Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/216/13 Rady Gminy Radziłów

z dnia 18 kwietnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z póżn. zm/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1 - 3, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, z 2011r. Nr 238, poz. 1578, nr 257, poz. 1726, /, uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 77.796 zł Zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 98.801 zł Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 21.005 zł Zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się załącznik inwestycyjny do Uchwały w sprawie budżetu Gminy Radziłów na 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów - 19.099.821 zł z tego :

- bieżące - 14.287.150 zł,

- majątkowe - 4.812.671zł

- plan wydatków - 18.908.990 zł z tego:

- bieżące - 12.405.211 zł,

- majątkowe - 6.503.779 zł

§ 5. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 190.831 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów.

§ 6. Objaśnienia zmian w budżecie stanowią załącznik nr 4.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Konopka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/216/13
Rady Gminy Radziłów
z dnia 18 kwietnia 2013 r.

DOCHODY - ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA

Rodzaj:własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

420 264,00

3 796,00

424 060,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 116,00

3 796,00

4 912,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

1 116,00

3 796,00

4 912,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4 634 199,00

74 000,00

4 708 199,00

90095

Pozostała działalność

4 478 499,00

74 000,00

4 552 499,00

6260

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

284 174,00

74 000,00

358 174,00

Razem:

17 120 333,00

77 796,00

17 198 129,00

Dochody majątkowe w kwocie 4.738.671 zł, w tym:

- dotacje i środki na inwestycje - 4.414.497zł,

- dochody ze sprzedaży majątku - 40.000 zł,

- z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 4.414.497 zł

Dochody bieżące w kwocie - 14.287.150 zł, w tym:

- z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 556.801 zł

Przewodniczący Rady


Krzysztof Konopka


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/216/13
Rady Gminy Radziłów
z dnia 18 kwietnia 2013 r.

WYDATKI - ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA

Rodzaj:własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

741 240,00

0,00

741 240,00

40002

Dostarczanie wody

741 240,00

0,00

741 240,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

50 000,00

- 12 300,00

37 700,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

12 300,00

12 300,00

750

Administracja publiczna

1 309 993,00

0,00

1 309 993,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 037 289,00

0,00

1 037 289,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

20 400,00

1 700,00

22 100,00

4300

Zakup usług pozostałych

28 900,00

- 1 700,00

27 200,00

801

wiata i wychowanie

5 311 029,00

0,00

5 311 029,00

80101

Szkoły podstawowe

3 175 371,00

0,00

3 175 371,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

187 378,00

- 5 500,00

181 878,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

5 500,00

5 500,00

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

15 533,00

0,00

15 533,00

4300

Zakup usług pozostałych

4 876,00

1 000,00

5 876,00

4410

Podróże służbowe krajowe

6 186,00

- 1 000,00

5 186,00

852

Pomoc społeczna

687 433,00

3 796,00

691 229,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 116,00

3 796,00

4 912,00

2910

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

816,00

2 900,00

3 716,00

4560

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

300,00

896,00

1 196,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4 915 989,00

74 000,00

4 989 989,00

90095

Pozostała działalność

4 549 399,00

74 000,00

4 623 399,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

297 650,00

74 505,00

372 155,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

893 881,00

- 505,00

893 376,00

Razem:

16 929 502,00

77 796,00

17 007 298,00

Wydatki majątkowe w kwocie 6.503.779 zł, w tym;

- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3- 5.769.361 zł

Wydatki bieżące w kwocie 12.405.211 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3- 120.356 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5.363.671 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.475.389 zł,

- obsługa długu - 506.518 zł,

- dotacje - 558.872 zł

Przewodniczący Rady


Krzysztof Konopka


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/216/13
Rady Gminy Radziłów
z dnia 18 kwietnia 2013 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2013r.

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2013

Rozdział

Paragraf

1

2

3

4

5

6

11

1

Budowa kanalizacji sanitarnej Mścichy-Okrasin-Ostrowik

980 923

01010

6050

158 955

Urząd Gminy Radziłów

6057

579 793

Urząd Gminy Radziłów

6059

193 246

Urząd Gminy Radziłów

Razem

931 994

2

Zakup pomp na hydrofornię

12 300

40002

6060

12 300

ZK Radziłów

Razem

12 300

3

Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów

2 800 000

60016

6050

10 000

Urząd Gminy Radziłów

Razem

10 000

4

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w miejscowości Klimaszewnica

627 556

70005

6050

116 180

Urząd Gminy Radziłów

6057

336 672

Urząd Gminy Radziłów

6059

174 704

Urząd Gminy Radziłów

Razem

627 556

5

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego , część II- administracja samorządowa

32 595

75023

6067

27 706

Urząd Gminy Radziłów

6069

4 889

Urząd Gminy Radziłów

Razem

32 595

6

zakup kserokopiarki

5 500

80101

6060

5 500

SP Msichy

Razem

5 500

7

Zakup zmywarki

5 000

85295

6060

5 000

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziłowie

Razem

5 000

8

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Radziłów - odnawialne zródła energii

652 000

90095

6050

371 650

Urząd Gminy Radziłów

Razem

371 650

9

6050

505

Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej w gminie Radziłów

4 284 447

90095

6057

3 341 868

Urząd Gminy Radziłów

6059

893 376

Urząd Gminy Radziłów

Razem

4 235 749

10

Kompleks turystyczno- rekreacyjny w Radziłowie

226 435

92605

6050

49 328

Urząd Gminy Radziłów

6057

123 637

Urząd Gminy Radziłów

6059

93 470

Urząd Gminy Radziłów

Razem

266 435

Ogółem

9 626 756

6 498 779

x

Przewodniczący Rady


Krzysztof Konopka


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/216/13
Rady Gminy Radziłów
z dnia 18 kwietnia 2013 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie:

Wprowadza się dochody i wydatki w dziale 852 z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich , w dziale 900 dotację z NFOŚiGW na odnawialne żródła energii oraz nowe zadania inwestycyjne, poza tym dokonano weryfikacji potrzeb w zakresie zakupu materiałów i usług.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Konopka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe