Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 10/2013 Wójta Gminy Klukowo

z dnia 30 kwietnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240) oraz § 11 pkt 2 uchwały Nr XV/93/12 Rady Gminy Klukowo z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1

1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 502.288 zł

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2

1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 502.288 zł

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3

§ 4. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetowe ogółem: 13.296.213 zł w tym:

a) Dochody majątkowe 254.729 zł

b) Dochody bieżące 13.041.484 zł

- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 1.842.129 zł

- Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0

2) Wydatki budżetowe ogółem: 12.806.985 zł w tym:

c) Wydatki majątkowe 1.143.866 zł

d) Wydatki bieżące 11.663.119 zł

- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 1.842.129 zł

- Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0

- Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 511.814 zł

§ 5. O wprowadzonych powyższych zmianach poinformować Radę Gminy na najbliższej Sesji.

§ 6. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Klukowo


Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2013
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 30 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 10/2013
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 30 kwietnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 10/2013
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

OBJAŚNIENIA DO ZARZĄDZENIA W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2013 ROK

Dokonuje się następujących zmian dochodów i wydatków budżetowych:

- w dziale 010 rozdz. 01095 § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 445221 zł w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 25 kwietnia 2013 roku z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę

- w dziale 852 rozdz. 85295 § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 17304 zł w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 26 kwietnia 2013 r. z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie wypłat w/w świadczeń,

- w dziale 854 rozdz. 85415 § 2030 zwiększa się dochody o kwotę 39763 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dokonuje się następujących przeniesień między rozdziałami i paragrafami:

- Zmniejsza się wydatki w dz. 801

rozdz. 80101 § 4040 - 5158 zł

rozdz. 80103 § 4040 - 2268 zł

rozdz. 80106 § 4040 - 1035 zł

rozdz. 80146 § 4300 - 49 zł

- Zwiększa się wydatki w dz. 801

rozdz. 80101 § 4010 - 1426 zł

rozdz. 80101 § 4170 - 562 zł

rozdz. 80101 § 4300 - 1177 zł

rozdz. 80110 § 4240 - 5296 zł

rozdz. 80146 § 4210 - 49 zł

Nadwyżkę środków na dodatkowych wynagrodzeniach rocznych przenosi się na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych i na opłatę rachunków za usługi oraz zakup pomocy dydaktycznych w Publicznym Gimnazjum. Brakujące środki na opłatę faktury za zakup materiałów szkoleniowych dla nauczycieli zostaną pokryte ze środków na szkolenia nauczycieli.

Wójt Gminy Klukowo


Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe