Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr 1/ZFŚS/2013 Zarządu Powiatu Grajewskiego

z dnia 28 maja 2013r.

w sprawie przejęcia przez Powiat Legionowski zadań z zakresu funduszu świadczeń socjalnych części nauczycieli emerytów/rencistów objętych właściwością Powiatu Grajewskiego

Tekst pierwotny

zawarte pomiędzy: Powiatem Legionowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

1. Jan Grabiec - Starosta Legionowski,

2. Janusz Kubicki - Członek Zarządu, przy kontrasygnacie Doroty Łyszkowskiej - Skarbnika Powiatu, zwanym dalej "Przyjmującym"

a Powiatem Grajewskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

1. Jarosław Augustowski - Starosta Grajewski,

2. Alicja Rutkowska - Wicestarosta Grajewski przy kontrasygnacie Marii Jasińskiej - Skarbnika Powiatu, zwanym dalej "Powierzającym"

Podstawą zawarcia porozumienia jest art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 5 ust. 2 i 3, art. 32 ust. 1 i art.73 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595), art. 216 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1), art. 46 i art. 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.2) oraz Uchwała Nr 97/XVII/2008 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie: przejęcia do realizacji zadania z zakresu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i Uchwała Nr IV/24/07 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie przekazania do realizacji zadań z zakresu funduszu świadczeń socjalnych części nauczycieli emerytów/rencistów objętych właściwością powiatu grajewskiego.

§ 1. 1. Porozumienie zawarto w celu umożliwienia korzystania ze środków ZFŚS prowadzonego przez Przyjmującego przez nauczyciela emeryta/rencistę objętego właściwością Powierzającego, o którym mowa w ust. 2.

2. Porozumienie obejmuje 1 nauczyciela emeryta/rencistę, który odszedł na emeryturę/rentę z zakładu pracy objętego właściwością Powierzającego i złożył Powierzającemu wniosek o przekazywanie środków finansowych ZFŚS do Przyjmującego.

§ 2. 1. Strony ustalają, że Przyjmujący jako organ prowadzący Liceum Ogólnokształcące im.
M. Konopnickiej w Legionowie zobowiązuje się do dokonania zwiększenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczyciela będącego emerytem/rencistą w wysokości kwoty przekazanej w dotacji celowej.

2. Zgodnie z wnioskiem złożonym do Powierzającego przez nauczyciela, o którym mowa
w §1, Porozumienie obejmuje 1 nauczyciela emeryta/rencistę, objętego właściwością Powierzającego.

3. Powierzający przekazał Przyjmującemu w 2006 roku potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię wniosku, o którym mowa w ust. 2.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, dotyczy roku 2006 oraz lat kolejnych aż do odwołania lub wystąpienia innych przyczyn wykluczających.

§ 3. 1. Powierzający, ze środków budżetu Powiatu Grajewskiego ujętych w subwencji oświatowej przekaże Przyjmującemu dotację celową na sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów/rencistów w kwocie 1.186,00 zł brutto (słownie złotych: jeden tysiąc sto osiemdziesiąt sześć 00/100), przypadającej na jednego nauczyciela emeryta/rencistę, określonej w Załączniku nr 7 do Uchwały Nr XXXV/184/12 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 maja 2013 r.

2. Powierzający przekaże kwotę, o której mowa w ust. 1, na rachunek bankowy Przyjmującego:Bank Spółdzielczy w Legionowie 33 8013 0006 2001 0000 2424 0003w terminie do dnia 29 maja 2013 r.

3. W przypadku nie przekazania kwoty, o której mowa w ust. 1, w terminie wskazanym w ust. 2, Przyjmujący podejmie działania zmierzające do uchylenia Uchwały Nr 97/XVII/2008 r. Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie: przejęcia do realizacji zadania z zakresu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli.

4. Przyjmujący przekaże otrzymaną dotację celową Liceum Ogólnokształcącemu im. M. Konopnickiej w Legionowie, obsługującemu finansowo ZFŚS nauczycieli emerytów/rencistów.

§ 4. 1. Powierzający zastrzega sobie prawo do nadzoru nad realizacją zadań objętych Porozumieniem, w tym przeprowadzenia kontroli w zakresie prawidłowości wydatkowania przekazanej dotacji celowej oraz prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych.

2. Na żądanie osoby upoważnionej przez Powierzającego, Przyjmujący i Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Legionowie zobowiązują się okazywać dokumenty źródłowe, potwierdzające celowość wydatkowania i fakt wydatkowania dotacji celowej.

§ 5. Przyjmujący i jego jednostka organizacyjna - Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej
w Legionowie - przedłożą Powierzającemu informację opisową o przebiegu realizacji zadań objętych Porozumieniem oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów finansowych potwierdzających fakt wydatkowania środków oraz cel wydatkowania - w terminie do 15 stycznia 2014 r.

§ 6. Oryginały dokumentów finansowych, potwierdzających fakt wydatkowania środków oraz cel wydatkowania, powinny być opatrzone klauzulą: "sfinansowano dotacją celową z budżetu Powiatu Grajewskiego".

§ 7. W przypadku stwierdzenia niezgodnego z Porozumieniem wydatkowania środków dotacji celowej, Przyjmujący zobowiązuje się zwrócić Powierzającemu przekazaną dotację celową w całości lub
w tej części, w jakiej przekazane środki zostały wykorzystane nieprawidłowo, wraz z należnymi odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych na rachunek bankowy Powierzającego:PKO BP SA Regionalny Oddział Korporacyjny w Białymstoku, Centrum Korporacyjnew Łomży Nr 80 1020 1332 0000 1902 0706 0496w terminie do 31 grudnia 2013 r.

§ 8. Zmiany niniejszego Porozumienia wymagają zgody obu stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9. Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla Powierzającego i dwa dla Przyjmującego.

§ 10. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do 31 grudnia 2013 r.

§ 11. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Stroną ogłaszającą jest Powierzający.

Starosta Grajewski


Jarosław Augustowski


Wicestarosta Grajewski


Alicja Rutkowska

Starosta Legionowski


Jan Grabiec


Członek Zarządu


Janusz Kubicki

1Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, 1530 1548.

2Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857, z 2011 r. Nr 139, poz. 814, Nr 207, poz. 1230, Nr 234, poz. 1385, z 2012 r. poz. 354.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe