § 1 Kodeksu karnego) oświadczam, że podane przeze mnie w formularzu zgłoszeniowym dane, są zgodne ze stanem faktycznym.

.

............................... ............................... â?Śâ?Śâ?Śâ?Ś.â?Ś.â?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Ś

miejscowość data podpis ucznia[15])

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu przyznawania stypendium
w ramach projektu "Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2013-2014" Poddziałanie 9.1.3 oraz akceptuję jego zapisy.

............................... ............................... â?Śâ?Śâ?Śâ?Ś.â?Ś.â?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Ś

miejscowość data podpis ucznia[16])

7. Oświadczenie dyrektora/z-cy dyrektora szkoły, do której uczęszcza/ł uczeń ubiegający się o przyznanie stypendium


..........................
miejscowość


.................... data


.................................
pieczęć nagłówkowa szkoły.................................
podpis i pieczęć imienna dyrektora/z-cy dyrektora szkoły

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

W związku z przystąpieniem do Projektu"Wsparciestypendialne dla uzdolnionych uczniów 2013-2014" - Poddziałanie 9.1.3 PO KL 2007- 2013realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oświadczam, iż jestem świadom/a, iż:

1. administratorem moich danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki mającego siedzibę przyul. Wspólnej 2/4, 00- 926 Warszawa.

2. podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt. 2 lub art. 27 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926, ze zm.) - dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

â?Ś..â?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Ś

â?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Ś

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU[17])

Równocześnie wyrażam zgodę, będąc świadom/a, iż:

1. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu"Wsparciestypendialne dla uzdolnionych uczniów 2013-2014" - Poddziałanie 9.1.3 PO KL 2007-2013, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL);

2. moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej - Departamentowi Europejskiego Funduszu Społecznego w UMWP w Białymstoku ul. Poleska 89, 15-874 Białystok, beneficjentowi realizującemu projekt Departamentowi Edukacji, Sportu i Turystyki UMWP w Białymstoku ul. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej POKL, Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta badania ewaluacyjne w ramach POKL oraz specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej POKL lub Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej kontrole w ramach POKL;

3. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

â?Ś..â?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Ś

...............â?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Ś

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU[18])

ANKIETA UCZNIA PRZYSTĘPUJĄCEGO DO PROJEKTU "WSPARCIE STYPENDIALNE DLA UZDOLNIONYCH UCZNIÓW 2013-2014" - PODDZIAŁANIE 9.1.3 POKL 2007 - 2013

â?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Ś...........

miejscowość, data

Imię i nazwisko:â?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Ś.

1. W jaki sposób dowiedziałeś/aś się o możliwości wzięcia udziału w projekcie-

(wymień wszystkie źródła)

................â?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Ś.................................................................................................â?Śâ?Śâ?Ś.......................................................................................................

2. Czy kiedykolwiek otrzymałeś/aś już wsparcie z w/w projektu - (jeżeli tak, podaj rok przyznania stypendium):

â?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Ś.................................â?Ś........................................................................â?Śâ?Śâ?Ś

3. Uzdolnienia i zainteresowania ucznia:

................â?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Ś.................................................................................................â?Śâ?Śâ?Ś.......................................................................................................

4. Czy istnieją bariery, które uniemożliwiają Ci rozwój edukacyjny i osobisty- (wymień wszystkie)

................â?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Ś.................................................................................................â?Śâ?Śâ?Ś.......................................................................................................

5. Potrzeby związane z rozwojem edukacyjnym (wymień wszystkie)

................â?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Ś.................................................................................................â?Śâ?Śâ?Ś.......................................................................................................

6. Jaki cel zamierzasz osiągnąć dzięki otrzymaniu stypendium (związane z poszerzeniem wiedzy, rozwojem zdolności i umiejętności)-

................â?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Ś.................................................................................................â?Śâ?Śâ?Ś.......................................................................................................

7. Jak stypendium wpłynie na Twój rozwój edukacyjny-

................â?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Ś.................................................................................................â?Śâ?Śâ?Ś.......................................................................................................

8. Czy masz zamiar kontynuować naukę na uczelni mającej swoją siedzibę na terenie województwa podlaskiego- (jeśli tak, to dlaczego)

................â?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Ś.................................................................................................â?Śâ?Śâ?Ś.......................................................................................................

.............................â?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Ś..................

Podpis ucznia


ANKIETA SAMOOCENY UCZNIA PRZYSTĘPUJĄCEGO DO PROJEKTU "WSPARCIE STYPENDIALNE DLA UZDOLNIONYCH UCZNIÓW 2013-2014" - PODDZIAŁANIE 9.1.3 POKL
2007 - 2013

...........â?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Ś...........

miejscowość, data

Imię i nazwisko:â?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Ś..................................â?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Ś.

1. Proszę o określenie poziomu samooceny i pewności siebie w chwili przystąpienia do projektu:

Wysoki - 4

Średni - 3

Niski - 2

Bardzo Niska - 1

2. Proszę o określenie poziomu motywacji do dalszej nauki w chwili przystąpienia do projektu:

Wysoki - 4

Średni - 3

Niski - 2

Bardzo Niski - 1

3. Czy uważasz, że udział w projekcie przyczyni się do zwiększenia umiejętności konsekwentnego dążenia do osiągnięcia zamierzonych celów-

Zdecydowanie Tak - 4

Raczej Tak - 3

Trudno Powiedzieć - 2

Raczej Nie - 1

4. Czy uważasz, że udział w projekcie wpłynie na Twój dalszy rozwój edukacyjny-

Zdecydowanie Tak - 4

Raczej Tak - 3

Trudno Powiedzieć - 2

Raczej Nie - 1

..............................â?Ś..........â?Śâ?Ś.â?Śâ?Śâ?Śâ?Ś................

Podpis ucznia

Wykaz załączników

Uwaga!

Wszystkie dokumenty dołączone w formie kserokopii powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora/z-cę dyrektora szkoły, do której uczęszczał uczeń
i opatrzone klauzulą "za zgodność z oryginałem" oraz pieczątką imienną i datą.

Należy wypełnić komórkę, wpisując:

TAK - gdy dokument danego rodzaju zostaje dołączony do wniosku,

NIE - gdy dokument danego rodzaju nie zostaje dołączony do wniosku.

NIE DOTYCZY - gdy dokument danego rodzaju nie dotyczy wnioskodawcy


L.p

Rodzaj załącznika

Deklaracja złożenia
TAK/NIE

NIE DOTYCZY

1.

Świadectwo ukończenia klasy za rok szkolny 2012/2013; 2013/2014

2.

Wynik sprawdzianu lub egzaminu zewnętrznego, który stanowi podstawę do przyjęcia do gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej (dot. uczniów I i III klasy szkoły gimnazjalnej).

3.

Dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające udział ucznia w konkursach, olimpiadach lub turniejach o których mowa w § 1 ust. 5 Regulaminu stypendialnego.

4.

Orzeczenie o niepełnosprawności stypendysty bądź dziecka będącego członkiem rodziny wnioskodawcy (zgodnie z §1 pkt.8 Regulaminu).


Załącznik Nr 2 do REGULAMINU

przyznawania stypendiów dla uczniów

szczególnie uzdolnionych w ramach

projektu "Wsparcie stypendialne dla

uzdolnionych uczniów 2013-2014"

Poddziałanie 9.1.3 POKL 2007-2013

KARTA OCENY PROJEKTU:
"Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2013-2014" w ramach Poddziałania 9.1.3 POKL
2007-2013

Imię i nazwiskoâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Ś

I. 1 KRYTERIA OBOWIĄZKOWE

1. Czy szkoła znajduje się na terenie woj. podlaskiego-

TAK

NIE

2. Czy uczeń/uczennica jest zameldowany/a na pobyt stały lub tymczasowy w woj. podlaskim-

TAK

NIE

3. Czy spełnia kryterium dochodowe- (wynoszące 1078 zł netto na os. w rodzinie lub 1246
w przypadku osoby niepełnosprawnej)

TAK

NIE

I. 2 KRYTERIA SZCZEGÓLNEGO UZDOLNIENIA (przynajmniej jedno z poniższych)

1. Czy uczeń/uczennica uzyskał/a średnią ocen co najmniej 5,0 na świadectwie w roku szkolnym 2012/13; 2013/2014-[19])

TAK

NIE

2. W roku szkolnym 2012/13; 2013/2014 był:

laureatem, finalistą, konkursu, olimpiady, turnieju na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim-

TAK

NIE

3. Wyniki z egzaminów zewnętrznych:

UCZEŃ SZKOŁY GIMNAZJALNEJ

UCZEŃ SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ

W roku szkolnym 2011/12, 2012/2013 ze sprawdzianu zewnętrznego kończącego szkołę podstawową uzyskał co najmniej 38pkt (dot. ucznia I klasy szkoły gimnazjalnej)

W roku szkolnym 2011/12, 2012/2013z egzaminu zewnętrznego kończącego szkołę gimnazjalną uzyskał z części mat. lub przyrodniczej co najmniej 90%(dot. ucznia III klasy szkoły gimnazjalnej)

TAK

NIE

TAK

NIE

Czy uczeń/uczennica spełnia wszystkie kryteria obowiązkowe oraz przynajmniej jedno z kryteriów szczególnego uzdolnienia.

TAK PRZECHODZI DO II CZĘSCI OCENY

NIE SPEŁNIA WYMOGÓW MERYTORYCZNYCH

â?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Ś â?Śâ?Śâ?Ś..â?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Ś.

(data i podpis koordynatora projektu) (data i podpis osoby nadzorującej projekt)

II. KRYTERIA DODATKOWE

1. Czy uczeń posiada zameldowanie na obszarze wiejskim-

TAK

5 pkt

NIE

0 pkt

2. Czy, co najmniej jeden konkurs, olimpiada lub turniej dotyczy przedmiotu należącego do nauk preferowanych tj. matematyczno-przyrodniczych lub zawodowych - technicznych-

TAK

5 pkt

NIE

0 pkt

3. Dochód na osobę w rodzinie

Dochód na jednego członka rodziny (zł)

Dochód na jednego członka rodziny, w której jest dziecko niepełnosprawne (zł)

Liczba punktów

do 500

do 500

5

501 - 700

501 - 800

3

701 - 1078

801 - 1246

1

4. Średnia ocen co najmniej 5,0 z 3 wybranych przedmiotów preferowanych.

Średnia

Liczba punktów

Poniżej 5.0

0

5.0 - 5.5

3

Powyżej 5.5

5

5. Średnia ocen uzyskana na świadectwie w roku szkolnym 2012/13; 2013/2014.

Średnia

Liczba punktów

Poniżej 4.5

0

4.5 - 4.8

1

4.8 - 5.2

3

Powyżej 5.2

5

Liczba punktówâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Ś

â?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Ś â?Śâ?Śâ?Ś..â?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Śâ?Ś.

(data i podpis koordynatora projektu) (data i podpis osoby nadzorującej projekt)


[1]) Zmiany w powołanej ustawie zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, z 2006 Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, z 2004r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 137, poz. 1304, Nr 167 poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 145, poz. 917 , Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; Nr 139, poz. 814, z 2012 r. Nr 941, Nr 979

[3]) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 126, poz. 1041

[4]) W Regulaminie uwzględniono zarówno informacje na rok 2013, jak i 2014, ze względu na dwuletni czas trwania projektu. IP, w celu zapewnienia przejrzystości Regulaminu, dokona w nim właściwych skreśleń, które ułatwią odbiorcy jego zrozumienie.

[5]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 130, poz. 903, Nr 222, poz. 1630, Nr 104,poz. 711, z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 105, poz. 720, Nr 109, poz. 747, Nr 192, poz. 1378, Nr 200, poz. 1446, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 138, poz. 872, Nr 138, poz. 875, Nr 223, poz. 1456 i Nr 237, poz. 1456, Nr 237,poz. 1654, z 2009 r. Nr 97, poz. 800, Nr 129, poz. 1058, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 222, poz. 1455, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1212, z 2012 r. poz. 959, poz. 1255, poz. 1548

[6]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 130, poz. 903, Nr 222, poz.1630, Nr 104, poz. 711, z 2007 r. Nr 64, poz.427, Nr 105, poz. 720, Nr 109, poz.747, Nr 192, poz.1378, Nr 200, poz.1446, z 2008 r. Nr 70, poz.416, Nr 138, poz.872, Nr 138, poz.875, Nr 223, poz. 1456 i Nr 237, poz. 1456, Nr 237,poz.1654, z 2009r. Nr 97, poz.800, Nr 129, poz.1058, Nr 219, poz.1706, z 2010r. Nr 50, poz.301, Nr 222, poz. 1455 z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz.887, Nr 171, poz.1016, Nr 205, poz.1212, z 2012 r. poz. 959, poz. 1255, poz. 1548

[7]) W formularzu zgłoszeniowym uwzględniono zarówno informacje na rok 2013 jak i 2014, ze względu na dwuletni czas trwania projektu. IP, w celu zapewnienia przejrzystości formularza zgłoszeniowego, dokona w nim właściwych skreśleń, które ułatwią odbiorcy jego wypełnianie.

[8]) Wskaż adres do korespondencji poprzez podkreślenie.

[9]) Za obszar wiejski uznaje się gminy wiejskie, miejsko - wiejskie oraz miasta do 25 tys. mieszkańców.

[10]) Nauki preferowane - oznacza to: a) Przedmioty matematyczno - przyrodnicze: matematyka, fizyka, chemia, biologia, przyroda, geografia, astronomia, informatyka, b) Przedmioty techniczne-zawodowe: przedmioty zawodowe techniczne ujęte w programie nauczania szkół ponadgimnazjalnych;

[11]) Dyrektor szkoły typuje zatrudnionego w tej szkole nauczyciela, do opieki dydaktycznej nad stypendystą. Nie dotyczy uczniów, którzy ukończyli szkołę.

[12]) Konkursy, turnieje i olimpiady - oznacza to konkursy, turnieje i olimpiady organizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 z póź. zm.)

[13]) Rodzina ucznia - oznacza to rodziców ucznia lub opiekuna prawnego ucznia oraz pozostające na utrzymaniu rodziców/opiekuna prawnego dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia, a w przypadku pobierania nauki 25 roku życia, a także niepełnosprawne dzieci bez względu na wiek

[14]) Dochód należy rozumieć wg ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku (Dz. U. z 2006r. Nr 130, poz. 903, Nr 222, poz.1630, Nr 104, poz. 711, z 2007 r. Nr 64, poz.427, Nr 105, poz. 720, Nr 109, poz.747, Nr 192, poz.1378, Nr 200, poz.1446, z 2008 r. Nr 70, poz.416, Nr 138, poz.872, Nr 138, poz.875, Nr 223, poz. 1456 i Nr 237, poz. 1456, Nr 237,poz.1654, z 2009r. Nr 97, poz.800, Nr 129, poz.1058, Nr 219, poz.1706, z 2010r. Nr 50, poz.301, Nr 222, poz.1455, z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz.887, Nr 171, poz.1016, Nr 205, poz.1212, z 2012 r. poz. 959, poz. 1255, poz. 1548)

[15]) podpis pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego

[16]) podpis pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego

[17]) W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.

[18]) W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.

[19]) Karta oceny uwzględnia informacje zarówno na rok 2013 jak i 2014, ze względu na dwuletni czas trwania projektu.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe