Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 135/13 Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 26 kwietnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz §9 Uchwały Nr 212/XXII/12 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy na 2013 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy polegających na:

1. zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 445.883zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2. zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 445.883zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2,

3. objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3,

4. po dokonanych zmianach: -plan dochodów ogółem wynosi: 11.960.375zł., w tym: dochody bieżące 11.624.956zł., dochody majątkowe 335.419zł., -plan wydatków ogółem wynosi 13.177.375zł., w tym: wydatki bieżące 10.869.037zł., wydatki majątkowe 2.308.338zł., -deficyt budżetowy ogółem wynosi 1.217.000zł.

§ 2. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy


Krzysztof Krajewski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 135/13
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

DOCHODY - ZWIĘKSZENIA

w zł.

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

010

01095

2010

421.369

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami.

852

85295

2010

24.514

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami.

Ogółem

445.883

Wójt Gminy


Krzysztof Krajewski


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 135/13
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

WYDATKI - ZWIĘKSZENIA

w zł.

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

010
010
010

01095
01095
01095

4210
4300
4430

5.406
2.856
413.107

Wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ustawami.

852

85295

3110

24.514

Wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ustawami

Ogółem

445.883

Wójt Gminy


Krzysztof Krajewski


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 135/13
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Objaśnienia

dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2013 rok

1. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 25 kwietnia 2013r. zwiększył o kwotę 421.369zł. dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2013 rok w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 par. 2010.

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa związane są z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - kwota 413.106,98zł. oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę za pierwszy okres płatniczy - kwota 8.262,14zł.

2. Podlaski Urząd Wojewódzki pismem z dnia 26 kwietnia 2013r. zwiększył dotację celową na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w 2013r. w dz. 852- Pomoc społeczna, rozdz. 85295 par. 2010.

Powyższe zwiększenie dotacji celowej przeznacza się na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe