Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 169/XXIV/13 Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 24 maja 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych powiatu augustowskiego na rok 2013

Tekst pierwotny

Na podstawie podstawie art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych ( Dz.U. z 2011 r. Nr 208, poz. 1240) Rada Powiatu w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych, w przypadku:

1) usunięcia roweru wodnego lub skutera wodnego - 52 zł oraz za każdą rozpoczętą dobę jego przechowywania - 16 zł;

2) usunięcia poduszkowca - 104 zł oraz za każdą rozpoczętą dobę jego przechowywania - 32 zł;

3) usunięcia statku o długości kadłuba do 10 m - 125 zł oraz za każdą rozpoczętą dobę jego przechowywania - 52 zł;

4) usunięcia statku o długości kadłuba do 20 m - 156 zł oraz za każdą rozpoczętą dobę jego przechowywania - 104 zł;

5) usunięcia statku o długości kadłuba powyżej 20 m - 208 zł oraz za każdą rozpoczętą dobę jego przechowywania - 156 zł.

§ 2. Traci moc uchwała nr 110/XV/12 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 22 maja 2012 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Roman Krzyżopolski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe