Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/144/13 Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 10 maja 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy 2013 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726 z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 280.937,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 1.353.490,-zł oraz dokonać przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 10.580,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 5.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem - 17.870.361,-zł, z tego:

- bieżące w wysokości - 16.528.975,-zł,

- majątkowe w wysokości - 1.341.386,-zł;

2) wydatki ogółem - 19.329.191,-zł, z tego:

- bieżące w wysokości -15.653.371,-zł,

- majątkowe w wysokości - 3.675.820,-zł.

§ 4. 1. Dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 673.688,-zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 673.688,-zł.

2. Deficyt budżetu w wysokości 2.132.518,-zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) kredytów i pożyczek w kwocie 1.970.597,-zł, w tym 1.010.582,-zł zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust.1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

b) wolnych środków w kwocie 161.921,-zł.

§ 5. Dokonuje się zmiany wykazu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.842.605,-zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.383.775,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000,-zł;

2) pokrycie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.970.597,-zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1.010.582,-zł.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000,-zł,

- na pokrycie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.970.597,-zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1.010.582,-zł.

§ 9. Załącznik Nr 11 do uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XX/133/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku
w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Witold Moczydłowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/144/13
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 10 maja 2013 r.

Dochody

Dział

Rozdział

Paragraf

Rodzaj

Wyszczególnienie

Kwota

600

Transport i łączność

-296 799,00

60016

Drogi publiczne gminne

-296 799,00

6330

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

-296 799,00

Własne

Własne

-296 799,00

852

Pomoc społeczna

15 862,00

85295

Pozostała działalność

15 862,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

15 862,00

Zlecone

Zlecone

15 862,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/144/13
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 10 maja 2013 r.

Wydatki

Dział

Rozdział

Paragraf

Rodzaj

Wyszczególnienie

Kwota

600

Transport i łączność

-593 598,00

60016

Drogi publiczne gminne

-593 598,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-593 598,00

Własne

Własne

-593 598,00

750

Administracja publiczna

9 120,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

9 120,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

11 000,00

Własne

Własne

11 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

-1 880,00

Własne

Własne

-1 880,00

801

Oświata i wychowanie

0,00

80101

Szkoły podstawowe

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 500,00

Własne

Własne

1 500,00

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

-1 500,00

Własne

Własne

-1 500,00

852

Pomoc społeczna

15 862,00

85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-6 000,00

Własne

Własne

-6 000,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

6 000,00

Własne

Własne

6 000,00

85295

Pozostała działalność

15 862,00

3110

Świadczenia społeczne

15 862,00

Zlecone

Zlecone

15 862,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-469 567,00

90017

Zakłady gospodarki komunalnej

-469 567,00

6217

Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

-469 567,00

Własne

Własne

-469 567,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 200,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1 200,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 200,00

Własne

Własne

1 200,00

92195

Pozostała działalność

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-1 200,00

Własne

Własne

-1 200,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 200,00

Własne

Własne

1 200,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/144/13
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 10 maja 2013 r.

Zadania inwestycje w 2013 r.

Lp.

Dział

Rozdz.

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł*

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

600

60016

605

Przebudowa dróg gminnych w celu poprawy funkcjonalności i spójności z drogą krajową nr 66

900 029

900 029

450 015

A. 45014
B.
C.

Urząd Miejski

2

600

60016

605

Budowa chodnika ul. Kolejowa w Szepietowie

387 891

387 891

387 891

A.
B.
C.

Urząd Miejski

3

600

60016

605

Przebudowa drogi gminnej we wsi Warele Filipowicze

168 277

168 277

168 277

A.
B.
C.

Urząd Miejski

4

600

60016

605

Przebudowa drogi gminnej we wsi Wojny Pietrasze

271 732

271 732

271 732

A.
B.
C.

Urząd Miejski

5

600

60016

605

Przebudowa drogi gminnej we wsi Wojny Pogorzel

249 335

249 335

176 528

A.
B.
C.

Urząd Miejski

600

razem

1 977 264

6

750

75023

606

Zakup serwera i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem do Urzędu Miejskiego.(częściowa wymiana)

40 000

40 000

40 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

750

razem

40 000

7

921

92195

605

Wykonanie zadaszenia do grilla w miejscowości Szepietowo Podleśne c.d (ze środków funduszu sołeckiego)

1 200

1 200

1 200

A.
B.
C.

Urząd Miejski

921

razem

1 200

Ogółem

2 018 464

1 979 664

1 045 628

450 015

A. 746813
B.
C.

0

x


* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/144/13
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 10 maja 2013 r.

Przychody

Wyszczególnienie

Kwota

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

-469 568,00

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

-602 985,00


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/144/13 Rady Miejskiej w Szepietowie z dnia 10 maja 2013 r.

1. W transporcie i łączności zmniejsza się dochody majątkowe planowane jako dofinansowanie z NPPDL na przebudowę dróg gminnych w celu poprawy funkcjonalności i spójności z drogą krajową nr 66 o 296.799,-zł,-zł i wydatki inwestycyjne na to zadanie o 593.598,-zł, w związku z zakończonym postępowaniem zamówienia publicznego w wyniku, którego koszt projektu jest niższy. Udział własny tej inwestycji zostanie sfinansowany pożyczką w kwocie 450.015,-zł, z EFRWP w wysokości 50 % kosztów.

2. W dziale ochrona środowiska zmniejsza się planowaną dotację dla zakładu budżetowego na modernizację oczyszczalni ścieków w Szepietowie łącznie o 786.074,-zł. W związku z niższym kosztem tej inwestycji po przetargu. Jednocześnie zmniejsza się planowaną kwotę pożyczki na prefinansowanie tego zadania o 469.568,-zł.

3. Zwiększa się o 9.120,-zł środki na promocję gminy.

4. W pozostałej działalności w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego przenosi się środki w wysokości 1.200,-zł, planowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Szepietowo Podleśne z wydatków na materiały na wydatki inwestycyjne - na opłatę za dokończenie zadaszenia grilla.

5. W oświacie i wychowaniu przenosi się w wydatkach szkół podstawowych kwotę 1.500,-zł ze środków planowanych na opłaty na rzecz innych jst na zakup usług.

6. PUW zwiększył dotację celową na zadania zlecone w opiece społecznej o 15.862,-zł na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Dokonuje się również w tym dziale przeniesienia kwoty 6.000,-zł z wydatków na wynagrodzenia osobowe na wynagrodzenia bezosobowe, w związku z zatrudnieniem asystenta rodziny na podstawie umowy cywilnoprawnej.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/144/13
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 10 maja 2013 r.

Plan wydatkow budżetowych na realizacje zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.

Nazwa

Kwota

Kwota

rozdział

85153

85154

1

Finansowanie obozów profilaktyczno - terapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i narkotykowym

2 500

15 500

2

Zakup paczek świątecznych i organizacja zabawy choinkowej dla dzieci dotkniętych problemem alkoholowym

6 000

3

Organizacja konkursu "Nasze bezpieczeństwo"

1 800

4

Dofinansowanie zakupu podręczników i wyposażenia szkolnego (przybory szkolne, odzież, obuwie sportowe, środki higieniczne) dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym

7 000

5

Finansowanie zadań profilaktycznych realizowanych przez Klub Rodzin Abstynenckich "Łabędź" w Wysokiem Mazowieckiem

2 500

6

Zakup materiałów edukacyjnych(plakaty, kasety, itp.)

500

2 000

7

Wynagrodzenia specjalistów za wykonywanie badań i sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób kierowanych przez GKRPA

3 500

8

Wynagrodzenie członków GKRPA

3 880

9

Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży

2 500

10

Zwrot kosztów podróży osób i opiekunów (o niskich dochodach) podejmujących leczenie lub badanie uzależnienia od alkoholu lub narkotyków

1 000

11

Finansowanie zadań prowadzonych przez GOK w Szepietowie i inne podmioty, związanych z profilaktyką alkoholową narkotykową (festyny, imprezy masowe itp.)

10 000

12

Szkolenia, wyjazdy służbowe członków komisji

620

13

Realizacja środowiskowych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i mieszkańców

3 200

6 800

14

Zakup odblasków dla dzieci i młodzieży z terenu gminy

1 500

15

Dofinansowanie uczestnictwa osób biorących udział w imprezach o tematyce profilaktycznej i zawierających elementy przeciwdziałania alkoholizmowi i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień

1 000

16

Utworzenie i finansowanie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków rodzin

800

8 000

17

Wykonanie monitoringu placu zabaw w Szepietowie przy ul. Plac Słoneczny (w związku z informacjami dotyczącymi spożywania tam alkoholu)

16 400

Razem

7 000

90 000

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe