Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/170/13 Rady Gminy Bakałarzewo

z dnia 30 kwietnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. Dz. U. poz. 567, z 2013 poz. 153) oraz art. 211, art. 212, art. 216 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 127.833,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 127.833,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2013 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 15.851.813,-

1) Dochody bieżące - 8.666.113,-

2) Dochody majątkowe - 7.185.700,-

2. Plan wydatków budżetowych ogółem - 18.265.298,-

1) Wydatki bieżące - 7.896.857,-

2) Wydatki majątkowe - 10.368.441,-

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie2.413.485,-zostanie pokryty:

1) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.141.000 zł, w tym pożyczka na wyprzedzające finansownie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 680.000 zł i pożyczka długoterminowa w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 461.000 zł,

2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.259.718 zł,

3) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 12.767 zł.

§ 5. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu Gminy zgodnie z załacznikiem Nr 4.

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Grzegorz Kozłowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/170/13
Rady Gminy Bakałarzewo
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

NA 2013 ROK

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

Gospodarka mieszkaniowa

362 065,00

- 85 164,00

276 901,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

362 065,00

- 85 164,00

276 901,00

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

129 400,00

- 85 200,00

44 200,00

0920

Pozostałe odsetki

0,00

36,00

36,00

750

Administracja publiczna

1 000,00

2 060,00

3 060,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 000,00

1 800,00

2 800,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

1 800,00

1 800,00

75095

Pozostała działalność

0,00

260,00

260,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

260,00

260,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

2 644 549,00

31 957,00

2 676 506,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

851 910,00

84,00

851 994,00

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

0,00

68,00

68,00

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

0,00

16,00

16,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

749 937,00

2 973,00

752 910,00

0360

Podatek od spadków i darowizn

300,00

2 566,00

2 866,00

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

0,00

407,00

407,00

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

743 602,00

28 900,00

772 502,00

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

45 700,00

28 900,00

74 600,00

758

Różne rozliczenia

3 898 023,00

15,00

3 898 038,00

75814

Różne rozliczenia finansowe

21 598,00

15,00

21 613,00

0920

Pozostałe odsetki

20 000,00

15,00

20 015,00

801

Oświata i wychowanie

283 766,00

85 200,00

368 966,00

80101

Szkoły podstawowe

0,00

85 200,00

85 200,00

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0,00

85 200,00

85 200,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

0,00

19 407,00

19 407,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

0,00

19 407,00

19 407,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0,00

19 407,00

19 407,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5 938,00

74 358,00

80 296,00

90095

Pozostała działalność

938,00

74 358,00

75 296,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

74 358,00

74 358,00

Razem:

14 410 537,00

127 833,00

14 538 370,00

Rodzaj:

Zlecone

Razem:

1 313 443,00

0,00

1 313 443,00

OGÓŁEM

15 723 980,00

127 833,00

15 851 813,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/170/13
Rady Gminy Bakałarzewo
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

NA 2013 ROK

Rodzaj:

Poroz. z JST

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

7 144,00

11 900,00

19 044,00

80104

Przedszkola

5 000,00

9 250,00

14 250,00

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

5 000,00

9 250,00

14 250,00

80106

Inne formy wychowania przedszkolnego

0,00

2 650,00

2 650,00

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

0,00

2 650,00

2 650,00

Razem:

7 144,00

11 900,00

19 044,00

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

Gospodarka mieszkaniowa

255,00

55 428,00

55 683,00

70095

Pozostała działalność

0,00

55 428,00

55 428,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

428,00

428,00

4590

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

0,00

55 000,00

55 000,00

801

Oświata i wychowanie

3 651 609,00

31 230,00

3 682 839,00

80101

Szkoły podstawowe

1 198 822,00

16 230,00

1 215 052,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

100 871,00

15 000,00

115 871,00

4270

Zakup usług remontowych

3 220,00

1 230,00

4 450,00

80110

Gimnazja

1 801 031,00

15 000,00

1 816 031,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

100 351,00

15 000,00

115 351,00

851

Ochrona zdrowia

48 600,00

700,00

49 300,00

85195

Pozostała działalność

15 500,00

700,00

16 200,00

4300

Zakup usług pozostałych

15 500,00

700,00

16 200,00

852

Pomoc społeczna

538 461,00

0,00

538 461,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

169 788,00

1 000,00

170 788,00

4430

Różne opłaty i składki

2 500,00

1 000,00

3 500,00

85295

Pozostała działalność

173 246,00

- 1 000,00

172 246,00

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

30 000,00

- 1 000,00

29 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

729 284,00

28 575,00

757 859,00

90013

Schroniska dla zwierząt

8 000,00

- 8 000,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

8 000,00

- 8 000,00

0,00

90095

Pozostała działalność

365 794,00

36 575,00

402 369,00

4260

Zakup energii

16 000,00

18 575,00

34 575,00

4300

Zakup usług pozostałych

100 696,00

18 000,00

118 696,00

Razem:

16 816 878,00

115 933,00

16 932 811,00

Rodzaj:

Zlecone

Razem:

1 313 443,00

0,00

1 313 443,00

OGÓŁEM

18 137 465,00

127 833,00

18 265 298,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/170/13
Rady Gminy Bakałarzewo
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Zmiany w planie

przychodów i rozchodów budżetu na 2013 r.

w złotych

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota 2013 r.

1

2

3

4

1.

Dochody

15 851 813

2.

Wydatki

18 265 298

3.

Wynik budżetu

-2 413 485

Przychody ogółem:

2 593 467

1.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

§ 950

1 259 718

2.

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

§ 952

1 141 000

w tym:

§ 903

680 000

pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

3.

Nadwyżka z lat ubiegłych

§ 957

192 749

Rozchody ogółem:

179 982

1.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

§ 963

0

2.

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

§ 992

179 982


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/170/13
Rady Gminy Bakałarzewo
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

D O T A C J E

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp

Podmiot dotowany

Dział

Rozdział

Paragraf

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Powiat Suwalski

600

60014

6300

100 000

2

Gmina Olecko

801

80104

2310

14 250

3

Miasto Suwałki

801

80106

2310

2 650

4

Miasto Suwałki

801

80195

2310

2 144

5

Starostwo Powiatowe w Suwałkach

851

85154

2710

8 500

0

0

6

Gminna Biblioteka Publiczna w Bakałarzewie

921

92116

2480

0

193 000

0

Ogółem

127 544

193 000

0


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/170/13
Rady Gminy Bakałarzewo
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Objaśnienie

do dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 rok.

1. Dokonano zmian w planie dochodów budżetowych:

- rozdz. 70005 zmniejszenie dokonano w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej (przeniesiono do rozdz. 80101);

- rozdz. 75023 zwiększenie w związku z otrzymaną z PZU decyzją prewencyjną na dofinansowanie wymiany drzwi i pokrycia schodów na antypoślizgowe (w wydatkach nie wykazane, ponieważ zabezpieczone były środki własne w uchwale budżetowej);

- rozdz. 75616 zwiększenie w związku z otrzymanym podatkiem od spadków i darowizn z Urzędu Skarbowego;

- rozdz. 75621 zwiększenie w związku z otrzymanym podatkiem od osób prawnych z Urzędu Skarbowego;

- rozdz. 80101 zwiększenie dokonano w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej (przeniesiono z rozdz. 70005);

- rozdz. 85415 zwiększenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2013 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.133.2013.BB z dnia 10 kwietnia 2013 r.;

- rozdz. 90095 zwiększenie w związku z korektą podatku od nieruchomości za 2012r.;

Pozostałe zmiany w planie dochodów budżetowych wynikają z bieżącej realizacji budżetu.

2. Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych:

- rozdz. 80104 zwiększenie z tytułu dotacji dla Gminy Olecko na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z naszej gminy do przedszkola niepublicznego;

- rozdz. 80106 - zwiększenie z tytułu dotacji dla Miasta Suwałki na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z naszej gminy do niepublicznego punktu przedszkolnego;

- rozdz. 70095 - zwiększenie w związku z wypłatą czynszu za korzystanie z nieruchomości oraz odszkodowania za korzystanie z nieruchomości, utracone pożytki, pogorszeniem stanu technicznego, wypłacane na rzecz osób fizycznych, zgodnie z zawartą ugodą między stronami przed Sądem Okręgowym w Suwałkach;

- rozdz. 80101, 80110 - zwiększenie na zakup oleju i naprawę kanalizacji w Zespole Szkół w Bakałarzewie (środki własne);

- rozdz. 85415 zwiększenie wydatków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) w kwocie 19.407,00 zł nie zostało wykazane, ponieważ wprowadzono dotację i równocześnie zmniejszono środki własne zabezpieczone w uchwale budżetowej na 2013 r.;

- rozdz. 90013 - zmniejszenia dokonano w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej (przeniesiono do rozdz. 90095).

- rozdz. 90095 - zwiększenie w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej - 8.000,00 zł przeniesiono z rozdz. 70013, oraz zwiększenie środków na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi.

Pozostałe zmiany w planie wydatków budżetowych wynikają z bieżącej realizacji budżetu.

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się dochodami w kwocie 15.851.813,- i wydatkami w kwocie 18.265.298,-.

Deficyt budżetowy w kwocie 2.413.485,- zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.141.000 zł, w tym pożyczka na wyprzedzające finansownie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 680.000 zł i pożyczka długoterminowa w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 461.000 zł,

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.259.718 zł,

- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 12.767 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe