Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/229/13 Rady Gminy Radziłów

z dnia 31 maja 2013r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 6n ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla gospodarstw domowych nieposiadających minimum 1 ha fizycznego powierzchni użytków rolnych, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla gospodarstw domowych posiadających minimum 1 ha fizycznego powierzchni użytków rolnych, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały;

3. Deklarację właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy Radziłów, ul. Plac 500 - leca 14, 19-213 Radziłów w formie papierowej lub elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

§ 2. 1. Określa się termin składania pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 30 czerwca 2013 r.

2. Właściciele nieruchomości, na których w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały nie zamieszkują mieszkańcy, obowiązani są złożyć pierwszą deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

§ 3. 1. Deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z póżn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z póżn. zm.).

2. Format elektroniczny deklaracji określa się w formacie danych XML.

3. Przekazanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.

4. Dokument XML, o którym mowa w ust. 2, zgodny będzie ze schematami opublikowanymi w repozytorium wzorów platformy elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej na podstawie art. 19b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/215/13 Rady Gminy Radziłów z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sparwie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Konopka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/229/13
Rady Gminy Radziłów
z dnia 31 maja 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Przewodniczący Rady


Krzysztof Konopka


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/229/13
Rady Gminy Radziłów
z dnia 31 maja 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Przewodniczący Rady


Krzysztof Konopka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe