Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 183/2013 Burmistrza Krynek

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012r. poz.146,1530,1548 ) zarządzam co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/100/2012 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krynki na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 1 "Plan dochodów budżetowych na 2013 rok" zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 193.840,- zł, w tym: dochody bieżące zwiększa się o 193.840,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) w załączniku Nr 2 "Plan wydatków budżetowych na 2013 rok" zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 193.840,-zł, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o 193.840,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Po dokonanych zmianach:

1) łączna kwota planowanych dochodów wynosi 10.953.755,-zł, w tym: dochody bieżące 9.368.555,-zł i dochody majątkowe 1.585.200,-zł,

2) łączna kwota planowanych wydatków wynosi 9.440.940,-zł, w tym: wydatki bieżące 8.711.390,-zł i wydatki majątkowe 729.550,-zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz


Bogusław Marian Panasiuk


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 183/2013
Burmistrza Krynek
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Rodzaj: Bieżące,zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

0,00

103.579,00

103.579,00

01095

Pozostała działalność

0,00

103.579,00

103.579,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami.

0,00

103.579,00

103579,00

RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE, ZLECONE:

948.395,00

103.579,00

1.051.974,00

Rodzaj: Bieżące , własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

9.000,00

90.261,00

99.261,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

0,00

90.261,00

90.261,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).

0,00

90.261,00

90.261,00

RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE, WŁASNE:

8.226.320,00

90.261,00

8.316.581,00

DOCHODY OGÓŁEM:

10.759.915,00

193.840,00

10.953.755,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 183/2013
Burmistrza Krynek
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Rodzaj: Bieżące, zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

0,00

103.579,00

103.579,00

01095

Pozostała działalność

0,00

103.579,00

103.579,00

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

0,00

240,00

240,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

35,00

35,00

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

0,00

1.400,00

1.400,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

92,00

92,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

264,00

264,00

4430

Różne opłaty i składki

0,00

101.548,00

101.548,00

852

Pomoc społeczna

883.000,00

0,00

883.000,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

880.000,00

0,00

880.00,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

15.510,00

380,00

15.890,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

380,00

- 380,00

0,00

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE, ZLECONE

948.395,00

103.579,00

1.051.974,00

Rodzaj: Bieżące, własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

1.401.250,00

0,00

1.401.250,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1.002.778,00

0,00

1.002.778,00

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

0,00

93,00

93,00

4700

Szkolenia pracowników

7.800,00

- 93,00

7.707,00

710

Działalność usługowa

5.001,00

0,00

5.001,00

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

5.001,00

0,00

5.001,00

4300

Zakup usług pozostałych

5.001,00

- 2.400,00

2.601,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

0,00

2.400,00

2.400,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

120.900,00

0,00

120.900,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

114.900,00

0,00

114.900,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

1.000,00

370,00

1.370,00

4300

Zakup usług pozostałych

4.300,00

- 370,00

3.930,00

801

Oświata i wychowanie

2.620.108,00

0,00

2.620.108,00

80101

Szkoły podstawowe

1.441.868,00

780,00

1.442.648,00

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2.500,00

- 2.500,00

0,00

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

2.500,00

2.500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

31.400,00

3.400,00

34.800,00

4300

Zakup usług pozostałych

23.000,00

- 3.400,00

19.600,00

4700

Szkolenia pracowników

1.000,00

780,00

1.780,00

80146

Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli

3.000,00

- 780,00

2.220,00

4700

Szkolenie pracowników

2.000,00

- 780,00

1.220,00

851

Ochrona zdrowia

53.400,00

0,00

53.400,00

85195

Pozostała działalność

24.400,00

0,00

24.400,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

24.400,00

- 2.250,00

22.150,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

2.250,00

2.250,00

852

Pomoc społeczna

921.293,00

0,00

921.293,00

85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

3.500,00

0,00

3.500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.500,00

- 500,00

2.000,00

4410

Podróże służbowe krajowe

0,00

500,00

500,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

104.170,00

90.261,00

194.431,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

22.500,00

90.261,00

112.761,00

3240

Stypendia dla uczniów

22.500,00

90.261,00

112.761,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.580.564,00

0,00

1.580.564,00

90002

Gospodarka odpadami

533.944,00

0,00

533.944,00

4300

Zakup usług pozostałych

367.944,00

- 1.600,00

366.344,00

4410

Podróże służbowe krajowe

1.000,00

600,00

1.600,00

4700

Szkolenia pracowników

0,00

1.000,00

1.000,00

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE, WŁASNE:

7.569.155,00

90.261,00

7.659.416,00

WYDATKI OGÓŁEM:

9.247.100,00

193.840,00

9.440.940,00


Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 183 /2013 Burmistrza Krynek z dnia 25 kwietnia 2013r.

Dokonano zwiększenia dochodów budżetowych na łączną kwotę 193.840,-zł ,w tym: na zadania zlecone w rozdziale 01095 Pozostała działalność 103.579,-zł. Są to środki na wypłatę rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na zadania własne bieżące w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 90.261,-zł na wypłatę stypendiów socjalnych.

Dokonano także zwiększenia wydatków o te kwoty, w tym: na zadania zlecone - 103.579,-zł oraz na zadania własne bieżące - 90.261,-zł.

Dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w rozdziale 85212 Pomoc społeczna zadania zlecone na kwotę 380,-zł oraz zadania własne w rozdziałach 75023 Urzędy gmin na kwotę 93,-zł, w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego na kwotę 2.400,-zł, w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne na kwotę 370,-zł, w rozdziałach 80101 Oświata i wychowanie i w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na kwotę 6.680,-zł, w rozdziale 85195 Pozostała działalność na kwotę 2.250,-zł, w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na kwotę 500,-zł oraz w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami na kwotę 1.600,-zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe