Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVII/521/13 Rady Miasta Białystok

z dnia 27 maja 2013r.

w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami transportu zbiorowego komunikacji miejskiej w Białymstoku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) i w związku z § 1 ust. 2 uchwały Nr XXXIX/473/13 Rady Miasta Białystok z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia Programu "Białostocka Karta Dużej Rodziny" uchwala się co następuje:

§ 1. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów są uprawnione:

1) osoby z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym, całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji (analogicznie - dawna I grupa inwalidzka) wraz z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe, na podstawie dokumentu stwierdzającego fakt inwalidztwa lub niepełnosprawności;

2) osoby niewidome, ociemniałe i niedowidzące wraz ze wskazanym przez nich przewodnikiem lub opiekunem - na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej wystawionej przez uprawniony organ z określeniem znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z wpisem symbolu przyczyny niepełnosprawności 04-O;

3) dzieci od dnia urodzenia do 30 września roku kalendarzowego, w którym ukończą 6 lat, na podstawie oświadczenia rodzica lub opiekuna lub dokumentu pozwalającego stwierdzić wiek dziecka lub imiennej Białostockiej Karty Miejskiej z zakodowanym uprawnieniem;

4) dzieci i młodzież do ukończenia 24 roku życia o znacznym, umiarkowanym, lekkim stopniu niepełnosprawności, z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy (analogicznie - dawna I, II i III grupa inwalidzka ) wraz z rodzicem lub opiekunem towarzyszącym przy przejazdach z miejsca zamieszkania lub pobytu do przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo - wychowawczej, ośrodka rehabilitacyjno - wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej i z powrotem, na podstawie dokumentu stwierdzającego fakt inwalidztwa lub niepełnosprawności;

5) dzieci i młodzież wraz z opiekunami okresowo korzystające z zorganizowanego grupowego wypoczynku letniego i zimowego w Białymstoku na podstawie pisemnej zgody wydanej przez Prezydenta Miasta;

6) osoby, które ukończyły 70 rok życia, na podstawie dowodu osobistego;

7) honorowi dawcy krwi z obszaru objętego miejską komunikacją zbiorową, którzy oddali:

a) kobiety - 15 litrów krwi pełnej,

b) mężczyźni - 18 litrów krwi pełnej,

- lub równoważność w składnikach krwi przeliczanych w sposób następujący:

- osocze (pobierane metodą plamaferezy automatycznej) 600 ml=300 ml krwi pełnej,

- 1 donacja Koncentratu Krwinek Płytkowych (pobranych przy pomocy separatora komórkowego, metodą aferezy) = 1000 ml krwi pełnej,

- 1 donacja Koncentratu Granulocytarnego (pobrana metodą aferezy) = 2000 ml krwi pełnej, na podstawie biletu specjalnego zakodowanego na imiennej Białostockiej Karcie Miejskiej wydanej w oparciu o dane uzyskane od instytucji prowadzących honorowe krwiodawstwo;

8) pasażerowie w dniach: 22 września podczas obchodów Europejskiego Dnia Bez Samochodu i 1 listopada w dniu Wszystkich Świętych;

9) umundurowani funkcjonariusze policji i straży miejskiej w czasie pełnienia służby;

10) umundurowani harcerze w dniach następujących świąt: Święta Narodowego Trzeciego Maja (3 maja), Bożego Ciała, Święta Wojska Polskiego (15 sierpnia), Narodowego Święta Niepodległości (11 listopada), a także w dniu Marszu Żywych Polskiego Sybiru oraz w rocznicę przeniesienia relikwii św. Męczennika Młodzieńca Gabriela (22 września) i w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego (13 grudnia).

§ 2. Do korzystania z 50% ulgi w opłatach za przejazdy są uprawnione:

1) dzieci i młodzież w wieku od lat 6 do 18 na podstawie dokumentu tożsamości z datą urodzenia, ważnej legitymacji szkolnej lub imiennej Białostockiej Karty Miejskiej z zakodowanym uprawnieniem, ale nie dłużej niż do dnia 18-tych urodzin;

2) młodzież w wieku od lat 18 do 23 uczęszczająca do szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i artystycznych na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub imiennej Białostockiej Karty Miejskiej z zakodowanym uprawnieniem, ale nie dłużej niż do dnia 30 września roku w którym osoba uprawniona ukończy 23-ci rok życia;

3) osoby z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i lekkim, z orzeczeniem o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy (analogicznie - dawna II i III grupa inwalidzka) na podstawie dokumentu stwierdzającego fakt inwalidztwa lub niepełnosprawności;

4) doktoranci na podstawie ważnej legitymacji doktoranta wydanej przez polską szkołę wyższą lub jednostkę naukową, której wzór określa rozporządzenie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego;

5) emeryci na podstawie legitymacji emeryta wraz z dowodem osobistym;

6) studenci i uczniowie zagranicznych szkół wyższych i średnich na podstawie ważnej międzynarodowej legitymacji ISIC (International Student Identity Card), nie dłużej niż do dnia 26-tych urodzin.

§ 3. Do korzystania z rocznych biletów specjalnych kodowanych na imiennej Białostockiej Karcie Miejskiej są uprawnieni:

1) pracownicy podmiotów realizujących usługi w zakresie komunikacji miejskiej w grupach pracowniczych, zatwierdzonych przez Prezydenta Miasta na wniosek organów zarządzających tych podmiotów;

2) emeryci i renciści byłego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Białymstoku i ich niepracujący małżonkowie.

§ 4. 1. Uczestnicy Programu "Białostocka Karta Dużej Rodziny" są uprawnieni do ulg w opłatach za przejazdy w następującej wysokości:

1) rodzice lub opiekunowie prawni - ulga 50% na zakup imiennych biletów okresowych obowiązujących w I strefie taryfowej;

2) dzieci z rodzin uczestniczących w Programie - ulga 75% na zakup imiennych biletów okresowych obowiązujących w I strefie taryfowej.

2. Dzieci i młodzież, z rodzin uczestniczących w Programie "Białostocka Karta Dużej Rodziny" liczących pięcioro i więcej dzieci, do ukończenia 18 roku życia są uprawnione do przejazdów bezpłatnych w I strefie taryfowej na podstawie biletu specjalnego zakodowanego na imiennej Białostockiej Karcie Miejskiej.

3. Do przyznawania ulg w opłatach za przejazdy uczestnikom Programu przepisy §1 i §2 uchwały stosuje się odpowiednio.

§ 5. 1. Zobowiązuje się organizatora miejskiego transportu zbiorowego w Białymstoku do sporządzenia obwieszczenia uwzględniającego wszystkie stosowane ulgi i zwolnienia, w tym ulgi ustawowe.

2. Obwieszczenie, o którym mowa w ust. 1 podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie w środkach transportowych komunikacji miejskiej w Białymstoku.

3. Do udokumentowania uprawnień do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych stosuje się odpowiednie dokumenty lub imienną Białostocką Kartą Miejską z zakodowanym uprawnieniem.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXXVI/432/12 Rady Miasta Białystok z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami transportu zbiorowego komunikacji miejskiej w Białymstoku (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 4206).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 8. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Leszek Kusak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe