Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/244/13 Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 30 kwietnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz.1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 92,poz.753, Nr 157, poz.1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675, z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 121 ust.4, ust.5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę617.725- zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę63.398i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę681.123 zł- zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości20.922.047 zł, w tym:

- dochody majątkowe w wysokości 573.137 zł,

- dochody bieżące w wysokości 20.348.910 zł.

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości20.919.588 zł, w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości 1.997.904 zł,

- wydatki bieżące w wysokości 18.921.684 zł.

§ 3. Ustala się spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie inwestycji zrealizowanej w 2012 roku " Przebudowa drogi powiatowej Nr 1162B Trakiszki - Poluńce - Widugiery" w ramach projektu " Drogi pogranicza- rozwój sieci współpracy samorządów Puńsk, Alytus, Krasnopol, Suwałki i Powiatu Sejneńskiego" z dochodów budżetu powiatu w 2013 r. w kwocie 1.265.675 zł.

§ 4. Deficyt budżetu powiatu po uwzględnieniu ustaleń zawartych w § 3 niniejszej uchwały wynosi 1.263.216 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

- wolnych środków , jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 336.611 zł,

- kredytu długoterminowego w kwocie 926.605 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 840.500 zł.

§ 5. Ustala się zadania inwestycyjne na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.Traci moc załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/232/13 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2013 r.

§ 6. Ustala się wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4.Traci moc załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/224/13 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2013 r.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.Traci moc załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/224/13 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2013 r.

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 6.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzedowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Józef Miszkiel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/244/13
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/244/13
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2013 rok.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/244/13
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 roku.

Lp

Dział

Rozdz.

§

Nazwa zadania inwestycyjnego

Rok budżetowy 2013

1

2

3

4

5

6

Zakupy inwestycyjne

1.

720

72095

6067
6069

Zakup sprzętu komputerowego
z oprogramowaniem


96 112,00

2.

710

71095

6060

Niszczarka na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii


7 000,00

3.

710

71095

6060

2 zestawy komputerowe z oprogramowaniem na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii


8 000,00

4.

854

85410

6067
6069

Zakupy inwestycyjne w ramach projektu " Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia" ( projektor z ekranem, drukarka wielofunkcyjna, krosna żakardowe)


22 685,00

5.

754

75411

6060

Zakup pieca centralnego ogrzewania
( KP PSP w Sejnach )

10 000,00

Zadania inwestycyjne

1.

854

85410

6050
6057
6059

" Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia"


1 265 316,00

Razem:

1 499 113,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/244/13
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

Lp.

Projekt

Klasyfikacja (dział, rozdział,
paragraf)

Wydatki
w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)
(5+6)

w tym:

Planowane wydatki

Środki
z budżetu krajowego

Środki
z budżetu UE

2013 r.

Wydatki razem (8+12)

z tego:

Środki z budżetu krajowego**

Środki z budżetu UE

1

2

3

4

5

6

7

8

11

1

Wydatki majątkowe

x

2 975 395,00

703 540,00

2 271 855,00

1 875 555,00

568 711,00

1 306 844,00

Program:

Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007 - 2013 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Priorytet:

2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego.

1.1

Działanie:

2.2. Poprawa środowiska życia.

Nazwa projektu:

" Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia", nr LT-PL/132

Razem wydatki:

854.85410.6050, 6057,6059, 6647,

2 014 273,00

559 372,00

1 454 901,00

1 779 443,00

554 294,00

1 225 149,00

z tego: 2013 r.

x

x

x

1 779 443,00

554 294,00

1 225 149,00

2.1

Program:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 -2013

z tego: 2014 r.

6067,6069

200 980,00

0,00

200 980,00

x

x

x

1.2

Program:

Regionalny program Operacyjny Wojewóztwa Podlaskiego

Priorytet:

IV. Społeczeństwo Informacyjne

Nazwa projektu:

" Wdrażanie elektronicznych usłu dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"

Razem wydatki:

720.72095. 6067,6069

961 122,00

144 168,00

816 954,00

96 112,00

14 417,00

81 695,00

z tego 2013:

x

x

x

96 112,00

14 417,00

81 695,00

z tego 2014:

865 010,00

129 751,00

735 259,00

x

x

x

2

Wydatki bieżące

x

3 758 473,00

509 129,00

3 249 344,00

2 357 188,00

317 855,00

2 039 333,00

Program:

Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007 - 2013 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Priorytet:

2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego.

2.1

Działanie:

2.2. Poprawa środowiska życia.

Nazwa projektu:

" Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia", nr LT-PL/132

Razem wydatki:

854.85410

380 211,00

34 119,00

346 092,00

282 909,00

34 044,00

248 865,00

z tego: 2013 r.

854.85410

x

x

x

282 909,00

34 044,00

248 865,00

z tego: 2014 r.

854.85410

97 302,00

75,00

97 227,00

x

x

x

2.2

Program:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet:

VI. Rynek Pracy otwarty dla wszystkich

Działanie:

6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

Nazwa projektu:

Wzmacnianie jakości pracy publicznych służb zatrudnienia

Razem wydatki:

853.85395

419 234,00

62 886,00

356 348,00

87 151,00

13 073,00

74 078,00

z tego: 2013 r.

853.85395

x

x

x

87 151,00

13 073,00

74 078,00

2.3

Program:

Regonalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

Priorytet:

IV. Społeczeństwo informacyjne

Nazwa projektu:

" Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie"

Razem wydatki:

853.85395

106 358,00

15 954,00

90 404,00

19 301,00

2 895,00

16 406,00

z tego 2013:

853.85395

x

x

x

19 301,00

2 895,00

16 406,00

z tego 2014:

853.85395

77 406,00

11 611,00

65 795,00

x

x

x

2.4

Program:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet:

VII. Promocja Integracji Społecznej

Działanie:

7.2.1.Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Nazwa projektu:

" Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie"

Razem wydatki:

853.85395

717 618,00

107 643,00

609 975,00

506 884,00

76 034,00

430 850,00

z tego 2013 :

853.85395

x

x

x

506 884,00

76 034,00

430 850,00

z tego 2014:

853.85395

147 693,00

22 154,00

125 539,00

x

x

x

2.5

Program:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet:

VII. Promocja Integracji Społecznej

Działanie:

7.2.1.Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Nazwa projektu:

" Perspektywy na lepsze zycie"

Razem wydatki:

853.85395

824 618,00

123 693,00

700 925,00

611 859,00

91 779,00

520 080,00

z tego 2013:

bieżące

x

x

x

611 859,00

91 779,00

520 080,00

z tego 2014:

bieżące

161 693,00

24 254,00

137 439,00

x

x

x

2.6

Program:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet:

6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

Działanie:

7.2.1.Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Nazwa projektu:

" Od bierności do aktywności II edycja"

Razem wydatki:

853.85395

983 908,00

147 587,00

836 321,00

583 524,00

87 529,00

495 995,00

z tego 2013:

853.85395

x

x

x

583 524,00

87 529,00

495 995,00

z tego 2014:

853.85395

383 871,00

57 581,00

326 290,00

x

x

x

2.7

Program:

Regionalny program Operacyjny Wojewóztwa Podlaskiego

Priorytet:

IV. Społeczeństwo Informacyjne

Nazwa projektu:

" Wdrażanie elektronicznych usłu dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"

Razem wydatki:

720.72095

48 451,00

7 268,00

41 183,00

16 800,00

2 522,00

14 278,00

z tego 2013:

bieżące

x

x

x

16 800,00

2 522,00

14 278,00

z tego 2014:

bieżące

31 651,00

4 746,00

26 905,00

x

x

x

2.8

Program:

Program Uczenie się przez całe życie

Nazwa projektu:

" Comenius"

Razem wydatki:

801.890195

79 604,00

0,00

79 604,00

50 289,00

0,00

50 289,00

z tego 2013:

bieżące

x

x

x

50 289,00

0,00

50 289,00

2.9

Program:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet:

VII. Promocja Integracji Społecznej

Działanie:

7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Nazwa projektu:

" Nowe jutro - program integracji zawodowej i społecznej"

Razem wydatki:

853.85395

198 471,00

9 979,00

188 492,00

198 471,00

9 979,00

188 492,00

z tego 2013:

853.85395

x

x

x

198 471,00

9 979,00

188 492,00

Ogółem (1+2)

x

6 733 868,00

1 212 669,00

5 521 199,00

4 232 743,00

886 566,00

3 346 177,00


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/244/13
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 kwietnia 2013 r.


DOTACJE


Dla jednostek sektora finansów publicznych


Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p.

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

L.p.

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1.

Miasto Sejny

30.000,00

0,00

0,00

1.

Dom Pomocy Społecznej
w Sejnach

0,00

352.500,00

0,00

2.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sejnach

100.245,00

0,00

0,00

2.

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sejnach

0,00

49.320,00

0,00

3.

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportowej na terenie powiatu

10.000,00

0,00

0,00

3.

Szkoła Muzyczna w Łoździejach

547.409,00

4.

Upowszechnianie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

10.000,00

0,00

0,00

5.

Pomoc społeczna ( pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin), działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

5.000,00

0,00

0,00


RAZEM:


677.654,00


0,00


0,00


RAZEM:


25.000,00


401.820,00


0,00


OGÓŁEM: 1.104.474,00


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/244/13
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Objaśnienia dokonanych zmian.

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę 617.725 zł, z tego:

Zadania własne:

- rozdział 70005 -zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych starostwa o kwotę 67.953 zł, z tego:

z tytułu zwrotu przez dzierżawcę za koszty eksploatacji ( budynek po byłym przejściu granicznym w Ogrodnikach ) o kwotę 20.000 zł,

z tytułu odszkodowania na podstawie decyzji WG-V.7570.323.2012.PT Wojewody Podlaskiego za działki stanowiące uprzednio własność powiatu o nr geod.: 201/1 o pow. 0,0039 ha, 1560/18 o pow 0,0056 ha, 1560/19 o pow. 0,0351 ha, 1587/8 o pow. 0,0193 ha, przejętych z mocy prawa na rzecz Województwa Podlaskiego na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 653 Sedranki-Bakałarzewo-Suwałki-Sejny-Poćkuny z ul. Łąkową w miejscowości Sejny o kwotę 47.953 zł

- rozdział 80120 - zwiększa się plan finansowy dochodów LO w Puńsku o kwotę 2.363 zł, z tytułu darowizny otrzymanej z Departamentu Mniejszości na Litwie,

- rozdział 85410 - zwiększa się plan finansowy dochodów organu o kwotę 547.967 zł - dotacja celowa na realizację projektu " Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia" Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 ( część partnera Szkoły Muzycznej w Łoździejach).

Zwroty z lat ubiegłych środków unijnych wynoszą ogółem: 1.308.212 zł.

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zmniejszeniu o kwotę 63.398 zł oraz zwiększeniu o kwotę 681.123 zł, z tego:

Zadania własne:

- rozdział 02002 - zwiększa się plan finansowy wydatków starostwa o kwotę 1.406 zł, na umowę zlecenia z pochodnymi dla leśnika wykonującego nadzór nad lasami prywatnymi,

- rozdział 60014 - zwiększa się plan finansowy wydatków PZD w Sejnach o kwotę 25.000 zł, zakup usług remontowych na drogach powiatowych oraz przesuwa się pomiędzy paragrafami w planie jednostki kwotę 300 zł na opłacenie kosztów komorniczych,

- rozdział 70005 - zwiększa się plan finansowy wydatków starostwa o kwotę 21.000 zł na zakup energii oraz zakup usług pozostałych ( ogłoszenie w prasie, dozór techniczny ),

- rozdział 71013 - zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych starostwa o kwotę 5.000 zł,

- rozdział 71095 - zwiększa się plan finansowy wydatków starostwa o kwotę 5.000 zł na zakup usług pozostałych na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii,

- rozdział 75020 - zwiększa się plan finansowy wydatków starostwa kwotę 1.007 zł, na zakup materiałów i wyposażenia,

- rozdział 75411 - zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych KP PSP w Sejnach o kwotę 10.000 zł, na zakup pieca centralnego ogrzewania,

- rozdział 75818 - na wniosek zarządu powiatu zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 19.437 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie planu w r. 85201 na pokrycie kosztów pobytu 1 dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Białymstoku,

- rozdział 80120 - zwiększenie planu finansowego wydatków LO w Puńsku o kwotę 2.363 zł na organizację wycieczki oraz zmiany dokonane w planie finansowym ZSO w Sejnach: przesunięcie pomiędzy paragrafami kwoty 2.794 zł na wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie majątku i zwiększenie na zakup pomocy dydaktycznych ( sprzęt sportowy ) o kwotę 4.100 zł,

- rozdział 85201 - zmniejszenie planu finansowego wydatków budżetowych PCPR w Sejnach o kwotę 5.000 zł oraz zwiększenie planu finansowego wydatków budżetowych starostwa o kwotę 34.131 zł na pokrycie kosztów pobytu 1 dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Białymstoku,

- rozdział 85410 - zmniejszenie planu finansowego wydatków budżetowych starostwa o kwotę 4.254 zł ( planowane porozumienie na zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z Miastem Suwałki nie zostało podpisane ),

- rozdział 85410 - przesunięcie pomiędzy paragrafami w planie wydatków budżetowych starostwa ( projekt "Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia" ) kwoty 22.685 zł , na zakupy inwestycyjne: krosna żakardowe, drukarka wielofunkcyjna, projektor z ekranem oraz zwiększenie planu wydatków projektu o kwotę 547.409 zł - część przeznaczoną do zwrotu przez powiat sejneński jako partnera wiodącego dla partnera z Litwy Szkoły Muzycznej w Łoździejach.

- rozdział 90095 - przesuniecie pomiędzy paragrafami w planie wydatków budżetowych starostwa kwoty 2.000 zł na edukację ekologiczną.

Zadania zlecone:

- rozdział 70005 - przesuwa się w planie finansowym wydatków starostwa kwotę 1.623 zł, na koszty zastępstwa procesowego w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

- rozdział 75045 - przesuwa się w planie finansowym wydatków starostwa kwotę 12 zł, na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby komisji kwalifikacyjne do wojska.

Załącznik Nr 3

W załączniku inwestycyjnym wprowadza się następujące zmiany:

dodaje się zakupy inwestycyjne na kwotę 32.685 zł:

- zakup pieca centralnego ogrzewania na potrzeby KP PSP w Sejnach - 10.000 zł,

- zakupy w ramach projektu "Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia" na kwotę 22.685 zł.

Załącznik Nr 4

W załączniku dot. wydatków strukturalnych zwiększa się wartość projektu "Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia" , z tego:

- 2013 rok o kwotę 547.409 zł,

- 2014 rok o kwotę 297.782 zł.

Załącznik Nr 5

W załączniku dot. dotacji udzielanych z budżetu powiatu wprowadza się następujące zmiany:

- skreśla się dotację dla Miasta Suwałki w kwocie 4.254 zł,

- dodaje sie dotację dla Szkoły Muzycznej w Łoździejach ( partnera w projekcie z udziałem środków UE) w kwocie 547.409 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe