Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/180/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 stycznia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429) Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XVI/161/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta na 2012 rok:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 790.360 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.102.420 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.892.780 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 291.914.514 zł, w tym:

a) bieżących 256.252.277 zł,

b) majątkowych 35.662.237 zł;

2) plan po stronie wydatków 300.126.812 zł, w tym:

a) bieżących 240.584.132 zł,

b) majątkowych 59.542.680 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się:

1) deficyt budżetu miasta w wysokości 8.212.298 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z:

a) kredytów w kwocie 7.862.298 zł,

b) przychodów ze spłat udzielonych pożyczek w kwocie 350.000 zł.

§ 8. Do niniejszej uchwały dołącza się uzasadnienie zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach


Andrzej Paweł Chuchnowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/180/2012
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 stycznia 2012 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2012 ROK W ZŁ.

Rodzaj:Poroz.
z AR

Razem:

81 000,00

0,00

81 000,00

Rodzaj:Poroz.
z JST

Razem:

1 540 139,00

0,00

1 540 139,00

Rodzaj:Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

Gospodarka mieszkaniowa

6 522 000,00

790 360,00

7 312 360,00

70095

Pozostała działalność

0,00

790 360,00

790 360,00

6280

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

0,00

790 360,00

790 360,00

Razem:

261 943 458,00

790 360,00

262 733 818,00

Rodzaj: Zlecone

Razem:

27 559 557,00

0,00

27 559 557,00

Ogółem

291 124 154,00

291 914 514,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/180/2012
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 stycznia 2012 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2012 ROK W ZŁ.

Rodzaj: poroz. z AR

Razem:

81 000,00

0,00

81 000,00

Rodzaj: poroz. z JST

Razem:

2 440 108,00

0,00

2 440 108,00

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

Gospodarka mieszkaniowa

5 953 800,00

1 892 780,00

7 846 580,00

70095

Pozostała działalność

0,00

1 892 780,00

1 892 780,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

1 892 780,00

1 892 780,00

758

Różne rozliczenia

7 356 357,00

- 1 102 420,00

6 253 937,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

7 356 357,00

- 1 102 420,00

6 253 937,00

4810

Rezerwy

5 856 357,00

5 856 357,00

ogólna

2.499.857,00

2.499.857,00

celowa - lokalne inicjatywy inwestycyjne

431.500,00

431.500,00

celowa - zarządzanie kryzysowe

600.000,00

600.000,00

celowa - wydatki oświatowe

2.325.000,00

2.325.000,00

4810

celowa - z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

1.500.000,00

- 1 102 420,00

397.580,00

Razem:

269 255 787,00

790 360,00

270 046 147,00

Rodzaj: Zlecone

Razem:

27 559 557,00

0,00

27 559 557,00

Ogółem:

299 336 452,00

300 126 812,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/180/2012
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 stycznia 2012 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2012 ROK W ZŁ.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

600

Transport i łączność

15 044 629,00

60015

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

11 042 129,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

42 129,00

Przebudowa skrzyżowania przez plac Św. Krzyża wraz z sąsiednimi ulicami

42 129,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6 600 000,00

Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebicie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)

6 600 000,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

4 400 000,00

Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebicie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)

4 400 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

4 002 500,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

4 002 500,00

Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic

500 000,00

Odwodnienie drogi przy garażach - róg ul. Modrzewiowej - Świerkowej

60 000,00

Przebudowa i rozbudowa ul. Szkolnej

100 000,00

Przebudowa ul. Mieszka I w Suwałkach

2 090 000,00

Przebudowa ulic na osiedlach mieszkaniowych w Suwałkach

1 200 000,00

Wykonanie parkingu przy ul. 11 Listopada w Suwałkach

32 500,00

Wykonanie placu zabaw i parkingu przy ul. Białostockiej i Warszawskiej w Suwałkach

20 000,00

630

Turystyka

100 000,00

63095

Pozostała działalność

100 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

100 000,00

Przebudowa ciągu pieszo - jezdnego przy zalewie Arkadia

100 000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

6 632 780,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

4 740 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

4 740 000,00

Wykup nieruchomości

4 740 000,00

70095

Pozostała działalność

1 892 780,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 892 780,00

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych na mieszkania socjalne w budynku mieszkalnym przy ul. Sejneńskiej 18 w Suwałkach

1 892 780,00

750

Administracja publiczna

574 650,00

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

9 350,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

9 350,00

Zakupy inwestycyjne

9 350,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

565 300,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

182 300,00

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa

182 300,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

33 000,00

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa

33 000,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

350 000,00

Zakupy inwestycyjne

350 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

200 000,00

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

200 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

200 000,00

Rozbudowa oraz modernizacja pomieszczeń Miejskiego Stanowiska Kierowania PSP w Suwałkach

200 000,00

758

Różne rozliczenia

1 500 000,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

1 500 000,00

6800

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

1 500 000,00

Wydatki z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

1 500 000,00

801

Oświata i wychowanie

60 000,00

80101

Szkoły podstawowe

60 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

60 000,00

Budowa szkolnych placów zabaw

60 000,00

851

Ochrona zdrowia

20 000,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

20 000,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

20 000,00

Zakupy inwestycyjne

20 000,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

265 200,00

85305

Żłobki

265 200,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

265 200,00

Adaptacja budynku Przedszkola nr 7 na Żłobek Miejski w Suwałkach

265 200,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

7 671 659,00

90006

Ochrona gleby i wód podziemnych

1 254 200,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

887 300,00

Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach

887 300,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

366 900,00

Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach

366 900,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

100 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

100 000,00

Fragmenty sieci energetycznych

100 000,00

90017

Zakłady gospodarki komunalnej

1 500 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 500 000,00

Rozbudowa bazy Zakładu Usług Komunalnych - budynek warsztatowo - socjalny

1 500 000,00

90095

Pozostała działalność

4 817 459,00

6010

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

955 000,00

Podwyższenie kapitału założycielskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach

955 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

3 862 459,00

Budowa parkingów w kwartale między ulicami: Kościuszki, Dwernickiego, Noniewicza, Chłodna - I etap

1 500 000,00

Budowa ulic w kwartale: Kościuszki, Chłodna, Noniewicza i Waryńskiego w Suwałkach

112 459,00

Dokumentacja przyszłościowa

200 000,00

Rewitalizacja Parku im. Marii Konopnickiej

2 000 000,00

Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych

50 000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

26 376 242,00

92195

Pozostała działalność

26 376 242,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

13 157 355,00

Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach

13 157 355,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

13 218 887,00

Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach

13 218 887,00

926

Kultura fizyczna

29 520,00

92601

Obiekty sportowe

29 520,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

29 520,00

Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią

29 520,00

Razem

58 474 680,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/180/2012
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 stycznia 2012 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2012 rok.

L.p.

Forma gospodarki

Przychody

w tym:

Zakres dotacji

Koszty

Zakłady budżetowe

w 2012 r.

Dotacje
z budżetu
(brutto)

Dotacje
przedmiotowe

Dotacje
na inwestycje

w 2012 r.

1

Zarząd Budynków Mieszkalnych 70001

14 981 800

1 046 800

548 800

498 000

utrzymanie działu dodatków mieszkaniowych, działu lokalowego i remonty budynków mieszkalnych

14 974 800

3

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych 90002

2 884 900

segregacja, przyjęcie i utylizacja odpadów komunalnych

2 864 000

RAZEM

17 866 700

1 046 800

548 800

498 000

17 838 800


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/180/2012
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 stycznia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu miasta na 2012 rok w zł.

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

1

2

3

4

Przychody ogółem:

24 360 741,00

1

Przychody ze spłat udzielonych pożyczek

951

350 000,00

2

Przychody z zaciągniętych kredytów

952

24 010 741,00

Rozchody ogółem:

16 148 443,00

1

Spłaty otrzymanych kredytów

992

16 148 443,00


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/180/2012
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 stycznia 2012 r.

U z a s a d n i e n i e

§ 1. Zmiany planu dochodów o kwotę 790.360 zł dotyczą:

1) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane jest z dofinansowaniem z Banku Gospodarstwa Krajowego zadania pn."Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych na mieszkania socjalne w budynku mieszkalnym przy ul. Sejneńskiej 18 w Suwałkach".

§ 2. Zmiany planu wydatków o kwotę 790.360 zł dotyczą:

1) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane jest z realizacją zadania pn."Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych na mieszkania socjalne w budynku mieszkalnym przy ul. Sejneńskiej 18 w Suwałkach";

2) działu 758 Rezerwy ogólne i celowe - związane jest z podziałem celowej rezerwy budżetowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk, z przeznaczeniem na realizację zadania pn."Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych na mieszkania socjalne w budynku mieszkalnym przy ul. Sejneńskiej 18 w Suwałkach".

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe