Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/163/13 Rady Gminy Brańsk

z dnia 29 maja 2013r.

o zmianie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951; z 2013r. poz. 21 i 228), Rada Gminy Brańsk uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/134/12 Rady Gminy Brańsk z 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2013 r. poz. 805), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

Opłatę o której mowa w § 2 uiszcza się bez wezwania: przelewem, gotówką na rachunek bankowy Gminy Brańsk - BS Brańsk 81 806300010010010001010001, gotówką w kasie Urzędu Gminy Brańsk ul. Rynek 8, pokój nr 2, lub dla inkasenta wsi".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Feliks Aleksander Wróblewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe