Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/204/13 Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 30 kwietnia 2013r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2013 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) oraz art. 211, art. 212, art. 216 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548), Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/180/12 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2013 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2012 r. poz. 4318, z 2013 r. poz. 1215, poz. 1251, poz. 1369) wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) w planie zadań inwestycyjnych na 2013 rok dokonuje się następujących zmian:

a) dodaje się zadanie pn. "Zakup komputerów z oprogramowaniem w Szkole Podstawowej Nr 2", w którym ustala się: wartość zadania w kwocie 32.940 zł, planowane wydatki w roku 2013 w kwocie 32.940 zł, z tego żródła finansowania: dochody własne własne w kwocie 32.940 zł - Dz. 801 rozdział 80101 § 6060;

b) dodaje się zadanie pn. "Oświetlenie ulicy na Lubce", w którym ustala się: wartość zadania w kwocie 5.500 zł, planowane wydatki w roku 2013 w kwocie 5.500 zł, z tego żródła finansowania: dochody własne własne w kwocie 5.500 zł - Dz. 900 rozdział 90015 § 6050;

c) dodaje się zadanie pn. "Oświetlenie ulicy Chmielnej zaułek", w którym ustala się: wartość zadania w kwocie 6.500 zł, planowane wydatki w roku 2013 w kwocie 6.500 zł, z tego żródła finansowania: dochody własne własne w kwocie 6.500 zł - Dz. 900 rozdział 90015 § 6050;

d) dodaje się zadanie pn. "Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Kazimierzowskiej", w którym ustala się: wartość zadania w kwocie 10.000 zł, planowane wydatki w roku 2013 w kwocie 10.000 zł, z tego żródła finansowania: dochody własne własne w kwocie 10.000 zł - Dz. 900 rozdział 90015 § 6050;

4) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 65.657.476 zł, w tym:

a) dochody bieżące stanowią kwotę 60.667.413 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 6.649.171 zł, dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 40.158 zł);

b) dochody majątkowe stanowią kwotę 4.990.063 zł;

5) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 66.007.916 zł , w tym:

a) wydatki bieżące stanowią kwotę 58.232.990 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 6.649.171 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 40.158 zł);

b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 7.774.926 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 0 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 360.000 zł);

6) źródło pokrycia deficytu w kwocie 350.440 zł stanowią wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;

§ 2. Ustala się Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Henryk Leszczyński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/204/13
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Zmiany w planie dochodów

w złotych

Dział/rozdział/paragraf

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

Dochody razem (A+B+C+D)

80 700

473 811

w tym dochody bieżące

80 700

473 811

w tym dochody majątkowe

0

0

A

Dochody na zadania własne

80 000

473 111

w tym dochody bieżące

80 000

473 111

w tym dochody majątkowe

0

0

600

Transport i łączność

80 000

0

60016

Drogi publiczne gminne

80 000

0

§ 0690

Wpływy z różnych opłat

80 000

0

700

Gospodarka mieszkaniowa

0

137 181

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

0

137 181

§ 0970

Wpływy z różnych dochodów

0

2 910

§ 8510

Wpływy z różnych rozliczeń

0

134 271

750

Administracja publiczna

0

35 399

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

0

35 399

§ 0830

Wpływy z usług

13 164

§ 0970

Wpływy z różnych dochodów

0

13 409

§ 2910

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

0

8 826

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

0

90 000

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

0

90 000

§ 0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

0

90 000

758

Rózne rozliczenia

0

70 531

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

0

70 531

§ 2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

0

70 531

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

0

140 000

85415

Pomoc materialna dla uczniów

0

140 000

§ 2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0

140 000

B

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

700

700

w tym dochody bieżące

700

700

w tym dochody majątkowe

0

0

852

Pomoc społeczna

700

700

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

700

0

§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

700

0

85295

Pozostała działalność

0

700

§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0

700

C

Dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

0

0

D

Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

0

0


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/204/13
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Zmiany w planie wydatków

w złotych

Dział/rozdział/paragraf

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

Wydatki razem (A+B+C+D)

4 322

397 433

w tym wydatki bieżące

4 322

208 222

w tym wydatki majątkowe

0

189 211

A

Wydatki na zadania własne

3 622

396 733

w tym wydatki bieżące

3 622

207 522

w tym wydatki majątkowe

0

189 211

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

0

134 271

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

0

134 271

§ 6660

Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych

0

134 271

Dział 801

Oświata i wychowanie

3 622

36 562

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe

0

32 940

§ 6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0

32 940

Rozdział 80110

Gimnazja

3 622

3 622

§ 4211

Zakup materiałów i wyposażenia

1 050

0

§ 4301

Zakup usług pozostałych

0

3 622

§ 4421

Podróże służbowe zagraniczne

2 572

0

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

0

175 000

85415

Pomoc materialna dla uczniów

0

175 000

§ 3240

Stypendia dla uczniów

0

175 000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

0

32 000

90003

Oczyszczanie miast i wsi

0

10 000

§ 4300

Zakup usług pozostałych

0

10 000

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

0

22 000

§ 6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0

22 000

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

0

10 900

Rozdział 92116

Biblioteki

0

10 900

§ 2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

0

10 900

926

Kultura fizyczna

0

8 000

92604

Instytucje kultury fizycznej

0

8 000

§ 4300

Zakup usług pozostałych

0

8 000

B

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

700

700

w tym wydatki bieżące

700

700

w tym wydatki majątkowe

0

0

852

Pomoc społeczna

700

700

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

700

0

§ 3110

Świadczenia społeczne

700

0

85295

Pozostała działalność

0

700

§ 3110

Świadczenia społeczne

0

700

C

Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

0

0

D

Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

0

0


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/204/13
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

w złotych

Dotacje bieżące

Dla jednostek sektora fin. publ.

Dla jednostek spoza sektora fin. publ.

Lp

Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

Lp

Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92109 § 2480

921 307

1

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Dz.801 rozdział 80104 § 2540

1 196 446

2

Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92116 § 2480

596 214

2

Dotacje celowe na realizację programów profilaktycznych podczas imprez promujących zdrowy styl życia z dziedziny uzależnień od substancji psychoaktywnych w ramach realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - Dz. 851 rozdział 85153 § 2820

5 000

3

Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92601 § 2650

926 975

3

Dotacje celowe na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy - Dz. 851 rozdział 85154 § 2820

15 100

4

Fundusz Wsparcia Podlaskiego Oddziału Straźy Granicznej w Białymstoku - Dz. 754 rozdział 75406 § 3000

20 000

4

Dotacje celowe na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy - Dz. 851 rozdział 85154 § 2830

14 900

5

Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Dz. 754 rozdział 75405 § 3000

49 600

5

Dotacje celowe na realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie podczas imprez promujących zdrowy styl życia, zajęć z młodzieżą i dziećmi; na realizację działań mających na celu wspieranie funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodziny, wzmacnianie więzi rodzinnych; na prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób doznających przemocy w rodzinie; na prowadzenie świetlicy (klubu) realizującej program profilaktyczny dla dzieci i mlodzieży z Bielska Podlaskiego; na prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie; na działania związane z promowaniem trzeźwego stylu życia - Dz. 851 rozdział 85154 § 2810

3 000

6

Dotacje celowe na realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie podczas imprez promujących zdrowy styl życia, zajęć z młodzieżą i dziećmi; na realizację działań mających na celu wspieranie funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodziny, wzmacnianie więzi rodzinnych; na prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób doznających przemocy w rodzinie; na prowadzenie świetlicy (klubu) realizującej program profilaktyczny dla dzieci i mlodzieży z Bielska Podlaskiego; na prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie; na działania związane z promowaniem trzeźwego stylu życia - Dz. 851 rozdział 85154 § 2820

35 000

7

Dotacje celowe na realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie podczas imprez promujących zdrowy styl życia, zajęć z młodzieżą i dziećmi; na realizację działań mających na celu wspieranie funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodziny, wzmacnianie więzi rodzinnych; na prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób doznających przemocy w rodzinie; na prowadzenie świetlicy (klubu) realizującej program profilaktyczny dla dzieci i mlodzieży z Bielska Podlaskiego; na prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie; na działania związane z promowaniem trzeźwego stylu życia - Dz. 851 rozdział 85154 § 2830

12 000

8

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia - Dz. 851 rozdział 85195 § 2820

25 000

9

Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz. 852 rozdział 85295 § 2810

2 500

10

Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz. 852 rozdział 85295 § 2820

8 000

11

Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz. 852 rozdział 85295 § 2830

4 500

12

Dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych - Dz. 853 rozdział 85306 § 2830 Kluby dziecięce

32 400

13

Dotacje celowe na wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz. 921 rozdział 92195 § 2820

10 000

14

Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie kultury fizycznej (realizacja programów szkolenia sportowego, organizacja imprez sportowych, zawodów, widowisk i rozgrywek sportowych, upowszechnianie sportu wśród mieszkańców miasta) na wspieranie klubów sportowych realizujących zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski - Dz. 926 rozdział 92695 § 2820

404 000

15

Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie kultury fizycznej (realizacja programów szkolenia sportowego, organizacja imprez sportowych, zawodów, widowisk i rozgrywek sportowych, upowszechnianie sportu wśród mieszkańców miasta) na wspieranie pozostałych podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej na terenie miasta Bielsk Podlaski - Dz. 926 rozdział 92695 § 2820

6 000

Razem

69 600

1 517 521

926 975

Razem

577 400

1 196 446

0

Dotacje majątkowe

Dla jednostek sektora fin. publ.

Dla jednostek spoza sektora fin. publ.

Lp

Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

Lp

Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Powiat Bielski - Dz.600 rozdział 60014 § 6300

360 000

Razem

360 000

Razem dotacje bieżące

4 287 942

zwroty dotacji § 2910

20 500

Ogółem dotacje bieżące

4 308 442

zwroty dotacji § 6660

134 271

Razem dotacje majątkowe

494 271

OGÓŁEM

4 936 984

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe