Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/165/13 Rady Gminy Brańsk

z dnia 29 maja 2013r.

w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r.Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 465), oraz art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 749, poz. 848, poz. 1101, poz. 1342, poz. 1529) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się pobór podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, należnych od osób fizycznych, w drodze inkasa, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do należności podatkowych objętych łącznym zobowiązaniem pieniężnym, o którym mowa w art. 6c ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

§ 2. Na inkasentów podatków, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2, na terenie poszczególnych sołectw Gminy Brańsk wyznacza się sołtysów tych sołectw (załącznik nr 1 do niniejszej uchwały).
W szczególnych przypadkach inkasa może dokonać inspektor urzędu gminy prowadzący sprawy wymiaru podatków i opłat.

§ 3. Ustala się inkasentom wynagrodzenie prowizyjne, zgodnie z wykazem sołectw stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, od sumy zainkasowanej i wpłaconej w terminie na konto bankowe Urzędu Gminy Brańsk.

§ 4. Wyznacza się inkasentom terminy płatności pobranych podatków oraz rozliczenia z pobranych kwitariuszy do 3 dni następujących po dniu, w którym zgodnie z odpowiednimi przepisami wpłata powinna nastąpić.

§ 5. Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w §3, powinna nastąpić w miesiącu następującym po miesiącu w którym dokonano inkasa.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Traci moc uchwała Nr V/37/11 Rady Gminy w Brańsku z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Feliks Aleksander Wróblewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/165/13
Rady Gminy Brańsk
z dnia 29 maja 2013 r.

OKREŚLA SIĘ INKASENTÓW PODATKÓW Z NASTĘPUJĄCYCH SOŁECTW

L.p.

Sołectwo

Inkasent

Stawka procentowa

1

BRONKA

SOŁTYS WSI BRONKA

8,00 %

2

BRZEŹNICA

SOŁTYS WSI BRZEŹNICA

8,00 %

3

BURCHATY

SOŁTYS WSI BURCHATY

9,00 %

4

CHOJEWO

SOŁTYS WSI CHOJEWO

6,50 %

5

DĘBOWO

SOŁTYS WSI DĘBOWO

9,00 %

6

DOMANOWO

SOŁTYS WSI DOMANOWO

6,50 %

7

FERMA

SOŁTYS WSI FERMA

9,00 %

8

GLINNIK

SOŁTYS WSI GLINNIK

8,00 %

9

HOLONKI

SOŁTYS WSI HOLONKI

8,00 %

10

KADŁUBÓWKA

SOŁTYS WSI KADŁUBÓWKA

8,00 %

11

KALNICA

SOŁTYS WSI KALNICA

8,00 %

12

KIERSNÓWEK

SOŁTYS WSI KIERSNÓWEK

8,00 %

13

KIERSNOWO

SOŁTYS WSI KIERSNOWO

8,00 %

14

KIEWŁAKI

SOŁTYS WSI KIEWŁAKI

8,00 %

15

KLICHY

SOŁTYS WSI KLICHY

7,00 %

16

KOSZEWO

SOŁTYS WSI KOSZEWO

8,00 %

17

LUBIESZCZE

SOŁTYS WSI LUBIESZCZE

8,00 %

18

MARKOWO

SOŁTYS WSI MARKOWO

9,00 %

19

MIEŃ

SOŁTYS WSI MIEŃ

6,50 %

20

NOWOSADY

SOŁTYS WSI NOWOSADY

9,00 %

21

PASIEKA

SOŁTYS SOŁECTWA PASIEKA

9,00 %

22

OLEKSIN

SOŁTYS WSI OLEKSIN

6,50 %

23

OLĘDZKIE

SOŁTYS WSI OLĘDZKIE

8,00 %

24

OLSZEWEK

SOŁTYS WSI OLSZEWEK

9,00 %

25

OLSZEWO

SOŁTYS WSI OLSZEWO

9,00 %

26

PACE

SOŁTYS WSI PACE

9,00 %

27

PATOKI

SOŁTYS WSI PATOKI

7,00 %

28

PIETRASZKI

SOŁTYS WSI PIETRASZKI

9,00 %

29

PŁONOWO

SOŁTYS WSI PŁONOWO

9,00 %

30

POLETYŁY

SOŁTYS WSI POLETYŁY

8,00 %

31

POPŁAWY

SOŁTYS WSI POPŁAWY

6,50 %

32

PRUSZANKA STARA

SOŁTYS WSI PRUSZANKA STARA

8,00 %

33

PUCHAŁY NOWE

SOŁTYS WSI PUCHAŁY NOWE

9,00 %

34

PUCHAŁY STARE

SOŁTYS WSI PUCHAŁY STARE

8,00 %

35

ŚCIONY

SOŁTYS WSI ŚCIONY

9,00 %

36

SPIESZYN

SOŁTYS WSI SPIESZYN

8,00 %

37

ŚWIRYDY

SOŁTYS WSI ŚWIRYDY

7,00 %

38

SZMURŁY

SOŁTYS WSI SZMURŁY

7,00 %

39

WIDŹGOWO

SOŁTYS WSI WIDŹGOWO

8,00 %

40

ZAŁUSKIE KORONNE

SOŁTYS WSI ZAŁUSKIE KORONNE

8,00 %

41

ZAŁUSKIE KOŚCIELNE

SOŁTYS WSI ZAŁUSKIE KOŚCIELNE

8,00 %

42

ZANIE

SOŁTYS WSI ZANIE

9,00 %

43

PRUSZANKA BARANKI

SOŁTYS WSI PRUSZANKA BARANKI

9,00 %

Przewodniczący Rady Gminy


Feliks Aleksander Wróblewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe