Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 117.2013 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 29 kwietnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie § 13 Uchwały Nr 21.127.2012 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 29 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy na 2013 rok Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne zarządza co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem:8 166 575zł.

a) dochody bieżące - 5 036 098 zł, w tym dochody na zadania zlecone: 724 516 zł

b) dochody majątkowe - 3 130 477 zł

2. Wydatki budżetowe ogółem:7 604 925 zł.

a) wydatki bieżące - 4 898 917 zł, w tym wydatki na zadania zlecone: 724 516 zł

b) wydatki majątkowe - 2 706 008 zł

3. Dochody w wysokości 928 730 pochodzące z refundacji środków Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę pożyczek zaciągniętych na prefinansowanie (wyprzedzające finansowanie).

4. Deficyt budżetowy w kwocie367 080zostanie pokryty pożyczką długoterminową w kwocie 292 619 oraz przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 74 461 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

z up. Wójta GminyMikołaj Ławrynowicz


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 117.2013
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2013 rok

Wyszczególnienie

Klasyfikacja

Plan na 2013 rok

Zmniej
szenia

Zwięk
szenia

Plan po zmianach

dział

rozdz.

§

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

010

160 000

0

128 494

288 494

Posostała działalność

01095

160 000

0

128 494

288 494

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)

Zlec.

2010

0

0

128 494

128 494

POMOC SPOŁECZNA

852

716 000

0

2 884

718 884

Pozostała działalność

85295

31 000

0

2 884

33 884

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)

Zlec.

2010

0

0

2 884

2 884

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

854

0

0

9 895

9 895

Pomoc materialna dla uczniów

85415

0

0

9 895

9 895

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Wł. dot.

2030

0

0

9 895

9 895

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

900

2 756 412

0

34 306

2 790 718

Gospodarka odpadami

90002

0

0

34 306

34 306

Środki otrzymane od pozostalych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Wł. dot.

2460

0

0

34 306

34 306

RAZEM:

7 990 996

0

175 579

8 166 575

Dochody bieżące

4 860 519

0

175 579

5 036 098

Dochody majątkowe

3 130 477

0

0

3 130 477

z up. Wójta GminyMikołaj Ławrynowicz


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 117.2013
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2013 rok

Wyszczególnienie

Klasyfikacja

Plan na 2013 rok

Zmniej
szenia

Zwięk
szenia

Plan po zmianach

dział

rozdz.

§

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

010

9 500

0

128 494

137 994

Posostała działalność

01095

0

0

128 494

128 494

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Zlec.

3030

0

0

97 844

97 844

Wynagrodzenia osobowe

Zlec.

4010

0

0

590

590

Składki na ubezpieczenie społeczne

Zlec.

4110

0

0

101

101

Składki na Fundusz Pracy

Zlec.

4120

0

0

15

15

Zakup materiałów i wyposażenia

Zlec

4210

0

0

1 570

1 570

Zakup usług pozostałych

Zlec.

4300

0

243

243

Różne opłaty i składki

Zlec.

4430

0

0

28 131

28 131

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

754

86 927

500

500

86 927

Ochotnicze straże pozarne

75412

86 927

500

500

86 927

Wynagrodzenia osobowe

własne

4010

0

0

500

500

Zakup materiałów i wyposażenia

własne

4210

30 000

500

0

29 500

RÓŻNE ROZLICZENIA

758

23 050

2 477

0

20 573

Rezerwy ogólne i celowe

75818

17 350

2 477

0

14 873

Rezerwy

własne

4810

17 350

2 477

0

14 873

OŚWIATA I WYCHOWANIE

801

1 765 142

1 967

1 967

1 765 142

Szkoły podstawowe

80101

1 001 736

1 967

397

1 000 166

Wynagrodzenia osobowe

własne

4010

632 676

1 967

0

630 709

Odpis na ZFŚŚ

własne

4440

44 340

0

397

44 737

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

80103

131 181

0

741

131 922

Odpis na ZFŚŚ

własne

4440

4 837

0

741

5 578

Gimnazja

80110

375 808

0

829

376 637

Odpis na ZFŚŚ

własne

4440

15 434

0

829

16 263

POMOC SPOŁECZNA

852

853 470

74

2 958

856 354

Ośrodki pomocy społecznej

85219

117 218

74

74

117 218

Zakup usług pozostałych

własne

4300

2 200

74

0

2 126

Zakup usług dostępu do sieci Internet

własne

4350

0

0

74

74

Pozostała działalność

85295

47 252

0

2 884

50 136

Świadczenia społeczne

Zlec.

3110

47 252

0

2 884

50 136

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

854

1 900

0

12 372

14 272

Pomoc materialna dla uczniów

85415

0

0

12 372

12 372

Stypendia dla uczniów

własne

3240

0

0

2 477

2 477

Stypendia dla uczniów

Wł. Dot.

3240

0

0

9 895

9 895

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

900

1 910 605

500

34 806

1 944 911

Gospodarka odpadami

90002

150 830

0

34 306

185 136

Zakup usług pozostałych

Wł. Dot.

4300

120 000

0

34 306

154 306

Oczyszczanie miast i wsi

90003

12 300

500

500

12 300

Składki na ubezpieczenie społeczne

własne

4110

3 500

500

0

3 000

Zakup materiałów i wyposażenia

własne

4210

5 800

0

500

6 300

RAZEM:

7 429 346

5 518

181 097

7 604 925

Wydatki bieżące

4 723 338

5 518

181 097

4 898 917

Wydatki majątkowe

2 706 008

0

0

2 706 008

z up. Wójta GminyMikołaj Ławrynowicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe