Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 95/2013 Wójta Gminy Korycin

z dnia 30 kwietnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2013 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz.1241 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106, poz. 675 z 2011 r, Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 ,Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 i z 2013 r. poz. 153) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2009 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835 Nr 152, poz. 1020 Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234 poz. 1386 Nr 240 poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Objaśnienia do zmian w budżecie gminy stanowią załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

§ 4. Plan budżetu po zmianach wynosi:

1. dochody - 13 886 379 zł.

1) bieżące - 11 467 879

2) majątkowe - 2 418 500 zł.

2. wydatki - 14 384 787 zł.

1) bieżące - 9 981 656

2) majątkowe - 4 403 131 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

WÓJT


Mirosław Lech


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2013
Wójta Gminy Korycin
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Zmiany w planie dochodów

infoRgrafika

infoRgrafika

WÓJT


Mirosław Lech


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 95/2013
Wójta Gminy Korycin
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Zmiany w planie wydatków

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

WÓJT


Mirosław Lech


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 95/2013
Wójta Gminy Korycin
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy Korycin na 2013 r.

Zmiany w planie dochodów na 2013 rok przedstawione w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia zostały dokonane następująco:

- w dziale 010 -"Rolnictwo i łowiectwo" dokonuje się zwiększenia planu dochodów w związku ze otrzymaniem dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przy produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za pierwszy okres płatniczy 2013 r. w kwocie 246 288 zł

- w dziale 852 - "Pomoc społeczna" - dokonuje się zwiększenia planu dochodów w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych przeznaczonych na:

a) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania w kwocie 700 zł;

b) pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w kwocie 8 652 zł

- w dziale 854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza" dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 41 382 zł w związku ze otrzymaniem dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

- w dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 24 538 zł w związku ze otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z przeznaczeniem na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Korycin

Zmiany w planie wydatków na 2013 rok przedstawione w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia zostały dokonane następująco:

- w dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" dokonuje się zmiany planu wydatków poprzez przesunięcie wydatków pomiędzy poszczególnymi rozdziałami i paragrafami o ogólną kwotę 29 300 zł oraz dokonuje się rozdysponowania dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przy produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za pierwszy okres płatniczy 2013 r. w kwocie 246 288 zł;

- w dziale 750 - "Administracja publiczna" dokonuje się zmiany planu wydatków poprzez przesunięcie wydatków pomiędzy poszczególnymi rozdziałami i paragrafami o ogólną kwotę 5 500 zł;

- w dziale 758 - "Różne rozliczenia" dokonuje się rozwiązania części rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 26 354 zł i przeznaczenia jej na wydatki planowane w:

a) dziale 854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza" - 10 346 zł (sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym);

b) dziale 758 - "Różne rozliczenia" - 10 000 zł (wydatki na podatek VAT)

c) dziale 926 - "Kultura fizyczna" - 6 008 zł (sfinansowanie turnieju osób niepełnosprawnych w piłce nożnej)

- w dziale 852 - "Pomoc społeczna" dokonuje się zmiany planu wydatków w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych przeznaczonych na:

a) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania w kwocie 700 zł;

b) pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w kwocie 8 652 zł

- w dziale 854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza" dokonuje się rozdysponowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 41 382 zł oraz zabezpiecza środki własne na ten cel w kwocie 10 346 zł poprzez rozwiązanie części rezerwy ogólnej budżetu;

- w dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" dokonuje się zmiany planu wydatków poprzez przesunięcie wydatków pomiędzy poszczególnymi rozdziałami i paragrafami w ogólnej kwocie 1 800 zł oraz dokonuje się zwiększenia planu wydatków w związku z rozdysponowaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z przeznaczeniem na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Korycin.

- w dziale 926 - "Kultura fizyczna" dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 6 008 zł i przeznaczenie jej na sfinansowanie turnieju osób niepełnosprawnych w piłce nożnej. (dokonuje się tego poprzez rozwiązanie części rezerwy ogólnej budżetu w tej samej kwocie).

WÓJT


Mirosław Lech

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe