Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 154/13 Wójta Gminy Narewka

z dnia 7 maja 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726 z 2011r Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707, z 2012 r. poz.1456, poz.1530, poz.1548) oraz § 11 Uchwały Nr XX/170/12 Rady Gminy Narewka z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narewka na rok 2013, zarządzam co następuje :

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dziale 852 rozdział 85295 § 2010 o 11.536 zł zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.155.2013 MA z dnia 26.04.2013 zwiekszającym dotację celową na realizację zadań z zakresu zadań zleconych gminie.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dziale 852 rozdział 85295 § 3110 o 11.536 zł zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.155.2013 MA z dnia 26.04.2013 z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób wprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowiononego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem : 25.896.329 zł w tym:

- dochody bieżące : 13.567.997 zł

- dochody majątkowe: 12.328.332 zł

2) wydatki ogółem : 26.527.365 zł w tym:

- bieżące : 11.448.984 zł

- majątkowe: 15.078.381 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


mgr Mikołaj Pawilcz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe