Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/182/13 Rady Gminy Bakałarzewo

z dnia 29 maja 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t. j. Dz.. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 poz.567, z 2013 poz. 153) oraz art. 6k ust. 1, 2, 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951, z 2013 r. poz. 21, poz. 228) - Rada Gminy Bakałarzewo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/155/13 z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (Dz. U. Woj. Podlas. z 2013 r. poz.2197) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik na odpady komunalne, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

1) o pojemności 60 l - w wysokości 32

2) o pojemności 120 l - w wysokości 44 zł

3) o pojemności 240 l - w wysokości 88 zł

4) o pojemności 1100 l - w wysokości 376 zł

5) o pojemności 2500 l - w wysokości 838 zł

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za pojemnik na odpady komunalne, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) o pojemności 60 l - w wysokości 15

2) o pojemności 120 l - w wysokości 21 zł

3) o pojemności 240 l - w wysokości 42 zł

4) o pojemności 1100 l - w wysokości 179 zł

5) o pojemności 2500 l - w wysokości 399 zł".

2. Uchyla się§ 3.

3. § 4 ust. 3 i 4 otrzymuje następujące brzmienie:

3. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób nieselektywny pochodzącymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowić będzie iloczyn ilości pojemników przeznaczonych do nieselektywnej zbiórki odpadów komunalnych o określonej pojemności ustalonej zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bakałarzewo określonym odrębną uchwałą oraz stawek określonych w § 2 ust. 1.

4. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny pochodzącymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowić będzie iloczyn ilości pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych o określonej pojemności ustalonej zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bakałarzewo określonym odrębną uchwałą oraz odpowiednio stawek określonych w § 2 ust. 2.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bakałarzewo.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Grzegorz Kozłowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe