Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/156/13 Rady Gminy Nowinka

z dnia 24 maja 2013r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r., 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r., Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r., Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz. 182) Rada Gminy Nowinka uchwala, co następuje:

§ 1. Usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, obejmują pomoc w formie zaspokajania niezbędnych i codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej i innej zleconej przez lekarza oraz w miarę możliwości zapewnienia kontaktu z otoczeniem:

1) osobom samotnym, wymagającym pomocy innych osób;

2) osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina takiej pomocy nie może zapewnić.

§ 2. Usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi mogą być realizowane nieodpłatnie lub za odpłatnością. Wysokość opłat uzależniona jest od dochodu osoby samotnej lub dochodu na osobę w rodzinie, na zasadach określonych w tabeli, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Osoby, którym przyznano usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, a których dochód jest niższy, niż określony w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, są całkowicie zwolnione od opłat za te usługi.

§ 4. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych wynosi 1% najniższej emerytury, natomiast koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 1, 2% najniższej emerytury, obowiązującej na dzień wydania decyzji w sprawie, ogłoszonej w Komunikacie Prezesa ZUS po opublikowaniu w Monitorze Polskim.

§ 5. Odpłatność za jedną godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych określa się na podstawie kosztu jednej godziny pomnożonej przez wskaźnik procentowy wynikający z tabeli, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 6. Opłatę za usługi wykonane w danym miesiącu świadczeniobiorca, bądź jego ustawowy przedstawiciel zobowiązany jest wpłacić do dnia 5 następnego miesiąca na podane w decyzji konto bankowe.

§ 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach świadczeniobiorca, na jego wniosek lub na wniosek jego przedstawiciela ustawowego lub pracownika socjalnego, może być częściowo lub całkowicie zwolniony od opłat na czas określony, zwłaszcza ze względu na:

1) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, placówce wychowawczej lub rehabilitacyjnej, w domu pomocy społecznej, rodzinie zastępczej lub innej - po przedstawieniu dowodu wpłaty;

2) korzystania z co najmniej dwóch rodzajów usług - po przedstawieniu dowodu zapłaty za usługi;

3) gdy więcej niż jedna osoba w rodzinie wymaga pomocy w formie usług, w tym conajmniej jedna jest obłożnie chora;

4) ponoszenie udokumentowanych wydatków na leki i leczenie, stanowiących ponad 40% dochodu netto osoby lub rodziny korzystającej z usług;

5) udokumentowania zdarzenia losowego;

6) inne trudne sytuacje życiowe, które uniemożliwiają ponoszenie odpłatności określonej decyzją.

§ 8. Zwolnienie, o którym mowa w § 7, nie może być dłuższe, niż 6 miesięcy w roku.

§ 9. Traci moc uchwała Nr VI/38/07 Rady Gminy Nowinka z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńczei specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychiczymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania.

§ 10. Traci moc Uchwała Nr XXI/145/13 Rady Gminy Nowinka z dnia 27 marca 2013 r. określenia szczegółowych warunków przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania (Dz.Urz. Woj. Podlaskiego Nr 174, poz. 1780).

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowinka.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Jedliński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/156/13
Rady Gminy Nowinka
z dnia 24 maja 2013 r.

Tabela wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Osoba samotna = osoba samotnie gospodarująca

Osoba w rodzinie

Kryterium dochodowe ustalone według art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Odpłatność za 1 godzinę

Kryterium dochodowe ustalone według art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Odpłatność za 1 godzinę

Usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

do 100% kryterium dochodowego

nieodpłatnie

nieodpłatnie

do 100% kryterium dochodowego

nieodpłatnie

nieodpłatnie

101% - 150% kryterium dochodowego

10%

15%

101% - 150% kryterium dochodowego

15%

20%

151% - 200% kryterium dochodowego

15%

20%

151% - 200% kryterium dochodowego

25%

30%

201% - 250% kryterium dochodowego

20%

25%

201% - 250% kryterium dochodowego

35%

40%

251% - 300% kryterium dochodowego

30%

40%

251% - 300% kryterium dochodowego

55%

65%

301% - 350% kryterium dochodowego

50%

60%

301% - 350% kryterium dochodowego

80%

90%

351% - 400% kryterium dochodowego

80%

90%

powyżej 350% kryterium dochodowego

100%

100%

powyżej 400% kryterium dochodowego

100%

100%

x

x

x

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe