Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 220/13 Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 29 marca 2013r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz.1240 z póź. zm/, zarządzam , co następuje:

§ 1. Przyjmuję: 1/ Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2012 rok według którego: plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 29 784 865zł wykonanie 27 409 107,59zł plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 29 039 582zł wykonanie 26 449 557,10zł 2/ Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury, dla którego organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego 3/ Informację o stanie mienia komunalnego

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podpisania : 1/ Radzie Miasta 2/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku .

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Burmistrz Miasta


mgr inż. Jarosław Siekierko


BURMISTRZ MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

S P R A W O Z D A N I E

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

ZA 2012 ROK

Budżet miasta Wysokie Mazowieckie na 2012 rok został uchwalony uchwałą Rady Miasta w Wysokiem Mazowieckiem Nr XIV/71/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.

Dochody budżetowe stanowiły kwotę 28 763 900zł

Wydatki budżetowe stanowiły kwotę 27 763 900zł

Nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 1 000 000zł przeznaczono na spłatę rat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem na "Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Jagiellońskiej" oraz rat kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku na "Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Rynek, Mystkowska, Długa oraz na Termomodernizację budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 i Budowę budynku socjalnego przy ulicy Kościelnej " oraz "Przebudowę ulicy Ludowej /rondo/"

.

W budżecie utworzone zostały rezerwy budżetowe:

- ogólna w wysokości 108 000zł na nieprzewidziane wydatki

- celowa w wysokości 42 000zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

W 2012 roku zostało podjętych 8 uchwał zmieniających budżet miasta:

1.uchwała Rady Miasta Nr XV/81/12 z dnia 31 stycznia 2012 roku dotycząca zmiany dochodów i wydatków własnych budżetu

2.uchwała Rady Miasta Nr XVII/91/12 z dnia 28 marca 2012r dotycząca zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych własnych, zmniejszenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, zmniejszenia subwencji oświatowej, ustalenia limitów wydatków na zadania inwestycyjne, ustalenia przychodów i rozchodów budżetu oraz ustalenia planów przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych

3. uchwała Rady Miasta Nr XIX/98/12 z dnia 30 maja 2012r dotycząca zmiany dochodów i wydatków budżetowych ustalenia limitów wydatków na zadania inwestycyjne,oraz ustalenia kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

4. uchwała Rady Miasta Nr XX/106/12 z dnia 27 czerwca 2012r dotycząca zmiany dochodów i wydatków budżetowych otrzymanych dotacji celowych, ustalenia limitów wydatków na zadania inwestycyjne,oraz ustalenia kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta.

5. uchwała Rady Miasta Nr XXI/114/12 z dnia 31 sierpnia 2012r dotycząca zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych własnych jak też z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego, ustalenia limitów wydatków na zadania inwestycyjne oraz ustalenia dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych

6. uchwała Rady Miasta Nr XXIV/121/12 z dnia 31 października 2012r dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych dotyczących zadań własnych i zadań zleconych oraz ustalenia kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

7. uchwała Rady Miasta Nr XXV/129/12 z dnia 28 listopada 2012r dotycząca zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych własnych oraz z tytułu otrzymanej dotacji celowej i subwencji oświatowej, przeniesienia wydatków budżetowych oraz ustalenia dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych

8. uchwała Rady Miasta Nr XXVI/137/12 z dnia 28 grudnia 2012r dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych dotycząca realizacji zadań własnych oraz zmniejszenia rezerwy ogólnej

Ponadto Burmistrz Miasta podjął 8 zarządzeń w sprawie przeniesień wydatków budżetowych w tym 5 zmieniające budżet /otrzymane dotacje celowe/:

1. Zarządzenie Nr 114/12 z dnia 29 lutego 2012 r .

2. Zarządzenie Nr 131/12 z dnia 25 kwietnia 2012r.

3. Zarządzenie Nr 144/12 z dnia 15 czerwca 2012r .

4. Zarządzenie Nr 153/12 z dnia 29 czerwca 2012 r.

5. Zarządzenie Nr 166/12 z dnia 10 sierpnia 2012 r .

6. Zarządzenie Nr 177/12 z dnia 27 września 2012r .

7. Zarządzenie Nr 191/12 z dnia 29 listopada 2012 r .

8. Zarządzenie Nr 195/12 z dnia 17 grudnia 2012 r .

W 2012 roku zrealizowano i dokonano zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlagających zwrotowi a mianowicie:

1. Uchwałą Nr XVII/91/12 zwiększono wydatki na Projekt w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki p.n.

"Trening czyni mistrza", który realizowany był Szkole Podstawowej Nr 1 Wysokie Mazowieckie

Cel Projektu :

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostepie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakosci usług edukacyjnych

Wartość projektu: 299 999,48

w tym: środki z budżetu EFS: 254 999,55

środki z budżetu krajowego: 44 999,93

Wydatki dotychczas poniesione: 296 544,28

w tym: środki z budżetu EFS 253 050,97

środki z budżetu krajowego: 43 493,31

Poniesione wydatki w 2012 r.: 189 113,32

w tym: środki z budżetu EFS: 161 734,67

środki z budżetu krajowego: 27 378,65

2. Uchwałą budżetową przyjęto do realizacji i wykonano:

Projekt w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki p.n. "Wirtualna społeczność szkolna" realizatorem którego było Gimnazjum

Celem Projektu była aktywizacja edukacyjna społeczności lokalnej w okresie IX 2011 - I 2012 (nauczycieli, rodziców, uczniów).

Wartość Projektu 44 354,40

w tym: środki EFS 37 701,24

środki krajowe 6 653,00

Wydatki dotychczas poniesione: 40 664,40

w tym: środki z budżetu EFS 34 564,74

środki z budżetu krajowego: 6 099,50

Poniesione wydatki w 2012 r.: 3 690,00

w tym: środki z budżetu EFS 3 136,50

środki z budżetu krajowego 553,50

3. Uchwałą budżetową przyjęto do realizacji i wykonano:

Projekt "Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii w Pływalni Miejskiej WODNIK w Wysokim Mazowieckiem"

Celem Projektu było zaoszczędzenie energii cieplnej pochodzącj ze spalania konwencjonalnych paliw oraz obniżenie kosztów eksploatacyjnych energii cieplnej zużywanej przez Pływalnię.

Planowana wartość projektu 650 000

w tym: środki z budżetu UE 548 000

środki z budżetu miasta 102 000

Wydatki poniesione na projekt 525 230

w tym: środki z budżetu UE 446 445

środki z budżetu miasta 78 785

Po dokonaniu powyższych zmian budżet miasta na dzień 31 grudnia 2012 roku stanowił:

dochody budżetowe 29 784 865 zł

- wydatki budżetowe 29 039 582 zł

- przychody 254 717 zł

- rozchody 1 000 000 zł

Nadwyżkę budżetu miasta stanowi kwotę 745 283zł

Na kwotę zobowiązań w wysokości 3 350 000 zł składa się:

1. kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Jagiellońskiej w kwocie 550 000zł

2. kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Rynek, Mystkowska, Długa oraz na Termomodernizację budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 i budowę budynku socjalnego przy ulicy Kościelnej w kwocie 800 000zł

3. kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku na "Przebudowę ulicy Ludowej /rondo/" 2 000 000zł.

W 2012 roku Miasto otrzymało dotację celową z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pomocy finansowej, a mianowicie z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem w wysokości 5 000zł .

Miasto nie udzieliło dotacji celowych dla innych jednostek samorządu terytorialnego.

Na mocy uchwały Nr XXXVII/149/05 z dnia 24 listopada 2005 roku Rady Miasta Wysokie Mazowieckie zwolniono z podatku od nieruchomości budynki, budowle i grunty stanowiące własność miasta, związane z prowadzeniem działalności kulturalnej i sportowo rekreacyjnej tj:

  1. Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie na kwotę 23 667zł
  2. Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem na kwotę 10 570zł
  3. Stadion Miejski w Wysokim Mazowieckiem na kwotę 3 377zł
  4. Miejska Pływalnia "WODNIK" na kwotę 8 917zł

W 2012 roku Miasto nie udzielało poręczeń i gwarancji dla podmiotów gospodarczych.

Zestawienie realizacji dochodów stanowi załącznik Nr 1

Zestawienie realizacji wydatków stanowi załącznik Nr 2

do niniejszego sprawozdania.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na plan dochodów budżetu miasta w wysokości 29 784 865zł w 2012 roku realizacja wyniosła 27 409 107,59zł, co stanowi 92,0 % wykonania planu w tym:

dochody bieżące na plan 25 656 165zł realizacja wyniosła 24 356 167,84zł

dochody majątkowe na plan 4 128 700zł realizacja wyniosła 3 052 939,75zł

Szczegółowa realizacja przedstawia się następująco:

1.ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27 179,91zł

Kwotę tę stanowi dotrzymana dotacja na zwrot podatku zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 15 042,15zł

Kwotę tę stanowią wpływy za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam w pasie drogowym

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 810 098,40zł

Są to dochody z majątku miasta, które stanowią:

1/ opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości 282 926,36zł

2/ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność miasta

111 283,57zł

3/wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 734147,00zł

4/wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 1 677 641,34zł

5/odsetki od nieterminowych wpłat 4 100,13zł

4. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 137 720,95zł

Kwotę tę stanowią:

1/dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 135 669zł

2/wpływy za realizację zadań z zakresu administracji rządowej 9,30zł

3/różne dochody 2 042,65zł

5. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 1 642,00zł

Jest to wpływ dotacji na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców w mieście

6. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 36 841,60zł

1/ kwotę 31 841,60 stanowią wpływy z mandatów nałożonych przez straż miejską

2/ dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem w wysokości 5 000zł .

7. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 13 946 846,21zł

Na kwotę tę składają się : dochody własne, dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe oraz udziały w podatkach stanowiące dochody budżetu państwa .

Dochody te na plan 14 769 244zł, zostały zrealizowane w wysokości 13 946 846,21zł , co stanowi 94,4 % planu.

Przedstawiają się one następująco:

1/ Podatek od działalności gospodarczej - karta podatkowa 16 910,15zł tj. 93,9% planowanych rocznych wpływów

2/wpływy z podatków lokalnych od jednostek gospodarki uspołecznionej 4 104 283,19zł tj. 96,0% w tym:

- podatek od nieruchomości 3 883 883,79zł

- podatek rolny 2 594,00zł

- podatek leśny 287,00zł

- podatek od środków transportowych 213 064,00zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych 2 702,00zł

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków 1 752,40zł

3/ wpływy z podatków lokalnych od osób fizycznych 1 990 138,93zł tj. 93,1% w tym:

- podatek od nieruchomości 1 145 410,87zł

- podatek rolny 66 875,57zł

- podatek leśny 7 711,46zł

- podatek od środków transportowych 333 012,80zł

- podatek od spadków i darowizn 70 545,80zł

- opłata od posiadania psów 10 098,20zł

- wpływy z opłaty targowej 82 348,50zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych 259 936,75zł

- pozostałe dochody tj. koszty upomnień 2 904,00

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków 11 294,98zł

4/ Wpływy z opłaty skarbowej 328 476,75 tj.65,7% wykonania planu

5/ wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 271 572,70zł tj.100,5% wykonania planu

6/ pozostałe opłaty 41,33zł

7/ Udział miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7 235 423,16zł

tj. 95,5 % rocznych wpływów

w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych 6 876 333zł,co stanowi 97,2 %

podatek dochodowy od osób prawnych 359 090,16zł, co stanowi 71,8 % planowanych rocznych wpływów

8. RÓŻNE ROZLICZENIA 6 553 171,57zł

Kwotę tę stanowią:

1/ otrzymana subwencja oświatowa w kwocie 6 502 066zł

2/ środki z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów gmin 31 878zł

3/ odsetki od środków na rachunkach bankowych 19 227,57zł

9. OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 287 437,35zł

Kwotę tę stanowią :

1/ grzywna za niedopełnienie obowiązku szkolnego 627,30zł

2/dochody zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 kwota 84 188,00zł

3/wpływy zrealizowane przez Przedszkole Miejskie Nr 1 kwota 337 962,85zł

4/wpływy zrealizowane przez Przedszkole Miejskie Nr 2 kwota 485 397,98zł

5/dochody zrealizowane przez Gimnazjum kwota 67 229,22zł

6/ Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Wysokiem Mazowieckiem" kwota 311 636zł

10. POMOC SPOŁECZNA 1 711 508,57zł

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wpłynęło:

1/ na świadczenia rodzinne 1 230 692,05zł

2/ za egzekucję zaliczki i funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych 14 081,12zł

3/ na składki ubezpieczeń zdrowotnych opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 7 784,54zł

4/ na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 75 516,24zł oraz zasiłki stałe z pomocy społecznej 55 260,00zł

5/ na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 154 325zł

6/ na specjalistyczne usługi opiekuńcze 26 796zł

7/ za realizację zadań rządowych 254,77zł

8/ z tytułu świadczonych usług opiekuńczych wpłynęło 9 798,85zł

9/ na wypłatę zasiłków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne kwota 17 000zł

10/ na realizację rządowego programu "posiłek dla potrzebujących" 120 000zł

11. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 181 001,78zł

Kwotę tę stanowi otrzymana w 2012 roku dotacja na dofinansowanie projektów w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanych przez:

1/ Szkołę Podstawową Nr 1:

Projekt "Trening czyni mistrza" kwota 180 575,78zł

2/ Gimnazjum:

Projekt "Wirtualna społeczność szkolna" kwota 426,00zł

12. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 35 186,03zł

Kwotę tę stanowi dotacja na:

1/ realizację rządowego programu "Wyprawka szkolna" 24 994,03zł

2/ dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

10 192,00zł

13.GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 648 946,73zł

Kwotę tę stanowią następujące wpływy:

1/ środki na zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podlaskiego " Zamknięcie i rekultywacja wydzielonej części(sektor 1 i 4) składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne dla Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie" kwota 308 031,07zł

2/ za gospodarowanie odpadami 99 516,62zł

3/ wpływy z opłat za ochronę środowiska 241 399,04zł

14. KULTURA FIZYCZNA I SPORT 16 484,34zł

Kwotę tę stanowią środki Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podlaskiego /RPOWP/ na realizację zadania p.n." Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii w Pływalni Miejskiej WODNIK w Wysokiem Mazowieckiem"

Łączne dochody budżetowe w 2012 roku zrealizowane zostały w wysokości 27 409 107,59zł, co stanowi 92,0 % przewidywanych wpływów rocznych.

Na niezrealizowane 8% budżetu wpływ miały:

1/ sprzedaż prawa własności nieruchomości, gdzie na ogłaszane przetargi nieograniczone trzech działek na terenach przemysłowych, sprzedane zostały tylko dwie nieruchomości

2/ wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych

3/ wpływy z opłaty skarbowej

4/ brak refundacji kosztów poniesionych w 2012 roku w ramach RPOWP zadania:

" Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, pompy ciepła w Pływalni Miejskiej WODNIK w Wysokiem Mazowieckiem" w wysokości 429 960,87zł

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na plan wydatków budżetu miasta w wysokości 29 039 582 zł w 2012 roku realizacja wyniosła 26 449 557,10zł, co stanowi 91,0 % w tym:

wydatki bieżące na plan 20 609 503zł realizacja wyniosła 19 704 676,51zł

wydatki majątkowe na plan 8 430 079zł realizacja wyniosła 6 744 880,59zł

Wykonanie planu przedstawia się następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 28 539,23 zł

Na wydatki w tym dziale złożyły się:

1/ przekazane na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku wpływy z podatku rolnego w wysokości 2% stanowiące kwotę 1 359,32 zł,

2/ zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników

wydatkowano 26 646,97zł,

3/ zakup materiałów biurowych 532,94 zł.

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 191 509,91zł

Wydatki poniesione zostały na:

1/ oznakowanie ulic w mieście 27 301,89 zł

2/ utrzymanie nawierzchni ulic 92 770,46 zł

3/ umieszczenie urządzenia w pasie drogi powiatowej 273,38 zł

4/ remont Pomnika POW 13 000 zł

5/ monitoring wskaźników dla projektu "Przebudowa dróg w centrum miasta Wysokie Mazowieckie" 19 680 zł

W zakresie inwestycji drogowych wykonano:

1/ budowę nawierzchni ulic /asfalty/ 696 541,49 zł

2/ modernizację chodników ulicy Kościelnej i Ogrodowej 199 791,53 zł

3/ przebudowę chodnika ulicy Kardynała Wyszyńskiego i Obrońców Miasta 58 109,90 zł

4/ przebudowę ulicy Trakt Suraski 76 661,26 zł

5/ opracowano dokumentację techniczną na budowę parkingów w mieście 7 380,00 zł

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 331 915,81 zł

Powyższa kwota została wykorzystana na:

1/ wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości 49 51,40 zł

2/ wykonanie operatów szacunkowych lokali 2 770 zł

3/ ogłoszenia w prasie 9458,21 zł

4/ wypisy z rejestru gruntów i mapy sytuacyjne 7,20 zł

5/ opłaty sądowe 842 zł

6/ opłata adiacencka rzeczoznawca 4305,00 zł

7/ podatek od towarów i usług z zakresie gospodarki gruntami 309 582,00 zł

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 76 391,36zł.

W dziale tym wydatki stanowiły:

1/ plan zagospodarowania przestrzennego
zmiany w planie: dokumentacja techniczna projektu zmian 34 299,28 zł

diety komisji urbanistycznej 6500 zł

2/ opracowania geodezyjne i kartograficzne

kopie map 214,65 zł

wypis z rejestru gruntów 204 zł

opracowania geodezyjne, podziały 4 797 zł

3/ cmentarnictwo - utrzymanie grobów wojennych: zakup kwiatów zniczy 30 376,43 zł

5.ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 103 130,79 zł

Realizując w 2012 roku to zadanie kwotę powyższą wydatkowano na:

1/zadania zlecone realizowane były z dotacji, która nie pokryła kosztów realizacji zadan rządowych, przez pracowników prowadzących sprawy Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, sprawy wojskowe i działalności gospodarczej 135 669,00 zł

ze środków własnych na dopłatę do realizacji zadan zleconych, to jest bieżące funkcjonowanie (płace, pochodne od wynagrodzen, odpis na ZFŚS, przesyłki pocztowe, materiały biurowe, druki, energia elektryczna, cieplna, woda, środki czystości, konserwacja sieci komputerowej aktualizacja oprogramowania) 207 366,51zł

2/ koszty Rady Miasta, na które składały się: diety radnych, zakupy artykułów spożywczych na obrady sesji, wiązanki okolicznościowe i upominki oraz usługi transportowe 175 342,86zł

3/ utrzymanie Urzędu Miasta, na które złożyły się: wydatki na wypłaty wynagrodzen pracownikom, łącznie z pochodnymi, wydatki rzeczowe, materiały biurowe, druki, energia elektryczna, zakup energii cieplnej, wody, środki czystości, obsługa prawna, serwis sieci komputerowej, szkolenia i podróże służbowe, usługi telefoniczne 1 466 617,95 zł

4/ promocja miasta w ramach której: opłacono składkę członkowską za udział miasta w Związku Miast Polskich, zakupiono gadżety promocyjne ( kalendarze, kufle, puchary, nagrody w turniejach, koszulki z nadrukiem herbu miasta dla uczestników zawodów), artykuły promocyjne w prasie i portalach interentowych innych podmiotów, promocyjne programy radiowe, opłata za serwer, na którym znajduje się strona internetowa miasta oraz domenę strony internetowej, organizacja spotkań promocyjnych, transport koni biorących udział uroczystościach miejskich, prowadzenie kroniki miasta na kwotę 32 717,57zł.

5/ na pozostałą działalność kwota wydatków wyniosła 85 416,90zł i stanowiła ją:

prowizja od opłaty targowej 81 525,05zł

koszty komornicze i opłaty egzekucyjne 3 891,85zł

6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

I OCHRONY PRAWA 1 642,00 zł

Kwotę powyższa przeznaczono na:

1/serwis oprogramowania związanego z prowadzeniem stałego rejestru wyborców 1 642,00 zł,

2/ zakup materiałów biurowych 242zł,

7. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

315 084,70zł

Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej realizowane były na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz obrony cywilnej.

W ramach tego działu wydatki stanowiły:

1/Pomoc dla Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem:

sfinansowano służbę patrolową na Dni Miasta 1 000zł

dofinansowano zakup samochodu oznakowanego 10 000,00 zł.

2/ Na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej wydatkowano 77 122,14zł.

Kwota została wykorzystana na :

utrzymanie gotowości bojowej dwóch samochodów strażackich i sprzętu pożarniczego (zakup paliwa i olei), dofinansowanie do zakupu motopompy, roczna opłata ubezpieczenia dwóch samochodów, polisa ubezpieczania strażaków, opłata za energię elektrycznej i gazową, wynagrodzenie dla kierowcy i składka ZUS, diety dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, selektywne wywoływanie strażaków, monitoring budynku, naprawa instrumentów muzycznych, zakup stroików i klarnetów oraz dofinasowanie do zakupu saksofonu, przegląd techniczny instalacji gazowej i wentylacji w budynku OSP, przegląd gwarancyjny i techniczny samochodów i zestawu narzędzi hydraulicznych, usługa gastronomiczna - święto strażaka, zakup butów specjalnych, hełmów i kominiarek, badania okresowe członków OSP, zakup materiałów budowlanych przy remoncie budynku.

4/ Na obronę cywilną w 2012 roku wydatki wyniosły 1801,48 zł i przeznaczone zostały na energię elektryczną do syren alarmowych oraz ich konserwację.

5/Na utrzymanie Straży Miejskiej wydatkowano kwotę 225 161,08 zł.

Powyższe środki finansowe przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i pochodne od tych wynagrodzeń, zakup umundurowania i wyposażenia, podróże służbowe, opłaty za szkolenia i za dysponowanie częstotliwością radiową.

8. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 213 169,97zł

Kwotę tę stanowią wydatki na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych:

1/ od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym na budowę kanalizacji w ulicy Jagiellońskiej

2/od kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę kanalizacji w ulicy Rynek i inne oraz infrastruktury w ulicy Ludowej/rondo/.

3/ prowizji od uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym

9. OŚWIATA I WYCHOWANIE 12 724 345,47 zł

1/Wydatki na działalność Szkoły podstawowej Nr 1 wyniosły 4 659 278,08 zł.

Przeznaczone zostały one na wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi oraz na bieżące utrzymanie szkoły: energię cieplną, elektryczną, wodę, środki czystości, materiały biurowe, rozmowy telefoniczne, delegacje, akcesoria komputerowe, pomoce naukowe i dydaktyczne, usługi, prowadzenie stołówki szkolnej, Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników i nauczycieli emerytów oraz na dokształcanie nauczycieli.

2/Wydatki na działalność Gimnazjum wyniosły 3 707 171,47 zł i przeznaczono je na wynagrodzenia pracownicze i pochodne od wynagrodzeń na bieżące utrzymanie szkoły tj. energię cieplną , elektryczną , wodę , środki czystości , materiały biurowe ,rozmowy telefoniczne, delegacje,pomoce naukowe i dydaktyczne prowadzenie stołóweki szkolnej, Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników i nauczycieli emerytów oraz na dokształcanie nauczycieli.

3/Na utrzymanie Przedszkoli Miejskich wydatkowano 2 729 460,13zł, w tym na:

Przedszkola Miejskiego Nr 1 kwota 1 158 073,58zł,

Przedszkola Miejskiego Nr 2 kwota 1 571 386,55zł.

4/ dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół 17 191,83

5/ stypendia Burmistrza Miasta dla uczniów 33 300zł

6/ wynagrodzenie dla członków komisji - awans zawodowy nauczycieli 1 250zł

7/ W 2012 roku w ramach inwestycji oswiatowych wykonano "Termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimanzajum", której koszt wyniósł 1 576 693,96zł

w tym:

Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania kwota 311 636zł

Środki własne 1 265 060,96zł

10.OCHRONA ZDROWIA 289 847,53zł

Z przeznaczeniem na rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz narkomanii.

Plan na 2012 rok wynosił 300 000,00 zł w tym na przeciwdziałanie narkomanii 40 000,00zł.

Wykonanie wynosi 289 847,53 zł w tym na przeciwdziałanie narkomanii 37 888,50 zł.; rozwiązywanie problemów alkoholowych 251 959,03 zł.

Realizacja była dokonywana w 6 zadaniach:

Zadanie Nr 1

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem .

W kwocie 16 420,00

1/ Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin

(wynagrodzenie specjalisty Terapii-Uzależnień);

2/ Zakup drukarki na potrzeby MKRPA.

3/ Zakup rozszerzonego programy LEX

Zadanie Nr 2

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

W kwocie 69 281,00 w tym 41 417,00zł rozwiązywanie problemów alkoholowych,. 27 864,00 zł na przeciwdziałanie narkomani:

1/Wynagrodzenie psychologa i psychiatry za przeprowadzenie badań i wydanie opinii w

przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób skierowanych przez MKRPA,

2/ Opłaty za złożone wnioski do Sądu w celu skierowania osób na leczenie odwykowe,

3/ Współfinansowanie koloni terapeutyczno-wypoczynkowych za granicą,

4/ Wynagrodzenie członków MKRPA,

Przeciwdziałanie narkomanii:

Opłata kolonii terapeutyczno-wypoczynkowych

Zadanie Nr 3

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych.

W kwocie 191 702,00 zł w tym 182 177,00zł rozwiązywanie problemów alkoholowych,

9 525,00 zł na przeciwdziałanie narkomani:

1/ Prowadzenie świetlicy Środowiskowej ARKADIA,

2/ W ramach form alternatywnych spędzania wolnego czasu przez młodzież sfinansowano:

prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki nożnej,

prowadzenie drużyn młodzieżowych tenisa stołowego,

prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki koszykowej ,

prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki siatkowej,

szkolenie dzieci i młodzieży Judo,

zawody sportowe "Cała polska Biega",

turniej tańca towarzyskiego,

zawody kolarskie- Memoriał im. Bogusława Skoczenia;

Mistrzostwa Polski Północno -Wschodniej w KARATE,

3/ Przeprowadzono programy profilaktyczne i konkursy w szkołach:

I Ty możesz zostać Kopernikiem,

Referat na temat "Szkodliwego wpływu alkoholu na organizm człowieka;

Konkurs "O Życiu , Osobowości i Nauczaniu Błogosławionego Ojca Św. Jana Pawła II"

Spektakl profilaktyczny Szkoła Podstawowa Nr 1 "Trzeźwe spojrzenie",

Finansowano za korzystanie z pływalni przez młodzież z Klubu Małolat.

4/ Dokonano modernizacji systemu monitoringu wizyjnego:

zamontowano nową kamerę na budynku dworca PKS;

zamontowano nową kamerę na słupie przed Miejskim Przedszkolem Nr 1,

modernizacja systemu w MOK i parku przy ul. Mickiewicza.

5/ Przeciwdziałanie Narkomanii- dofinansowano:

Masową imprezę profilaktyczno Szkolny Dzień Profilaktyki pt. "Nie przechodź obojętny" w Gimnazjum,

III Otwarte Mistrzostwa Wysokiego Mazowieckiego w JUDO ,

zakup filmu do Szkoły Podstawowej Nr 1 - środki uzależniające.

Zadanie Nr 4

Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii.

W kwocie 7 889,00

1/ Zakup art. papierniczych i środków czystości na potrzeby Klubu Rodzin Abstynenckich

2/ usługi telefoniczne,

3/ organizacja uroczystości z okazji XVI rocznicy powstania Klubu Rodzin Abstynenckich Łabędź,

Zadanie Nr 5

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

W kwocie 4 556,00

1/ Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych,

2/ Szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych.

Zadanie 6

Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

Zadanie to jest realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

11. POMOC SPOŁECZNA 2 367 020,51zł

Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane były przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

1/ pobyt w Domu Pomocy Społecznej zapewniono dla 5osób na kwotę 68 496,08zł.

2/ na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wydatkowano kwotę 426,80zł. ( obowiązek partycypowania w kosztach umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej ).

3/ Na zadania związane z realizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tj. prowadzenie Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego wydatkowano kwotę 1 166,14zł.

4/ wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego to kwota 1 230 692,05zł.

Ze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w roku 2012 skorzystało 308 rodzin

5/ składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy społecznej 7 784,54zł

6/ zasiłki i pomoc w naturze 99 515,28zł

7/ zasiłki stałe 55 260zł

8/ utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 487 207,75zł

9/ specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczono dla 2 dzieci na kwotę 26 796 zł.

10/realizacjarządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, dodatkową pomocą w miesiącach od stycznia do grudniu 2012r. Pomocą zostały objęte osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - 18 osób na kwotę 17 000 zł.

11/ realizacja programu rządowego ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ( posiłek i zasiłek na zakup żywności ) 153 928,29zł w tym na doposażenie stołówek szkolnych wydatkowano 60 000zł

12/ na wypłaty dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 218 747,58 zł.

Z dodatków skorzystało ogółem 121 rodzin w tym:

lokatorzy i właściciele lokali w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej 61 rodzin na kwotę 110 947 zł.

najemcy lokali w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 42 rodziny na kwotę

76 723 zł.

właściciele lokali w zasobach ZGM 17 rodzin na kwotę 30 905 zł.

pozostali właściciele lokali 1 rodzina na kwotę 173 zł.

Średnia kwota dodatku mieszkaniowego ukształtowała się na poziomie 188,09 zł.

i w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

lokatorzy i właściciele lokali w zasobach SM 195,67 zł.

najemcy lokali w zasobach ZGM 183,11 zł.

właściciele lokali w zasobach ZGM 180,73 zł.

pozostali właściciele lokali 26,68 zł.

.

12. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 194 109,50 zł

Kwotę tę stanowiła realizacja w 2012 roku projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

1/ Szkoła Podstawowa Nr 1:

Projekt "Trening czyni mistrza" kwota 190 419,50zł

2/Gimnazjum:

Projekt "Wirtualna społeczność szkolna" kwota 3 690,00zł

13. EDUKAYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 158 406,30 zł

Kwotę na edukacyjną opiekę wychowawczą wykorzystano na utrzymanie świetlicy przy Szkole Podstawowej nr 1 wypłatę stypendiów socjalnych oraz dopłaty do podręczników.

1/ Utrzymanie świetlicy wyniosło 114 423,76 zł.

2/ Wydatki na pomoc materialną dla uczniów (stypendia socjalne) wyniosły 12 740 zł

W roku 2012 przyznano stypendia socjalne dla 29 uczniów.

3/ Dopłaty do zakupionych podręczników dla uczniów "Wyprawka szkolna" wydano kwotę 31 242,54 zł. Pomocy w tej formie udzielono uczniom szkoły podstawowej, gimnazjum oraz uczniom szkół średnich .

16.GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4 658 363,32zł

W 2012 roku wydatki na gospodarkę komunalną stanowią:

1/ opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym drogi krajowej nr 66 /pod ulicą 1-go Maja/ 276 zł

2/ opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym drogi wojewódzkiej 962,10 zł

3/ opłaty za wprowadzenie wód opadowych do gruntu /WFOŚ i GW/ 25 502 zł

4/ opłaty za zajęcie pasa drogowego - droga wojewódzka, ul. Warszawska 337,70 zł

5/ na remont i konserwację kanalizacji deszczowej w mieście 167 405,98 zł

6/ konserwacja i utrzymanie rzeki Brok 4 500,00 zł

7/ budowa kanału sanitarnego ul. Warszawska /Trakt Suraski/ 122 517,61 zł

8/ budowa wodociągu ul. Warszawska /Trakt Suraski/ 129476,09 zł

9/ budowa kanału deszczowego ul. Warszawska /Trakt Suraski/ 237 542,41 zł

10/ budowa kanału sanitarnego w ul. Boboli 58505,23 zł

11/ budowa kanalizacji deszczowej ul Boboli 74 203,29 zł

12/ budowa kanału sanitarnego ul. Długa 938729,42 zł

13/ budowa kanalizacji deszczowej ul. Długa 888 277,47 zł

14/ budowa wodociągu ul. Długa 781913,39 zł

15/ budowa wodociągu ul. Ogrodowa 85331,41zł

16/ gospodarka odpadami - nagrody za selektywną zbiórkę 5994,00 zł

17/ zakup worków do selektywnej zbiórki 5834,96 zł

18/ akcja sprzątanie świata 799,50 zł.

19/ oczyszczanie miasta letnie i zimowe sprzątanie ręczne i mechaniczne, wywóz nieczystości 308 137,09 zł, w tym:

sprzątanie chodników i alejek 51 236,80 zł

wywóz nieczystości 25143,77 zł

zimowe utrzymanie dróg 107563,81 zł

zimowe utrzymanie chodników i alejek 5432,31 zł

sprzątanie ulic 118 760,40 zł

20/ utrzymanie zieleni kwota 277 739,50 zł w tym:

koszenie trawników 111 041,86 zł

utrzymanie zieleni 129 021,21 zł

modernizacja parku 38 289,43 zł

21/ oświetlenie ulic, placów i dróg w mieście 519 851,67zł w tym:

koszt energii 289 486,39 zł

naprawa i konserwacja oświetlenia 54616,67 zł

koszty energii imprez masowych 5944,52 zł

modernizacja oświetlenia ulicznego (Ogrodowa, Miłosza, Brykowska) 169 804,09 zł

22/ utrzymanie bezpańskich psów 18 585,64 zł

23/ oflagowanie świąteczne miasta 2 460 zł.

24/ oznakowanie ulic 3 480,86 zł

17. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 735 500,00 zł

Z kwoty tej wydatkowano:

1/ na utrzymanie Domu Kultury 590 500,00zł,

2/ na utrzymanie Biblioteki 135 000,00 zł

3/ na ochronę i konserwację zabytków - remont dachu kościoła pw. Św. Piotra i Pawła 10 000zł

18. KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1 060 580,70zł

Z kwoty tej przeznaczono:
1/ 291 640,00 zł jako dotacje przedmiotowa dla pływalni "Wodnik" do utrzymania 1m2 powierzchni obiektu

2/ 53 491,66zł utrzymanie stadionu miejskiego,

3/ 4 000zł udział reprezentacji miasta w turnieju miast i gmin

4/ 100 000zł dotacja dla Klubu Sportowego "RUCH"

W ramach inwestycji wykonano:

1/ w ramach RPOWP zadanie p.n .

" Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, pompy ciepła w Pływalni Miejskiej WODNIK w Wysokiem Mazowieckiem" w wysokości 505 836,35zł

W tym: środki UE 429 960,88zł

środki własne 75 875,47zł

2/ w ramach krzewienia kultury fizyczej i sportu wykonano Plac zabaw na osiedlu Zorza i osiedlu Kardynała Wyszyńskiego, atakże Zakupiono i zamontowano siłowne zewnętrznych przy miejskich placach zabaw przy ulicy Ludowej i Mickiewicza . Koszt powyzszego zadania stanowi kwota 105 612,69zł

Łączna kwota wydatków w 2012 roku wyniosła 26 449 557,10zł tj. 91,0 % planowanych rocznych wydatków.

Na wydatki inwestycyjne i modernizacje w 2012 roku wydatkowano 6 744 880,59zł,

co stanowi 25,5 % wszystkich zrealizowanych wydatków .

Przychody i rozchody budżetowe

Przychody budżetowe zrealizowane zostały w 2012 roku w kwocie 254 717zł .

Przychody stanowiły wolne środki .

Plan rozchodów w wysokości 1 000 000 zł zrealizowany został w 2012 roku w całości .

Rozchody stanowiła spłata przypadających rat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem na "Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Jagiellońskiej" oraz spłaty rat kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku na:

1/"Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Rynek, Mystkowska, Długa oraz na Termomodernizację budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 i Budowę budynku socjalnego przy ulicy Kościelnej "

2/ "Przebudowę ulicy Ludowej /rondo/"

SPRAWOZDANIE

z wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych

i wydatków nimi sfinansowanych

w 2012 roku

Wydzielone rachunki dochodów własnych w 2012 roku posiadały dwie oświatowe jednostki budżetowe:

1. Szkoła Podstawowa Nr1

2. Gimnazjum

Szkoła Podstawowa Nr1

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 0 zł

W roku 2012 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem uzyskała dochody własne w kwocie 23 031,93zł z tytułu:

- dochody z najmu pomieszczenia na sklepik i innych najmów doraźnych 14 289zł

- darowizny na paczki żywnościowe dla dzieci ze świetlicy Arkadia 670zł

- wpływy z różnych dochodów tj.: za sprzedany złom, odsprzedany gazomierz , prowizja od ubezpieczeń w PZU, środki ze sponsoringu PZU na nagrody w konkursie o bezpieczeństwie 8 082,93zł

Wydatki finansowane dochodami własnymi w kwocie 23 031,93zł

- zakup krzeseł szkolnych do 2 sal lekcyjnych, drzwiczek do szafek uczniowskich, środków chemicznych, środków czystości, świetlówek, materiałów remontowych, materiałów biurowych (tusze, tonery, bębny do drukarek), akcesoriów komputerowych części i paliwo do kosiarek, godło i tablice na budynek 17 874,21zł

- paczki żywnościowe dla dzieci ze świetlicy Arkadia 758,70zł

- zakup laptopa 1 771,70zł

- zakup pozostałych usług (naprawy sprzętu, usługi kominiarskie, naprawa sieci telefonicznej i internetowej, opłaty abonamentów) 2 627,32zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0

Gimnazjum

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 0

W roku 2012 Gimnazjum w Wysokiem Mazowieckiem uzyskało dochody własne w kwocie 40 600zł

- dochody z najmu pomieszczeń szkoly 26 805zł

- otrzymane darowizny na rzecz szkoły 7 888zł

- różne wpływy /za wydane legitymacje, sprzedaż złomu/ 5 907zł

Wydatki finansowane dochodami własnymi w kwocie 40 600zł

- zakup paliwa do kosiarki, świetlówek, odzieży roboczej, materiałów biurowych, materiałów remontowych, i wyposażenia /blaty na ławki, krzesła i firanki do sal lekcyjnych, wyposażenie apteczki 10 535zł

- zakup pomocy dydaktycznych (tablice, komputery, tor pzreszkód i książki) 10 535zł

- zakup pozostałych usług: przewóz uczniów na zawody sportowe, opłaty za przesyłki, naprawy sprzetu, usługi serwisowe, usługi informatyczne i opłaty abonamentowe

4 095zł

Stan środków obrotowych na koniec 2012 roku wynosi 0

Zestawienie dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych w 2012 roku

INFORMACJA

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

za 2012 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wysokie Mazowieckie została uchwalona uchwałą Rady Miasta w Wysokiem Mazowieckiem Nr IV/70/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.

Swoim zakresem obejmowała 4 lata budżetowe tj. rok budżetowy i 3 kolejne lata /2012-2015/.

Po dokonanych zmianach zakres lat nie został zmieniony, bowiem rok 2015 jest rokiem granicznym dla zadłużenia Miasta Wysokie Mazowieckie i Rada Miasta nie podjęła decyzji w sprawie zwiększenia zadłużenia i zaciągnięcia nowych zobowiązań.

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej odnoszą się do poszczególnych wielkości budżetowych w każdym roku objętym prognozą w układzie zapewniającym zgodność ze strukturą dla uchwał budżetowych.

Prognozy wielkości obejmują dla każdego roku odrębnie:

- dochody budżetu w podziale na bieżące i majątkowe

- wydatki budżetu w podziale na bieżące i majątkowe, z wyodrębnieniem w wydatkach bieżących kwot na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, obsługę długu, projekty realizowane przy udziale środków europejskich

- wynik budżetu

- przychody i rozchody

- kwotę długu

- źródła wyboru finansowania deficytu w kolejnych latach - dochody własne

Wieloletnia Prognoza Finansowa wskazuje na malejące zadłużenie miasta w kolejnych latach, gdzie na koniec 2015 roku nie wstąpią długoterminowe zobowiązania.

W 2012 roku miasto nie realizowało przedsięwzięć obejmujących okres roku budżetowego oraz co najmiej trzech kolejnych lat.

SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH W 2012 ROKU

W 2012 zadania zlecone realizowane były w następujących działach:

- rolnictwo

- administracja publiczna,

- urzędy naczelnych organów władzy,

- edukacyjna opieka wychowawcza,

- pomoc społeczna.

1. W zakresie Rolnictwa zrealizowano zadanie zlecone polegające na zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych kwota 27 179,91 zł

2. Na administrację publiczną otrzymaną kwotę 135 669 zł wykorzystano na

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników USC, ewidencji ludności, spraw wojskowych i ewidencji działalności gospodarczej .

3. W dziale Urzędy Naczelne Organów Władzy Państwowej otrzymano dotację w wysokości 1642zł, którą wydatkowano na prowadzenie rejestru wyborców w mieście

4. W dziale Pomoc Społeczna

W roku 2012 na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej otrzymana dotacja wynosiła 1 277 299,19zł

wykorzystanie przedstawia się następująco:

1/ na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego to kwota 1 230 692,05zł

2/ składkę na ubezpieczenia zdrowotne osobom pobierającym świadczenia rodzinne na kwotę 2 811,14 zł,

3/ specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczono dla dzieci na kwotę 26 796zł.

4/ realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne kwota 17 000 zł.

Załącznik Nr dotacje celowe do Zarządzenia Nr 220/13
Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 29 marca 2013 r.
Zalacznikdotacje%20celowe.pdf

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 220/13
Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 29 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 220/13
Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 29 marca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr sprawozdanie Gminnej Instytucji Kultury do Zarządzenia Nr 220/13
Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 29 marca 2013 r.
Zalaczniksprawozdanie%20Gminnej%20Instytucji%20Kultury.pdf

Załącznik Nr informacja o stanie mienia komunalnego do Zarządzenia Nr 220/13
Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 29 marca 2013 r.
Zalacznikinformacja%20o%20stanie%20mienia%20komunalnego.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe