| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 147/XXIV/13 Rady Gminy Grajewo

z dnia 17 maja 2013r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk-Łomża na terenie gminy Grajewo, w obrębie części wsi Chojnówek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 28, poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 i z 2013 r. poz. 153) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951, 1445 i z 2013 r. poz. 21 i 405) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 2 nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo, przyjętego Uchwałą Nr 179/XXXV/09 Rady Gminy Grajewo z dnia 28 października 2009 r. oraz zmienionego uchwałą Nr 105/XIX/12 Rady Gminy Grajewo z dnia 30 października 2012 r.

§ 2. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk - Łomża na terenie gminy Grajewo w obrębie części wsi Chojnówek o powierzchni ok. 7,1 ha, zwany dalej planem, w granicach określnych na rysunku planu jako obszar objęty uchwałą.

2. Plan składa się z następujących części, stanowiących integralną część niniejszej uchwały:

1) części tekstowej planu, stanowiącej treść niniejszej uchwały,

2) rysunku planu w skali 1:2000, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

3) rozstrzygnięć o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 3. Podstawę opracowania planu stanowi:

1) Uchwała Nr 72/XIV/12 Rady Gminy Grajewo z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Chojnówek, gmina Grajewo,

2) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo, przyjęte Uchwałą Nr 179/XXXV/09 Rady Gminy Grajewo z dnia 28 października 2009 r. oraz zmienione uchwałą Nr 105/XIX/12 Rady Gminy Grajewo z dnia 30 października 2012 r.

§ 4. Przedmiotem planu są ustalenia zawarte w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.).

§ 5. 1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie - należy przez to rozumieć plan, o którym mowa w § 2 uchwały, jeśli z treści prze-pisów nie wynika inaczej,

2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę,

3) przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych (art. 104 KPA),


4) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, sporządzony na mapie w skali 1:2000,

5) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć linię oddzielającą tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,

6) terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,

7) projektowanej linii lub linii elektroenergetycznej 400 kV- należy przez to rozumieć projektowaną dwutorową linię elektroenergetyczną 400 kV Ełk - Łomża która jest inwestycją celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym,

8) pasie technologicznym - należy przez to rozumieć obszar o szerokości 70 m, tj. po 35 m po obu stronach od osi linii 400 kV,

9) osi linii - należy przez to rozumieć oś linii przebiegającą przez środek grupy przewodów linii elektroenergetycznej 400 kV,

10) słupie - należy przez to rozumieć konstrukcję wsporczą linii elektroenergetycznej 400 kV.

2. Definicje innych określeń i pojęć użytych w uchwale zawarte są we właściwych przepisach szczególnych.

§ 6. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są ustaleniami obowiązującymi:

1) granice obszaru objętego planem,

2) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania wraz z ich symbolami literowymi,

3) przebieg i klasyfikacja drogi,

4) oś projektowanej linii elektroenergetycznej 400 kV.

2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu są ustaleniami informacyjnymi.

Rozdział 2.
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalna i minimalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów

§ 7. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami R, RZ przeznacza się pod tereny rolne, w tym: R - grunty orne, RZ - łąki i pastwiska wraz z zadrzewieniami, ciekami wodnymi oraz drogami gruntowymi. Przeznaczenie tych terenów jest zgodne z dotychczasowym użytkowaniem.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się:

1) obowiązek konserwacji istniejących rowów melioracyjnych i użytkowanie ich, zgodnie z przepisami szczególnymi,

2) przebieg linii elektroenergetycznej 400 kV wraz z pasem technologicznym, zgodnie z rysunkiem planu,

3) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu z ograniczeniami wynikającymi z przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV, zgodnie z §11.

§ 8. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem ZL/TL przeznacza się pod tereny lasów.

2. Dopuszcza się wyłączenia z produkcji leśnej na terenach, o których mowa w ust. 1 na potrzeby lokalizacji słupów, realizacji i eksploatacji linii elektroenergetycznej 400 kV w granicach pasa technologicznego linii.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się:

1) przebieg linii elektroenergetycznej 400 kV wraz z pasem technologicznym, zgodnie z rysunkiem planu,

2) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu z ograniczeniami wynikającymi z przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV, zgodnie z §11.

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się:

1) lokalizację i utrzymanie dróg dojazdowych,

2) trwałą wycinkę leśną drzewostanu wysokiego,


3) zachowanie poszycia leśnego i zakrzewień.

§ 9. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem KD-S/R przeznacza się pod tereny rolne.

2. Na terenach, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się realizację jednego z wariantów drogi krajowej ekspresowej Nr 61 "Via Baltica" [S8 (Ostrów Mazowiecka) - Łomża - Stawiski - Szczuczyn - Ełk - Raczki - Suwałki - Budzisko - granica państwa (Kowno)].

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 i 2 ustala się:

1) przebieg linii elektroenergetycznej 400 kV wraz z pasem technologicznym, zgodnie z rysunkiem planu,

2) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu z ograniczeniami wynikającymi z przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV, zgodnie z §11.

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1 i 2 dopuszcza się:

1) możliwość budowy, rozbudowy, przebudowy i eksploatacji drogi ekspresowej nr 61, o której mowa w ust. 2,

2) lokalizację urządzeń melioracji wodnych,

3) wycinkę istniejącego zadrzewienia, na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

5. Obowiązek uzgodnienia z właścicielem infrastruktury drogowej, o której mowa w ust. 2, rozwiązań dotyczących realizacji na tym terenie inwestycji, o której mowa w ust. 3 pkt 1.

§ 10. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem KD-S/ZL przeznacza się pod tereny lasów.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się realizację jednego z wariantów drogi krajowej ekspresowej Nr 61 "Via Baltica" [S8 (Ostrów Mazowiecka) - Łomża - Stawiski - Szczuczyn - Ełk - Raczki - Suwałki - Budzisko - granica państwa (Kowno)].

3. Dopuszcza się wyłączenia z produkcji leśnej na terenach, o których mowa w ust. 1 i 2, na potrzeby lokalizacji słupów, realizacji i eksploatacji linii elektroenergetycznej 400 kV w granicach pasa technologicznego linii, a także w przypadku realizacji drogi krajowej ekspresowej Nr 61.

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1 i 2 ustala się:

1) przebieg linii elektroenergetycznej 400 kV wraz z pasem technologicznym, zgodnie z rysunkiem planu,

2) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu z ograniczeniami wynikającymi z przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV, zgodnie z §11.

5. Na terenach, o których mowa w ust. 1 i 2 dopuszcza się:

1) możliwość budowy, rozbudowy, przebudowy i eksploatacji drogi ekspresowej nr 61, o której mowa w ust. 2,

2) trwałą wycinkę leśną drzewostanu wysokiego,

3) lokalizację i utrzymanie dróg dojazdowych,

6. Obowiązek uzgodnienia z właścicielem infrastruktury drogowej, o której mowa w ust. 2, rozwiązań dotyczących realizacji na tym terenie inwestycji, o której mowa w ust. 4 pkt 1.

§ 11. 1. Na terenach, o których mowa w §7-§10 ustala się przebieg napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk - Łomża - inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym wraz z pasem technologicznym tej linii.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się możliwość budowy, odbudowy, rozbudowy, przebudowy, nadbudowy i eksploatacji linii elektroenergetycznej 400 kV, a także możliwość rozbiórki linii, na zasadach określonych w ust. 4-10.

3. Ustala się granice pasa technologicznego linii elektroenergetycznej 400 kV w odległości 35 m (licząc po obu stronach od osi projektowanej linii).

4. Na terenie pasa technologicznego (o szerokości 70 m) zakazuje się:

1) lokalizowania kubaturowych obiektów budowlanych,

2) tworzenia hałd, nasypów,

3) wprowadzania nasadzeń zieleni wysokiej bezpośrednio pod linią i w odległości 6,5 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu fazowego.

5. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się następujące parametry i wskaźniki:


1) możliwość lokalizowania słupów elektroenergetycznych, zgodnie z warunkami szczególnymi,

2) nakaz zachowania minimalnej wysokości zawieszenia dolnego skrajnego przewodu linii:

a) nad powierzchnią ziemi - zgodnie z przepisami szczególnymi,

b) nad projektowaną niweletą drogi ekspresowej nr 61 - min. 10 m,

3) w celu ochrony cieków wodnych i urządzeń melioracyjnych ustala się lokalizację słupów linii 400 kV w odległości nie mniejszej niż:

a) 10 m od krawędzi skarp cieków wodnych,

b) 5 m od krawędzi skarp rowów melioracji szczegółowych,

4) wykonanie skrzyżowań i zbliżeń linii elektroenergetycznej 400 kV z:

a) drogami, zgodnie z przepisami szczególnymi o zachowaniu skrajni drogowej, a przy równoległym usytuowaniu przebiegu linii względem dróg - obowiązek zachowania odległości wymaganych w obowiązujących przepisach,

b) ciekami wodnymi, urządzeniami melioracyjnymi i wodnymi, zgodnie z przepisami szczególnymi,

c) istniejącą lub projektowaną infrastrukturą techniczną (podziemną i nazeimną), zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie i ustaleniami zawartymi w §21 - §23,

5) zabrania się umieszczania nadziemnych urządzeń liniowych, w szczególności linii energetycznych 400 kV, wzdłuż pasów drogowych, poza terenem zabudowy w odległości mniejszej niż 5,0 m od granicy pasa drogi krajowej,

6) linia elektroenergetyczna 400 kV nie może naruszać skrajni drogi i pasa drogowego drogi ekspresowej nr 61,

7) lokalizacja słupów linii 400 kV przy skrzyżowaniu z drogą publiczną - ekspresową (licząc od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi ekspresowej):

- poza terenem zabudowy - min. 40 m,

- w terenie zabudowy - min. 20 m,

8) słupy sąsiadujące z pasem drogowym zaprojektować z obostrzeniami - zgodnie z przepisami szczególnymi,

9) rozwiązania techniczne, skrzyżowania i zbliżenia linii 400 kV, o których mowa w pkt od 1 do 8 należy uzgodnić odpowiednio z ich właścicielem lub użytkownikiem,

10) w przypadku lokalizacji w sąsiedztwie linii 400 kV farm wiatrowych należy zachować odległość turbiny wiatrowej od linii elektroenergetycznej 400 kV, określoną jako odległość najbardziej skrajnego elementu turbiny wiatrowej (krańców łopat turbiny) od skrajnego przewodu linii, która nie może być mniejsza niż trzykrotna długość średnicy koła (3xd) zataczanego przez łopaty turbiny wiatrowej.

6. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację, utrzymanie i przebudowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

7. Wszystkie obiekty (słupy) o wysokości 50,0m npt i więcej podlegają zgłoszeniu do Dowództwa Sił Powietrznych RP przed wydaniem pozwolenia na budowę.

8. Dopuszcza się wykonanie oświetlenia przeszkodowego przewodów i słupów linii na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

9. Pozostałe ustalenia ogólne dla całego terenu objętego planem znajdują się w rozdziałach 3-15.

Rozdział 3.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 12. Na terenie pasa technologicznego linii 400 kV, który jest jednocześnie obszarem całego planu ustala się zakaz lokalizowania obiektów kubaturowych.

Rozdział 4.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 13. 1. Określa się następujące zasady ochrony środowiska i przyrody:

1) na obszarze objętym planem nie występują tereny prawnie chronione na podstawie przepisów szczególnych,

2) wycinka drzewostanu w pasach technologicznych linii może się odbywać w niezbędnym zakresie do budowy i prawidłowej eksploatacji linii elektroenergetycznej 400 kV oraz realizacji dróg, zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie,


3) na terenie pasa technologicznego ustala się następujące warunki oddziaływania linii 400 kV:

a) natężenie pola elektrycznego emitowanego przez linię 400 kV nie może przekroczyć wartości 10 kV/m,

b) natężenie pola magnetycznego emitowanego przez linię 400 kV nie może przekroczyć wartości 60A/m,

c) dopuszczalna wartość progowa poziomu hałasu - zgodnie z przepisami szczególnymi.

2. Nie ustala się zasad ochrony krajobrazu kulturowego.

Rozdział 5.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 14. 1. Teren objęty miejscowym planem nie jest objęty ochroną konserwatorską, nie występują w jego obrębie zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków lub ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków i obiekty dóbr kultury współczesnej.

2. W przypadku odkrycia podczas prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem, należy wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć ten przedmiot i miejsce jego odkrycia przy pomocy dostępnych środków oraz niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe Wójta Gminy Grajewo - zgodnie z przepisami szczególnymi.

Rozdział 6.
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 15. 1. Ustala się, że na obszarze objętym planem w skład przestrzeni publicznych wchodzić będzie projektowana droga zlokalizowana na obszarze oznaczonym: KD-S/R i KD-S/ZL.

2. Szczegółowe zasady zagospodarowania drogi, o której mowa w ust. 1 zostały określone w §10 i §20.

Rozdział 7.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów - w tym tereny górnicze, a także narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem się mas ziemnych

§ 16. Na terenach objętych planem nie występują tereny lub obiekty podlegające ochronie ustalone na podstawie przepisów odrębnych, w tym też tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

Rozdział 8.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym

§ 17. 1. Na obszarze objętym planem nie ustala się szczegółowych zasad scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów szczególnych z zakresu gospodarki nieruchomościami.

2. Dopuszcza się wtórny podział oraz scalanie gruntów rolnych i leśnych, zgodnie z przepisami szczególnymi.

Rozdział 9.
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

§ 18. Na obszarze objętym planem szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia ich użytkowania zostały określone w rozdziale 2 i 4.

§ 19. Na całym terenie pasa technologicznego obowiązuje zakaz realizacji kubaturowych obiektów budowlanych.

Rozdział 10.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 20. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji ustala się:

1) lokalizację projektowanej drogi występującej na terenie planu zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami zawartymi w §9 i §10,

2) rozwiązania techniczne drogi i włączenia do nich należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi - w uzgodnieniu z ich zarządcami,

3) obsługę komunikacyjną linii elektroenergetycznej 400 kV z istniejących dróg oraz w razie potrzeby poprzez wyznaczenie na gruntach odpowiednich służebności przejazdu, zgodnie z przepisami szczególnymi.

§ 21. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej ustala się:


1) utrzymanie istniejącej infrastruktury technicznej na obszarze planu pod warunkiem, że nie koliduje (zgodnie z przepisami szczególnymi) z linią 400 kV,

2) budowę, przebudowę lub dostosowanie infrastruktury technicznej do nowych warunków pracy, zgodnie z przepisami szczególnymi i na warunkach gestora sieci,

3) pozostałe ustalenia dotyczące poszczególnych systemów infrastruktury technicznej są zawarte w §22-§23.

§ 22. Przebieg osi dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk-Łomża został pokazany na rysunku planu, a ustalenia szczegółowe dla tej linii zostały zawarte w §11.

§ 23. W zakresie systemu telekomunikacyjnego, na terenie objętym planem dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej w rozumieniu i na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

Rozdział 11.
Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

§ 24. 1. Ustala się, że do chwili rozpoczęcia realizacji inwestycji dopuszczonych ustaleniami planu poszczególne tereny będą użytkowane w sposób dotychczasowy.

2. Dopuszcza się tymczasowe zajęcie terenu pasa technologicznego linii elektroenergetycznej 400 kV w celu budowy linii.

3. Po zakończeniu prac budowlanych, o których mowa w ust. 2, ustala się obowiązek bezzwłocznego przywrócenia tego terenu do stanu pierwotnego, w części nie zajętej pod stanowiska słupów.

Rozdział 12.
Naliczanie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu

§ 25. Dla terenów położonych w granicach obszaru objętego planem nie ustala się stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, ponieważ nie przewiduje się wzrostu wartości tych terenów.

Rozdział 13.
Ustalenia dotyczące potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa oraz ochrony przeciwpożarowej

§ 26. Ustala się następujące przedsięwzięcia z zakresu potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa:

1) słupy o wysokości 50,0 m npt i więcej podlegają zgłoszeniu do Dowództwa Sił Powietrznych RP przed wydaniem pozwolenia na budowę,

2) dopuszcza się wykonanie oświetlenia przeszkodowego przewodów i słupów linii na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

§ 27. W zakresie ochrony przeciwpożarowej ustala się obowiązek projektowania linii i zabezpieczenia przeciwpożarowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.

Rozdział 14.
Przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze i nieleśne

§ 28. Na podstawie zgody Marszałka Województwa Podlaskiego (Decyzja znak: DMG.III.7151.20.2013 z dnia 27 marca 2013 r.) przeznacza się na cele nieleśne 0,7316 ha gruntów leśnych lasów niepaństwowych.

Rozdział 15.
Przepisy końcowe

§ 29. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 30. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Dąbrowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 147/XXIV/13
Rady Gminy Grajewo
z dnia 17 maja 2013 r.

Rysunek planu

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Jan Dąbrowski


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 147/XXIV/13
Rady Gminy Grajewo
z dnia 17 maja 2013 r.

Sposób realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951, 1445 i z 2013 r. poz. 21 i 405) Rada Gminy Grajewo ustala, co następuje:

1) na podstawie projektu planu miejscowego ustalono, iż nie zachodzi potrzeba budowy nowych elementów infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy,

2) nie wystąpią obciążenia finansowe gminy, ponieważ realizowana inwestycja jest inwestycją celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym i wszystkie koszty związane z przejęciem i korzystaniem z nieruchomości, budową infrastruktury technicznej i obsługą planistyczną ponosi inwestor.

Przewodniczący Rady


Jan Dąbrowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Adamczak

Ekspert z zakresu podatków i rachunkowości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »