Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVII/524/13 Rady Miasta Białystok

z dnia 27 maja 2013r.

w sprawie zaliczenia ulicy Generała Władysława Sikorskiego do kategorii dróg powiatowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) w związku z art. 6a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260) w porozumieniu z Zarządem Województwa Podlaskiego, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg powiatowych ulicę Generała Władysława Sikorskiego zlokalizowaną na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi: 1019, 1020/2, 1020/1, 691/3, 691/1, 658/1, 657/35, 689/3, 689/1, 688/1, 688/3, 686/3, 686/1, 685/3, 685/1, 682/3, 658/2, 672/3, 672/1, 684/3, 657/34, 657/13, 657/11, 657/9, 1025 i 1021 w obr. 4 (Starosielce Płn.) - zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Leszek Kusak


Załącznik do Uchwały Nr XLVII/524/13
Rady Miasta Białystok
z dnia 27 maja 2013 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe