Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 299/13 Wójta Gminy Grajewo

z dnia 26 kwietnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548/ oraz § 11 pkt 2 Uchwały Nr 126/XXI/12 Rady Gminy Grajewo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na rok 2013 zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 487.534,56 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 487.534,56 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 18.960.443,56 zł, z tego:

1) dochody bieżące kwota 17.459.160,56 zł

2) dochody majątkowe kwota 1.501.283,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 19.368.443,56 zł, z tego:

1) wydatki bieżące kwota 16.232.561,56 zł

2) wydatki majątkowe kwota 3.135.882,00 zł.

§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Stanisław Szleter


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 299/13
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

DOCHODY - zwiększenia / zmniejszenia w

Rodzaj: Z L E C O N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan dochodów przed zmianą

Kwota zmniejszenia / zwiększenia w

Plan dochodów po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

0,00

441.390,56

523.541,00

01095

Pozostała działalność

0,00

441.390,56

165.721,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami

0,00

441.390,56

165.721,00

852

Pomoc społeczna

2.611.000,00

46.144,00

2.657.144,00

85295

Pozostała działalność

0,00

46.144,00

46.144,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami

0,00

46.144,00

46.144,00

Razem:

2.682.804,00

487.534,56

3.170.338,56

DOCHODY OGÓŁEM

18.960.443,56

dochody bieżące

17.459.160,56

w tym:

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

355.958,00

dochody majątkowe

1.501.283,00

w tym:

w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

1.251.283,00

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

200.000,00

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

50.000,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 299/13
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

WYDATKI - zwiększenia / zmniejszenia w

Rodzaj: Z L E C O N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan wydatków przed zmianą

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

Plan wydatków po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

0,00

441.390,56

441.390,56

01095

Pozostała działalność

0,00

441.390,56

441.390,56

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

1.144,81

1.144,81

4120

Składki na fundusz pracy

0,00

164,03

164,03

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

6.694,76

6.694,76

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

651,12

651,12

4430

Różne opłaty i składki

432.735,84

432.735,84

852

Pomoc społeczna

2.611.000,00

46.144,00

2.657.144,00

85295

Pozostała działalność

0,00

46.144,00

46.144,00

3110

Świadczenia społeczne

0,00

46.144,00

46.144,00

Razem:

2.682.804,00

487.534,56

3.170.338,56,56

WYDATKI OGÓŁEM

19.368.443,56

tym:

wydatki bieżące

16.232.561,56

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

11.607.989,56

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

7.530.242,60

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

4.077.746,96

2) Dotacje na zadania bieżące

196.014,00

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

3.477.415,00

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

429.143,00

5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

0

6) Obsługa długu

522.000,00

wydatki majątkowe

3.135.882,00

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:

3.135.882,00

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1.958.882,00

2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

0


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 299/13
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu gminy w związku ze zwiększeniem dotacji na:
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
- pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do swiadczenia pielęgnacyjnego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe