Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 16.2013 Rady Gminy Zawady

z dnia 26 kwietnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240, zm. Dz.U. z 2010r. Nr 28 poz.146, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726, z 2011r. Nr 201 poz.1183, Nr 185 poz.1092, Nr 234 poz.1386, Nr 291 poz.1707, z 2012r. poz.1456, 1530, 1548) oraz § 11 uchwały nr XVIII/169/12 Rady Gminy Zawady z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy na 2013 rok -zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem11 408 734 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie9 902 947 zł;

b) majatkowe w kwocie1 505 787 zł;

2) plan wydatków ogółem:10 471 361 zł,z tego:

a) bieżące w kwocie8 510 413 zł;

b) majątkowe w kwocie1 960 948 zł;

3) nadwyżkę budżetu w wysokości937 373 złprzeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzedowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Zawady


Krzysztof Wądołowski


Załącznik do Zarządzenia Nr 16.2013
Rady Gminy Zawady
z dnia 26 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe