Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/188/2013 Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 29 maja 2013r.

zmiejająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siemiatycze

Tekst pierwotny

Na podstawie art.4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U. z 2012r.poz.391, z 2013r. poz.228) po zasięgnięciu opinii Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siemiatyczach uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XV/158/2012 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siemiatycze (Dz.Urz.Woj. Podlaskiego z 2013r. poz145) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust.1 dodaje się:

a) punkt 13 o treści: popiół i żużel;

b) punkt 14 o treści: odzież i tekstylia;

2) § 6 ust.1 otrzymuje brzmienie: "Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie porządku i czystości na terenie nieruchomości. Gmina wyposaży w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych o odpowiedniej pojemności uwzględniając częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości".

3) § 10 otrzymuje brzmienie:" Właściciel nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 1,2,3,11, zobowiązany jest w związku z zapisem § 2 ust.2 do wyposażenia nieruchomości w odpowiednie pojemniki do selekcji odpadów komunalnych".

4) w § 16 ust. 5 otrzymuje brzmienie:" Zużyte baterie i akumulatory należy przekazać do punktu sprzedazy baterii i akumulatorów lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych".

5) w § 16 ust.6 otrzymuje brzmienie: "Chemikalia należy przekazywać bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych".

6) w § 16 ust.7 otrzymuje brzmienie: "Sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie odbierany w ramach zbiórki organizowanej dla właścicieli nieruchomości oraz na bieżąco w punkcie selektywnego zbierania odpadów".

7) w § 16 dodaje się ust.8 o treści: "Zużyte opony będą odbierane w ramach zbiórek organizowanych dla właścicieli nieruchomości lub na bieżąco w punkcie selektywnego zbierania odpadów".

8) w § 16 dodaje się ust. 9 o treści: "Odzież i tekstylia dostarczane przez właścicieli nieruchomości do punktu selektywnego zbierania odpadów komunlanych".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z moca obowiązująca od 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący


Andrzej Zbigniew Sycewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe