Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/205/13 Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 maja 2013r.

o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 r ust. 2 a i 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r, poz. 391, poz. 951, z 2013r, poz. 21, poz. 228) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012r, poz. 567; z 2013r. poz. 153) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/183/13 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013r. poz. 1528, poz. 2246) §2 otrzymuje brzmienie: " § 2. 1. Ustala się, iż:

1) od właściciela nieruchomości należy odbierać każdą zebraną przez właściciela nieruchomości ilość odpadów komunalnych,

2) odbieranie odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone:

a) zmieszane odpady komunalne:

- nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych - 2 razy w miesiącu,

- nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielolokalowych - nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu z uwzględnieniem bieżących potrzeb;

b) szkło:

- nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych - 1 raz w miesiącu,

- z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielolokalowych - nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu z uwzględnieniem bieżących potrzeb;

c) papier i tektura, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne:

- nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych - 1 raz w miesiącu,

- z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielolokalowych - nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu z uwzględnieniem bieżących potrzeb;

d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

- 1 raz w kwartale zorganizowany odbiór (wystawienie przez mieszkańców), osobisty dowóz do Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych lub osobiste dostarczenie do upoważnionych punktów odbioru;

e) przeterminowane leki i chemikalia oraz zużyte baterie i akumulatory - za każdym razem w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu, osobiste dostarczenie do upoważnionych punktów odbioru lub osobisty dowóz do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;

f) komunalne odpady zielone ulegające biodegradacji :

- z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych - 2 razy w miesiącu lub osobisty dowóz do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,

- z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielolokalowych - 1 raz w miesiącu lub osobisty dowóz do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;

g) odpady budowlane i rozbiórkowe - za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu, poprzez powiadomienie odbiorcy lub osobisty dowóz do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;

h) metale:

- metale wielkogabarytowe - 1 raz w kwartale zorganizowany odbiór (wystawienie przez mieszkańców) lub osobisty dowóz do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,

- metale drobne - 1 raz na 2 miesiące;

i) odpady wielkogabarytowe i zużyte opony:

- 1 raz w kwartale zorganizowany odbiór (wystawienie przez mieszkańców) lub osobisty dowóz do Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych.

2. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie świadczył usługi od poniedziałku do soboty w następujących godzinach: 11.00 - 18.00 w dniach od poniedziałku do piątku, 10.00 - 14.00 w soboty".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Augustowie


Krystyna Wilczewska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe