Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 300/13 Wójta Gminy Grajewo

z dnia 7 maja 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. art. 22 ust. 4, art. 257 pkt 3i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548/ oraz § 11 pkt 2 Uchwały Nr 126/XXI/12 Rady Gminy Grajewo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na rok 2013 zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na:

1) przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału na kwotę 10.000,00 zł,

2) rozdysponowaniu rezerwy ogólnej w kwocie 20.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 18.960.443,56 zł, z tego:

1) dochody bieżące kwota 17.459.160,56 zł

2) dochody majątkowe kwota 1.501.283,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 19.368.443,56 zł, z tego:

1) wydatki bieżące kwota 16.232.561,56 zł

2) wydatki majątkowe kwota 3.135.882,00 zł.

§ 3. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Stanisław Szleter


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 300/13
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 7 maja 2013 r.

WYDATKI - zwiększenia / zmniejszenia w

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan wydatków przed zmianą

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

Plan wydatków po zmianie

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

1.110.900,00

7.000,00

1.117.900,00

40002

Dostarczanie wody

1.110.900,00

7.000,00

1.117.900,00

4270

Zakup usług remontowych

50.000,00

7.000,00

57.000,00

600

Transport i łączność

150.600,00

13.000,00

163.600,00

60016

Drogi publiczne gminne

150.600,00

13.000,00

163.600,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

60.000,00

23.000,00

83.000,00

4270

Zakup usług remontowych

30.000,00

- 10.000,00

20.000,00

758

Różne rozliczenia

72.006,00

- 20.000,00

52.006,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

72.006,00

- 20.000,00

52.006,00

4810

Rezerwy

72.006,00

- 20.000,00

52.006,00

Razem:

16.191.529,00

0,00

16.191.529,00

WYDATKI OGÓŁEM

19.368.443,56

tym:

wydatki bieżące

16.232.561,56

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

11.607.989,56

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

7.530.242,60

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

4.077.746,96

2) Dotacje na zadania bieżące

196.014,00

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

3.477.415,00

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

429.143,00

5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

0

6) Obsługa długu

522.000,00

wydatki majątkowe

3.135.882,00

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:

3.135.882,00

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1.958.882,00

2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

0


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 300/13
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 7 maja 2013 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Po przeprowadzonej analizie stopnia zaangażowania planu wydatków postanawia się dokonać rozdysponownia rezerwy ogólnej w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na:
- zakup usług remontowych w rozdziale 40002 - kwota 7.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych - kwota 13.000,00 zł. Jednoczesnie dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 10.000,00 zł w bieżącym utrzymaniu dróg gminnych.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe