Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 12/13 Wójta Gminy Giby

z dnia 29 kwietnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Giby na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr XXVI/100/12 Rady Gminy Giby z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Giby na 2013 rok zarządzam:

§ 1. Dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1) zwiększyć plan dochodów o kwotę: 162 379 zgodnie z załącznikiem Nr 1

2) zwiększyć plan wydatków o kwotę: 162 379 zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: Plan dochodów budżetowych - 12 308 134 zł w tym: bieżące - 9 748 118 zł majątkowe - 2 560 016 zł Plan wydatków budżetowych - 11 748 324 zł w tym: bieżące - 9 273 944 zł majątkowe - 2 474 380 zł

2. Nadwyżkę budżetu w wysokości 559 810 przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

§ 3. Objaśnienia do dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Giby


Jan Kramnicz


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/13
Wójta Gminy Giby
z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Dochody

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

0,00

58 410,00

58 410,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

0,00

58 410,00

58 410,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0,00

58 410,00

58 410,00

Razem:

10 717 346,00

58 410,00

10 775 756,00

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

0,00

93 875,00

93 875,00

01095

Pozostała działalność

0,00

93 875,00

93 875,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

93 875,00

93 875,00

852

Pomoc społeczna

1 393 000,00

10 094,00

1 403 094,00

85295

Pozostała działalność

0,00

10 094,00

10 094,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

10 094,00

10 094,00

Razem:

1 428 409,00

103 969,00

1 532 378,00

Dochody bieżące stanowi kwota - 9 748 118 zł, w tym:

1) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 657 603 zł

Dochody majątkowe stanowi kwota: 2 560 016 zł, w tym:

1) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 1 930 016 zł

2) dochody ze sprzedaży majątku - 230 000 zł


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 12/13
Wójta Gminy Giby
z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Wydatki

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

0,00

58 410,00

58 410,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

0,00

58 410,00

58 410,00

3240

Stypendia dla uczniów

0,00

58 410,00

58 410,00

Razem:

10 157 536,00

58 410,00

10 215 946,00

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

0,00

93 875,00

93 875,00

01095

Pozostała działalność

0,00

93 875,00

93 875,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

257,00

257,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

37,00

37,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

1 500,00

1 500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

47,00

47,00

4430

Różne opłaty i składki

0,00

92 034,00

92 034,00

852

Pomoc społeczna

1 393 000,00

10 094,00

1 403 094,00

85295

Pozostała działalność

0,00

10 094,00

10 094,00

3110

Świadczenia społeczne

0,00

10 094,00

10 094,00

Razem:

1 428 409,00

103 969,00

1 532 378,00

Wydatki bieżące stanowi kwota: 9 273 944 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych: 6 147 451 zł

2) wynagrodzenie i składki od nich naliczane: 3 918 340 zł

3) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 1 452 286 zł

4) dotacje na zadania bieżące - 260 269 zł

5) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 854 213 zł

6) wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 662 011 zł

7) wydatki na obsługę długu - 350 000 zł

Wydatki majątkowe stanowi kwota: 2 474 380 zł, w tym:

1) na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 2 474 380 zł


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 12/13
Wójta Gminy Giby
z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Objaśnienia

do § 1 ust.1

1. Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę: 162 379 zł

93 875 - dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

10 094 - dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie wspierania osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych

58 410 - dotacja celowa na zadania własne w zakresie udzielenia stypendium uczniom

2. Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę: 162 379 zł

93 875 - wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

10 094 - wypłata świadczeń w zakresie wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

58 410 - wypłata stypendium uczniom

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe