Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 184/2013 Burmistrza Kleszczel

z dnia 29 kwietnia 2013r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, pkt. 9 lit. c, d, e oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r Nr 23 , poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717 i Nr 162 poz.1568, z 2004 r Nr 102 poz 1055 i Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz.1457,z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 Nr 21, poz. 113, Nr 117,poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem 10.262.167 zł, z tego:

a) dochody bieżące 7.289.358 zł, w tym:

- dochody na zadania własne 6.243.332 zł, w tym dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 6.619 zł,

- dochody na zadania zlecone 1.046.026 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 2.972.809 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku 805.300 zł,

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 1.894.392 zł;

2) wydatki ogółem 9.017.667 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 6.901.972 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne 5.855.946 zł, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 6.169 zł,

- wydatki na zadania zlecone 1.046.026 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 2.115.695 zł., w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 960.703 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz


mgr inż. Irena Niegierewicz


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 184/2013
Burmistrza Kleszczel
z dnia 29 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody na 2013 r.


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 184/2013
Burmistrza Kleszczel
z dnia 29 kwietnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki na 2013 r.


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 184/2013
Burmistrza Kleszczel
z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy na 2013 r.

1) zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 126.044 zł. dokonano na podstawie:

a) pisma nr FB-II.3111.122.2013.BB Podlaskiego Urzędu Wojewodzkiego w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji celowej w wysokości 13.340 zł. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,

b) pisma nr.FB-II.3111.183 w sprawie przyznania dotacji na zadania zlecone w wysokości 105.494 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej,

c) pisma nr FB-II.3111.155.2013 MA w sprawie zwiększenia dotacji celowej w wysokosci 7.210 zl. na zadania zlecone - realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych.

2) W ramach przeniesień między rozdziałami dokonano:

a) zwiększenia planu wydatków o kwotę 24.094 zł, z przeznaczeniem na:

- Dz. 750 rozdz. 75011 kwotę 67 zł. z przeznaczeniem na opłatę faktury za badanie lekarskie pracownika w ramach zadań zleconych,

- Dz. 801 rozdz. 80101 kwotę 11.000 zł zmiana klasyfikacji opłaty podatku,

- w Dz 801 rozdz. 80104 kwotę 157 zl na opłatę składki ubezpieczeniowej,

- Dz.801 rozdz. 80146 kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i koszty delegacji w ramach dokształcania nauczycieli zgodnie z planem,

- Dz. 851 rozdz. 85154 kwotę 600 zł na opłatę kosztów sądowych,

- Dz. 852 rozdz. 85205 kwotę 200 zł na koszty opłaty delegacji pracownika,

- Dz. 852 rozdz. 85219 kwotę 70 zł na badanie lekarskie pracownika,

- Dz. 900 rozdz. 90003 kwotę 8.000 zł na wywóz nieczystości segregowanych,

b) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 24.094 zł dokonano ze względu na brak wykonania planowanych kwot, w tym 67 zł. w ramach planu zadań zleconych.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe