Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVII/525/13 Rady Miasta Białystok

z dnia 27 maja 2013r.

w sprawie pozbawienia odcinka ulicy Borsuczej kategorii drogi gminnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 10 ust. 1 i 3 w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260) uchwala się, co następuje:

§ 1. Pozbawia sie kategorii drogi gminnej odcinek drogi gminnej o numerze 100028B - odcinek ulicy Borsuczej w Białymstoku, zlokalizowany na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 764/6 o pow. 0,3284 ha w obr. 21 (Dojlidy) - zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Leszek Kusak


Załącznik do Uchwały Nr XLVII/525/13
Rady Miasta Białystok
z dnia 27 maja 2013 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe