Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/132/13 Rady Gminy Rutka-Tartak

z dnia 28 maja 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/126/13 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach , zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy

Tekst pierwotny


Na podstawie art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt. 2 i 3, w związku z art. 91d. pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz.689, Nr 176, poz. 1238, Nr 191 poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, Dz. U. z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz.1505, Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz.1, Nr 56, poz. 458, Nr 67 poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706, Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, Dz. U. z 2012 r., poz. 908 i poz. 1544 ) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/126/13 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach , zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy § 3 otrzymuje brzmienie:

" "§ 3. 1. Organ prowadzący może w uzasadnionych przypadkach zwolnić dyrektora szkoły, zespołu szkół z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych określonych w § 2, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły, zespołu szkół powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora.

2. Obniżony wymiar zajęć, o których mowa w § 2, dotyczy również nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko " .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rutka-Tartak.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Andrzej Anuszkiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe